وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

در سربرگ ایالتی دیگری آنچه در تلگراف فوق به عنوان ولایات خمسه یاد شده با کسر یا ادغام ولایت قرا داغ با عنوان ولایات اربعه یاد شده است:
در 1340 هجری یعنی حدود 1300 نامه با نام حکومت ولایات اربعه: اردبیل،طوالش و مشکین و خلخال نمره 1162(آقاجانی،، 1378،815).
باید دقت کرد که این خمسه متفاوت از خمسه طوالش است و در اینجا با تطبیق متن تلگراف ارائه شده و سربرگ حکومتی یاد شده مشخص می شود که مراد حکومت نیمه شمالی تالش ایران است که در کنار حکومت اردبیل و مشکین و خلخال و قراداغ از آن یاد شده است و بسیار دارای اهمیت بوده است محدوده مرزی که اکنون شهرهای آستارا ، نمین،گرمی و بیله سوار و… در آن قرار دارد.اسم تالش در آن دیار نیز در تجربه ای مشابه با تجربه نیمه مرکزی احتمالا تا 1316 باقی بوده و پس از تبدیل آن نواحی و کل آذربایجان به استان سوم و 33 سال بعد در احیاء ناقص اسامی تاریخی از قلم افتاده است.
بعد انقلاب مشروطه قانون تشکیل ایالات و ولایات در سال 1286 خورشیدی در دومین دوره ی مجلس شورای ملی تصویب و کشور به 4 ایالت و 12 ولایت به اضافه دارالخلافه ی تهران تقسیم بندی شد.ایالت ها عبارت بودند از آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر، خراسان و سیستان،ولایت ها عبارت بودند از 1-استرآباد 2 -مازندران 3 -گیلان( و طوالش) 4-زنجان 5-کردستان 6 -لرستان 7-کرمانشاهان-همدان 9-اصفهان10- یزد 11-عراق 12-خوزستان» ( انساندوست،1389، 125).
در سال 1301 تعداد ایالت ها به 8 عدد افزایش یافت و گیلان و طوالش در زمره ایالت ها قرار گرفت. تقسیمات کشوری به شکل ایالتی،ولایتی تا سال 1316 ادامه یافت و در این مدت در تمامی نامه ها و اسناد رسمی نام گیلان و طوالش در کنار هم ذکر می شد و در درون ایالت یا حکومت گیلان و طوالش واحد حکومتی خمسه طوالش نیز وجود داشت. اسناد زیر مبین این واقعیت است عناوین سربرگ تعدادی از این نامه ها به این شکل است:
سند1.وزارت مالیه گیلان و طوالش _نامه سردار معظم حکمران گیلان و طوالش 4 برج سنبله 1298(مجموعه اسناد نهضت جنگل انتشارات شهر باران 1382 ص 215)
سند2. 29 تیر1297 ایالت گیلان و طوالش
(مجموعه اسناد نهضت جنگل انتشارات شهر باران1382ص198)
سند3.حکومت گیلان و طوالش نمره 3600 مورخ 29 برج سرطان 1298
(مجموعه اسناد نهضت جنگل انتشارات شهر باران1382ص8)
سند4. وزارت امور خارجه/کارگزاری مهام خارجه انزلی و طوالش/ مورخ 9 سرطان، 20 رمضان 1336
اسناد چاپ شده در کتاب نگاهی به لیسار و سوباتان شاپور رضا قلی پورص171 الی 176:
سند5.وزارت داخله/نامه از حکومت خمسه طوالش/حکومت خمسه طوالش/بهمن 1312نمره1483
سند6. 22مهر 1304 /حکومت نظامی خمسه طوالش
سند7.حکومت گیلان و طوالش 1298
سند8.وزارت داخله/حکومت گیلان و طوالش/حکومت خمسه طوالش 20/3/1312
سند9.وزارت داخله /حکومت گیلان و طوالش/15/2/1307
اسنادی که در کتای تاریخ تالش عبدالکریم آقاجانی چاپ شده اند:
سند10.نامه از ایالت گیلان و طوالش مورخه 13 ذی حجه 1330 معادل 1912 میلادی که حدودا 1289 شمسی میشود.
سند11. ص 790 نامه به مهر حکومت خمسه طوالش در 1335 هجری نمره 215
سند12.در 1340 هجری یعنی حدود 1300 نامه با نام حکومت ولایات اربعه: اردبیل،طوالش و مشکین
و خلخال نمره 1162
سند13. 1328هجری نامه با نام اداره حکومتی انزلی و خمسه طوالش
سند14.نامه 15 برج میزان1301 شمسی حکومت گیلان و طوالش

مطلب مشابه :  نظریه پردازان سرمایه اجتماعی