همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با، همبستگی مولفه های خلق، پرخاشگری باس و وارن

دانلود پایان نامه

جدول8-3 ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامهی مزاج کودکی میانه……………………………………………..104
جدول -3. ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامهی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر……….106
جدول10-3ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامهی پرخاشگری با نمره کل مقیاس…………………………107
جدول -4. شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر……………………….110
.جدول2-4. شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن…………………………………………………..111
جدول3-4. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….112
جدول -4. همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..113
جدول5-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری…………………………………………113
جدول6-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری………………………………………………..114
.جدول 7-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای رفتار پرخاشگرانه…………………………………………………..116
جدول8-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد – پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای پرخاشگری کلامی…………………………………………118
جدول 9-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای پرخاشگری جسمی………………………………………………..119
جدول 10-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای خشم…………………………………………………………………..121
جدول 11-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای خصومت……………………………………………………122
جدول 12- 4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیشبینهای پرخاشگری غیرمستقیم…………………………………124
جدول 13-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیشبینهای نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا………………………………………………..125
جدول 14-4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیشبینهای نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین…………………………………………….126
فهرست نمودارها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
نمودار 1-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)………..96
نمودار 2-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……100
چکیده
نام خانوادگی: کریمی نام:حمیرا شماره دانشجویی:9120007

مطلب مشابه :  عوامل موثر در شکل گیری هویت، مرحله عملیات صوری، تعاریف ارائه شده