نظریه هویت اجتماعی

نظریه هویت اجتماعی

نظریه هویت اجتماعی

پس هویت از این منظر از یک طرف بیانگر شباهتها و از طرف دیگر بیانگر تفاوتهای میان اشیا و افراد است، به صورتی که مثلا با شباهت ها یک فرد از سایر موجودات متمایز شده و در دسته انسان ها قرار می گیرد و با تفاوت ها در همان دسته انسان ها مثلا حسن از حسین قابل تمییز است.
دو- تعاریف نسبت پندار:
منظور تعاریفی است که هویت را رابطه و نسبت میان دو یا چند چیز میدانند. به عنوان مثال در تعریف این مفهوم گفتهاند:
– «هویت چیزی نیست جز ماحصل فرایندهای مختلف اجتماعی شدن که ثابت، موقت، فردی، جمعی، ذهنی، عینی، بیوگرافیک و… است و هم زمان افراد و نهادها را تعریف میکند.»(آخوندی، 1383، 19)
ب- تعاریف ذهنی پندار:
این قسم از تعاریف هویت را به گونهای تعریف می کنند که ظرف وجود آن ذهن می باشد. به عنوان مثال؛
– هویت شناختن و شناساندن است و این دارای دو وجه است اول شناخت خود در ارتباط با چیزی و دیگر شناساندن خود براساس آن چیز به دیگران. انسان خود را بر اساس رابطه ای که با یک پدیده دارد شناسایی و به دیگران معرفی می کند.(احمدی، 1383، 166)
– تعریفی که فرد از خود دارد و اولین آگاهی که به خود پیدا میکند، هویت مینامند. (احمدی، 1383، 166)
البته اندیشمندان علوم اجتماعی و علم فلسفه بر این تعاریف نقدها و اشکالات عدیدهای وارد میدانند که بیان این نقدها نه در حوصلهی این بحث است و نه در حیطهی موضوع پایاننامه میگنجد فلذا از بیان آنها می پرهیزیم .
هویت فردی
هویت فردی هویتی است که به ویژگی های فرد اشاره دارد و فرد به وسیله آن ویژگیهای خود را معرفی می کند و همان مشخصات و ویژگی های منحصر به فردی است که فرد را از غیر متمایز می کند. هویت فردی بیشتر در چارچوب روابط اشخاص جلوه می کند.(عیوضی، 1380، 180)
هویت اجتماعی
هویت جمعی، نشان دهنده تعلق فرد به یک جمع می باشد. هویت اجتماعی، هویتی است که فرد در فرایند اجتماعی شدن و در ارتباط با گروه ها یا واحدهای اجتماعی موجود در جامعه، کسب می کند و مشخص ترین آنها گروه یا واحد اجتماعی یا حوزه و قلمروی است که خود با ضمیر ما به آن اشاره می کند. و خود را از لحاظ عاطفی و تعهد و تکلیف ، متعلق و منتسب و مدیون به آن می داند.(عبداللهی، 1375، 142)
بر اساس نظریه هویت اجتماعی، هویت دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. هویت فردی ناظر برجنبههایی از خود است که سبب تمایز فرد از دیگران میشود و خاص فرد است. در مقابل، هویت اجتماعی بیانگر تشابهات فردی است. در این بعد فرد بر مبنای وابستگی های گروهی یا طبقاتی خود را تعریف می کند.(جوکار و لطیفیان، 1385، 31)
جنبه هویت اجتماعی که بر پایه عضویت در گروه است از اهمیت خاصی برخوردار بوده و داشتن یک هویت اجتماعی مشخص به معنای عضویت در یک گروه اجتماعی معین است، در این حالت شخص همه چیز را از دید گروه میبیند و مورد ارزیابی قرار میدهد و با آن گروه همانندسازی میکند.(جوکار و هاشمی، 1389، 61)
پس چنین فهمیده می شود که هویت فردی، مشخصه های فرد است بدون در نظر گرفتن فرد به عنوان عضوی از گروه و عامل تمایز فرد از دیگران است اما هویت اجتماعی مشخصات و ویژگی های فرد به عنوان عضوی از گروه مورد بررسی قرار می گیرد و ویژگی های مشترک آن فرد و دیگر اعضای آن گروه اساس کار است.
شخصیت و تفاوت آن با هویت
گذشته از زبان حقوقی، واژه شخصیت و شخص در روانشناسی و جامعه شناسی و دیگر دانش ها معنا و مفهوم ویژهای دارد. اشاره کردیم که معادل انگلیسی هویت Identity است اما معادل شخصیتpersonality است که به لحاظ ریشه به معنای نقاب است. شخصیت از شخص گرفته شده است. شخص که واژه ای مجازی است، از پرسونا در زبان لاتین آمده است. پرسونا نقاب و پوششی بود که بازیگر نمایشنامه ها در رم به چهره می آویخت و سیمای آنان را می پوشاند.(ساکت، 1386، 58)
تعاریفی که از اصطلاح شخصیت شده است از منظرهای گوناگون و بالطبع متفاوت است، برخی از آنها به قرار ذیل است:
-شخصیت در نگرش دانشمندان اسلامی، ارتباط مستحکمی با انسان شناسی قرآنی، که آدمی را موجودی متشکل از جسم و روح می داند، دارد. امام محمد غزالی، شخصیت هر کس را برآیند تعامل رفتار و اندیشه(باطن و ظاهر) وی می داند؛ این دو مؤلفه در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و تعالی و تدانی هر یک، مسبوق به دیگری است. علامه مجلسی شخصیت آدمی را مشتمل بر نفس و بدن دانسته و اصالت و هویت او را به نفس ناطقه که هر شخص به کلمه من از آن تعبیر می کند، دانسته است.(موسوی و متقیفر، 1390، 101)
شخصیت سازمان پویای (زنده) جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی (شکل بدن و اعمال حیاتی بدن فرد) آدمی است.(سیاسی، 1374، 7)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~