نگرش نسبت به مدرسه

دانلود پایان نامه

مؤلفه های نگرش نسبت به مدرسه
2-1- پیشینه نظری
2-1-1- مقدمه
در این قسمت ابتدا گستره نظری و نظریات مرتبط با هرکدام از متغیرهای اصلی پژوهش به صورت مجزا مطرح می شود و در قسمت دوم به بیان پژوهش هایی که در این حوزه در خارج و داخل کشور انجام شده می پردازیم.
2-1-2- انگیزش
انگیزش مهم ترین شرط یادگیری است. علاقه به یادگیری محصول عواملی است که به شخصیت و توانایی دانش آموز، ویژگی های تکالیف، مشوق ها و دیگر عوامل محیطی مربوط است. دانش آموزان باانگیزه به راحتی شناخته می شوند. آن ها به یادگیری اشتیاق داشته، علاقه مند، کنجکاو، سخت کوش و جدی می باشند. این دانش آموزان به راحتی موانع و مشکل ها را از پیش پای خود برمی دارند، زمان بیشتری برای مطالعه و انجام تکلیف های مدرسه صرف می کنند، مطلب های بیشتری می آموزند، پس از پایان دوره دبیرستان به تحصیلات ادامه می دهند (Skhner &, Belmont 1993؛ به نقل از عابدی و مظفری، 1389).
2-1-2- 1- تاریخچه نظریه پردازی در مورد انگیزش
مفاهیم انگیزش منشأ فلسفی دارند که از دوران یونانیان باستان تا رنسانس اروپا در قالب دو موضع اراده و امیال بدن برداشت شده است. افلاطون معتقد بود که انگیزش از روح یا ذهن و روان به صورت سلسله مراتبی ترتیب یافته ناشی می شود که در سطح ابتدایی به گرسنگی و میل جنسی بازمی گردد، در سطح دوم به معیارهای اجتماعی مربوط می شود و در سطح عالی تر به توانایی های تصمیم گیری روح، مانند عقل و انتخاب کمک می کند (ریو،1992 ، ترجمه سیدمحمدی 1382). انگیزه ها بر اساس زمینه تکاملی به دودسته انگیزه های اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. انگیزه های اولیه، انگیزه های فطری هستند که بر پایه فرایندهای زیستی استوارند و انگیزه های فردی نیز نامیده می شوند، مانند گرسنگی، تشنگی، خواب، میل جنسی و …؛ انگیزه های ثانویه، اکتسابی هستند و رابطه مستقیمی با فرایندهای زیستی ندارند و مربوط به ارتباط فرد با جامعه می باشند. این انگیزه ها، انگیزه های اجتماعی نیز نامیده می شوند؛ مانند انگیزه پیشرفت، کنجکاوی، موفقیت و … (بخشایش، 1379). اصطلاح انگیزه، در زندگی روزانه به معنای وسیعی از معنای روانشناسی به کار می رود، زیرا تمام عادت ها، محرک های خارجی، هیجان ها و هدف ها را شامل می شود.
کلمه (motivation)، از کلمه لاتین «movere» مشتق شده و به معنای «جنبش و حرکت» است و در فرهنگ روانشناسی به گفته مان اصطلاحی است که تنها بر باعث ها و انگیزه های ذاتی یا درونی اطلاق می شود. گروه دیگری از روانشناسان معتقدند که «انگیزه، هر حالتی در فرد است که او را به انجام دادن فعالیت معینی تحریک و متوجه می نماید و به میزان فعالیت او را معین و محدود می کند». برخی نیز می گویند: «انگیزه، آن نیروهای کشاننده هستند که فرد را به انتخاب انجام دادن یک عمل، یا ترجیح یک فعالیت دیگر وادار می کنند» (شعاری نژاد، 1362).
2-1-2-2- تعریف انگیزش
انگیزش، دلایل رفتار افراد را نشان می دهد و مشخص می کند که چرا آن ها به روش خاصی عمل می کنند. رفتار دارای انگیزه، رفتاری باانرژی، جهت دار و دنباله دار است (Santroc، 2006؛ به نقل از یوسفی و همکاران، 1388).
بنا بر تعریف Santrock (2001) انگیزش دلایلی است که چرا مردم به گونه خاص رفتار می کنند و رفتار برانگیخته شده، نیرو دهنده، جهت دهنده و استمراربخش است. Dash & Dash (2003؛ به نقل از عبد خدایی، 1385) انگیزش را به معنای هدف و علت انجام فعالیت تعریف می کند.
لفرانسوا (1991؛ ترجمه فرجامی، 1380) انگیزش را به معنای علت فعالیت ها و دلایل انجام کارها تعریف کرده است و معتقد است که انگیزه ها توضیحات روان شناسی رفتارها می باشند و نظریه های انگیزش می کوشند تا توضیح دهند چرا برخی کارها را انجام داده و برخی را انجام نمی دهیم. سیف (1382) انگیزش را به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرده است.
اگرچه در مورد ماهیت دقیق انگیزش توافقی وجود ندارد، پنتریچ و شانک (2002؛ ترجمه شهرآرای، 1386) تعریفی ارائه داده اند که عناصر اصلی موردنظر پژوهشگران و متخصصان درباره انگیزش را پوشش داده است:
«انگیزش فرایندی است که طی آن فعالیتی هدف محور برانگیخته و حفظ می شود». طبق این تعریف انگیزش یک فرایند است نه فراورده. ما نمی توانیم انگیزش را مستقیماً مشاهده کنیم اما می توانیم آن را از رفتارهایی مانند انتخاب تکالیف، تلاش، استقامت و گفتار استنباط کنیم. انگیزش دربرگیرنده اهدافی است که محرک عمل و جهت دهنده آن را فراهم می کنند؛ بنابراین افراد مواردی در ذهن دارند که تلاش می کنند به آن ها دست یابند یا از آن ها اجتناب کنند؛ و بالاخره این که فعالیت برانگیخته، فراخوانده و حفظ می شود. آغاز حرکت، یک هدف مهم و اغلب دشوار است چون مستلزم قبول مسئولیت برای تغییر است اما فرایندهای انگیزشی نسبت به تداوم عمل شدیداً حساس هستند.
2-1-2-3- شاخص های انگیزش
وجود انگیزش از روی شاخص های رفتاری نشان داده شده در جدول 2-1 قابل استنباط است.
جدول 2-1 : شاخصهای انگیزش (پنتریچ و شانک، 2002؛ ترجمه شهرآرای، 1386)
شاخص
ارتباط با انگیزش
انتخاب تکالیف

مطلب مشابه :  دادگاه کیفری بین المللی