نگرش نسبت به مدرسه

نگرش نسبت به مدرسه

نگرش نسبت به مدرسه

دانش آموزان بزرگ ترین سرمایه های انسانی هر جامعه ای به حساب می آیند، زیرا می توانند با در هم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده، چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند. در تمام کشورها سالیانه سهم بالایی از درآمد ملی صرف آموزش وپرورش می شود، اما بخش زیادی از هزینه ها هدر می رود. در این زمینه یکی از مواردی که همواره موردتوجه معلمان و اولیای دانش آموزان بوده است، انگیزش تحصیلی یادگیرندگان است. انگیزش، مهم ترین شرط یادگیری است. علاقه به یادگیری محصول عواملی است که به شخصیت و توانایی دانش آموز، ویژگی های تکلیف، مشوق ها و سایر عوامل محیطی مربوط است (Blumont, 1993، نقل از عابدی و مظفری، 1388). انگیزش به صورت آمادگی روانی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری کاملاً آشکار است. اگر دانش آموزان نسبت به درس بی علاقه باشند (دارای انگیزش سطح پایینی باشند)، به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد و بالاخره پیشرفت چندانی نصیب آن ها نخواهد شد؛ اما اگر نسبت به درس علاقه مند باشند (دارای انگیزش بالایی باشند)، هم به توضیحات معلم به دقت گوش خواهند داد هم به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در زمینه مطلب درسی خواهند رفت و هم پیشرفت زیادی نصیب آن ها خواهد شد (سیف، 1388). به تجربه ثابت شده است که یکی از شایع ترین و بارزترین مشکلات تحصیلی دانش آموزان پایین بودن انگیزش تحصیلی است. هرچند ممکن است دانش آموزان به طور یکسان، برای انجام یک تکلیف برانگیخته باشند اما منبع انگیزشی می تواند متفاوت باشد. دانش آموزان که از درون برانگیخته شده و فعالیتی را قبول می کند برای خود آن فعالیت و یا برای لذت ناشی از آن، یادگیری ناشی از آن و یا احساس کمال گرایی حاصل از آن. دانش آموزی که از بیرون برانگیخته شده برای این کار می کند که پاداشی کسب کند یا از تنبیهات خارج از خود فعالیت دوری گزیند مانند نمرات، برچسب ها و تأیید معلم (,Lepper 1988؛ به نقل از اسپالدینگ، ترجمه یعقوبی و خوش خلق، 1377). به کارگیری نادرست روش های مختلف ایجاد انگیزش از سوی والدین و معلمان برای ایجاد انگیزش و روحیه مطالعه در دانش آموزان نه تنها مؤثر واقع نمی شود بلکه تأثیرات منفی در انگیزش تحصیلی آنان می گذارد. وعده پاداش جایزه، تهدید و حتی تنبیه ازجمله روش هایی است که والدین و معلمان معمولاً به آن ها متوسل می شوند ولی هیچ یک از آن ها قادر نبوده است که افراد را به مطالعه و انجام تکالیف دلگرم سازد (Pintrich & Schunk, 1996). بررسی ها نشان می دهد که انگیزش یکی از عوامل اصلی بروز رفتار است و در تمام رفتارها ازجمله یادگیری، عملکرد، ادراک، دقت، یادآوری، فراموشی، تفکر، خلاقیت و هیجان اثر دارد (موری، 1964، ترجمه براهنی، 1363). یافته های پژوهشی و بررسی های تجربی نشان داده است که 85 درصد از مواردی که دانش آموزان را به شکست تحصیلی و ناهنجاری های رفتاری می کشاند، قبل از آنکه جنبه شناختی و هوشی داشته باشد، مربوط به عوامل عاطفی و انگیزشی است؛ یعنی شدت اضطراب امتحان و فراوانی مشکلات عاطفی موجب کاهش پیشرفت و انگیزه تحصیلی می شود و دانش آموزان بخش عمده ای از انرژی روانی خود را صرف چگونگی پاسخ دهی به این نیازها و مواجه با این مشکلات می کنند (سلطانی، 1381).
علی رغم پیشینه و سابقه طولانی تحقیقات در زمینه انگیزش تحصیلی در غرب، در کشور ما در این زمینه و راههای افزایش آن به صورت کاربردی مطالعات محدودی صورت گرفته است بنابراین جا دارد که محققان با پرداختن به این موضوعات، دانش و راهبردهای عملی را برای نهادهای آموزشی و پژوهشی فراهم ساخته و اطلاعات مفیدی را در اختیار کسانی که به نحوی با موضوع مرتبط می باشند قرار دهند تا با ارائه راهکارهای عملی و افزایش انگیزه تحصیلی زمینه پیشرفت کشور فراهم گردد؛ و همچنین با توجه به این که پژوهشگر خود در محیط آموزشی به عنوان مشاور مشغول است و اکثر مراجعینی که به دلیل افت تحصیلی به وی مراجعه نموده اند، با بررسی های صورت گرفته یکی از مهم ترین دلایل افت تحصیلی و عدم پیشرفت تحصیلی آنان را کاهش انگیزش تحصیلی می داند، لذا بر آن شد که در این زمینه پژوهشی را انجام دهد. آگاهی از منابع انگیزش، اینکه عوامل تأثیرگذار بر انگیزش کدم اند شاید نیاز به زمان و پژوهش های مختلفی دارد. در مجموع می توان اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را به شرح زیر عنوان نمود:
کاهش انگیزش تحصیلی دانش آموزان
جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی
به کارگیری نادرست روش های مختلف ایجاد انگیزه در دانش آموزان
آگاهی از منابع و عوامل تأثیرگذار بر انگیزش
پر کردن خلأ اطلاعاتی موجود
پایین بودن انگیزش تحصیلی یکی از دلایل اصلی افت تحصیلی در دانش آموزان
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر جهت تعیین انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری، سبک های والد گری و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه است.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
تعیین انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری، سبک های والد گری و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه.
1-4-2- اهداف جزئی
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه سبک والدگری مقتدر
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه سبک والدگری سلطه جو
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه سبک والدگری سهل انگار
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه نگرش نسبت به معلم و کلاس
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه انگیزش / خود نظم دهی
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه نگرش نسبت به مدرسه
پیش بینی انگی
زش تحصیلی بر پایه ادراک خود تحصیلی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~