نقش مهم کارکردهای اجرایی در یادگیری

کارکردهای اجرایی چه تأثیری در یادگیری دارن؟
در مدرسه ، خونه یا در محل کار، کارکردهای اجرایی با عنوان رفتار خود نظم دهی نامیده می شه.معمولا ویژگی کارکردهای اجرایی در تواناییای زیر نمایان می شه:
 تهیه ی برنامه
 توجه به زمان
 توجه به بیشتر از یک مؤلفه در زمان
 استفاده معنی دار از علم گذشته در مکالمات
 فعالیت گروهی پویا
 آزمایش عقاید
 درخشش عقاید کار
 تغییر باور و تصحیح عقاید در بین خوندن ، نوشتن و تفکر
 پایان دادن به کار
 کمک خواستن
 تأمل کردن تا وقتی که واسه صحبت خواند ه شیم.
 جستجوی اطلاعات بیشتر، وقتی به اونا نیاز داریم.
این مهارت ها به ما اجازه می دهندتا کارهای خود رو به موقع به پایان برسانیم؛ در زمان نیاز کمک بخوایم؛ واسه صحبت کردن صبر کنیم تا وقتی که خونده شیم و در جسجوی اطلاعات باشیم. مشکل در کارکردهای اجرایی وقتی رو می شه که فرد:
 واسه برنامه ریزی یک پروژه مشکل داشته باشه.
 واسه درک میزان وقتی که یک پروژه زمان می بره تا کامل شه دچار مشکل شه.
 در سعی واسه داستان انگار( به طور کلامی یا نوشتاری) ، نظم و طبقه بندی جزیئات رفتار ارتباطی خود مشکل داشته باشه.
 درآغاز نمودن فعالیت یا تکالیف و یا ایجاد عقاید جداگونه به مشکل بر خورد کنه.
 در نگهداری اطلاعات در حال انجام کاری که به اون اطلاعات نیاز داره مشکل پیدا کنه( مرکز ملی ناتوانی یادگیری ، 2008).

مطلب مشابه :  تحقیق (پایان نامه) : پایان نامه ارشد - مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی