نیروی انسانی

نیروی انسانی

نیروی انسانی

همکاران :حدی که همکاران دوستانه ،شایسته ،وحمایتی هستند.
تعهد سازمانی :تعهد در فرهنگ معین به معنای به گردن گرفنن کاری ،به عهده گرفتن امری ،نگاه داشتن وعهد پیوستن آمده است .(معین،محمد- 1370)
از تعهد سازمانی تعاریف متعدّدی به عمل آمده است . تعهد سازمانی اغلب تعریف شده است به عناوین ذیل :
1-تمایل قوی برای بقاء عضویّت در یک سازمان خاص
2-تمایل وتلاش بسیار زیاد افراد در سازمان
3-باور قاطع در قبول ارزش ها واهداف سازمان
تعریف دیگر از تعهد سازما نی :یعنی درجه همانندسازی روانشناختی ویا چسبندگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم (موری ،به نقل از مهداد،علی -1380)
ب )تعاریف عملیاتی :
سازمان در این تحقیق منظور اداره آموزش وپرورش اقلید می باشد .
معلم: دراین تحقیق منظور معلمان مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اقلید در سال تحصیلی 88-87می باشد.
شخصیت (برون گرا ودرون گرا ) :در این تحقیق شخصیت از طریق آزمون شخصیتی آیزنک که دارای 57 سؤال است.
برون گراودرون گرا :در این پرسشنامه به وسیله سؤالات ، 1 ،3،5، ،8،10،13،15،17 ،20 ،22، 25، 27 ، 29، 32 ،34، 37،39 41، 44، 46، 49، 53 ،51 و56 سنجیده می شود.
رضایت شغلی :دراین تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت شغل (JDI) ،که ساخته شده توسط اسمیت وهمکاران (1969)می باشد ،استفاده میشودو توسط گریکسون اصلاح گردیده است . این پرسشنامه دارای 30 سؤال رضایت شغلی می باشد و پاسخ ها طبق مقیاس لیکرت ودر روبه روی پرسشنامه داده می شود .
بعد ارتقاء: این بعد به وسیله سؤالات1تا6پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد سرپرست: :این بعد به وسیله سؤالات 7تا12پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد شغل:این بعد به وسیله سؤالات 13تا18پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد حقوق:این بعد به وسیله سؤالات 19تا24پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد همکاران :این بعد به وسیله سؤالات 25تا30پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
تعهد سازمانی :در این تحقیق تعهد سازمانی از طریق پرسشنامه تعهد سازمانی ، ساخته شده توسط مادی ، ،استیرز و پورتر استفاده می شود این پرسشنامه دارای 15سؤال می باشد وپاسخ ها به صورت تیک بر روی گزینه های جدا موافقم تا جدا مخالفم در پرسشنامه زده می شود .

مقد مه :
دستگاه آموزش وپرورش به عنوان بارزترین نمونه سرمایه گذاری در زمیته نیروی انسانی درباب شکوفایی استعدادها بالقوه مادی ومعنوی هر کشور نقش اصلی را برعهده دارد.چه اینکه اساسی ترین سرمایه گذاری ها زیر بنایی ومهم ترین نوع آن سرمایه گذاری در راستای پرورش وبه کار گیری استعدادهای نیروی انسانی می باشد.آموزش وپرورش موتور محرک پیشرفت وتعالی هر جامعه محسوب می گردد وسرمایه گذاری وبارزترین سرمایه گذاری زیر بنا یی در زمینه نیروی انسانی است که موجبات شکوفایی وتوسعه کلیه منابع واستعدادهای مادی ومعنوی را فراهم آورده است. .(زارعی ،زینب -1385)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~