پرخاشگری کلامی

دانلود پایان نامه

پرخاشگری کلامی (5 عبارت): 4-6-14-21-27
خشم (7عبارت): 1-9-12-18-19-23-28
خصومت (8 عبارت): 3-7-10-15-17-20-24-26
پایایی و روایی
پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیر مقیاس (با فاصله 9 هفته) 80 تا 72 و همبستگی بین چهار زیر مقیاس 38 تا 49 به دست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج نشانگر همسانی درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی 82، پرخاشگری کلامی 81، خشم 83 و خصومت 80 بود (باس و پری ، 1992).
سامانی (1386)، در یک بررسی مقطعی، 492 نفر از دانشجویان 18 تا 22 ساله (248 پسر و 244 دختر) دانشگاه شیراز که به روش خوشه ای – تصادفی انتخاب شده بودند به کمک پرسشنامه پرخاشگری باس و پری مورد ارزیابی قرار داد. داده ها به کمک آزمون های آماری ضریب همبستگی، تحلیل عاملی و آزمون تی تحلیل شدند. به کمک تحلیل عاملی، 4 عامل رفتاری، خشم، پرخاشگری بدنی و کلامی، رنجیدگی و بدگمانی از آن استخراج شد. ضریب پایایی این پرسشنامه به شیوه بازآزمایی برابر با 78/. بود. همچنین مقایسه این عوامل میان دختران و پسران گویای آن بود که پسران در سه عامل پرخاشگری ( 001/. 3-5-4-پرسشنامه سلامت عمومی ( 12 سوالی )
معرفی آزمون
این پرسشنامه در سال 1972 توسط گلدبرگ و به منظور شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیط های مختلف تدوین شده است. سوال های پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در چهار هفته (یک ماه) اخیر می پردازد، در برگیرنده نشانه هایی مثل افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده می باشد. به همین جهت سوال ها بر موقعیت «اینجا و اکنون» تأکید دارد. به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، پرسشنامه سلامت عمومی شناخته شده ترین ابزار غربالگری تا کنون در دنیای روان پزشکی و علوم رفتاری و روانشناسی است که تأثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهش ها داشته است. این پرسشنامه به صورت فرم های 60، 30، 28 و 12 سوالی است که فرم 28 سوالی و فرم 12 سوالی هم در ایران و هم در سایر کشورها کاربرد بسیار داشته است. پرسشنامه سلامت عمومی (12 سوالی)، شامل 12 سوال از 60 سوال پرسشنامه اصلی است که همانند فرم های دیگر، هر یک از سوال های آن شدت مشکلات روانی را در چند هفته اخیر می سنجد.
روش نمره گذاری و تفسیر
نمره گذاری پرسشنامه های سلامت عمومی به دو صورت متداول می باشد. یکی روش نمره گذاری سنتی گلدبرگ که به صورت (0-0-1-1) است. یعنی گزینه های الف و ب نمره صفر و گزینه های ج و د نمره یک می گیرند. در این صورت حداکثر نمره آزمودنی در پرسشنامه سلامت عمومی (12 سوالی)، برابر با 12 خواهد شد. روش دیگر نمره گذاری، نمره گذاری لیکرت می باشد که به صورت (0-1-2-3) است، یعنی گزینه الف نمره صفر، گزینه ب نمره 1، گزینه ج نمره 2 و گزینه د نمره 3 می گیرد. حداکثر نمره آزمودنی با این روش نمره گذاری در پرسشنامه سلامت عمومی (12 سوالی)، برابر با 36 خواهد شد.
پایایی و روایی
برای بررسی پایایی پرسشنامه، ثبات داخلی ابزار (پرسشنامه)، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که در نتیجه این ضریب، 87/0 محاسبه گردید. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش تحلیلی مقایسه گروههای شناخته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس در بررسی نمره پرسشنامه سلامت عمومی و وضعیت کلی کیفیت زندگی (به عنوان متغیر گروهی) نمایانگر تفاوت های قابل ملاحظه ای بین گروهها بود، به این صورت که افراد دارای وضعیت بهتر کیفیت زندگی، در پرسشنامه سلامت عمومی حایز نمرات پایین تری گردیده، از سوی دیگر، افراد دارای کیفیت زندگی «خیلی بد» تا «بد» به صورت معناداری از پرسشنامه سلامت عمومی (12سوالی)، نیز نمره بالایی کسب کردند (P<0.001، F=58). همچنین به منظور تعیین حساسیت، ویژگی و بهترین نقطه برش از منحنی ویژگی عملی گیرنده استفاده گردید و در نتیجه، بهترین نقطه برش در مورد پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی برابر 5/3 با حساسیت 87% و ویژگی 60% محاسبه شد.
عبادی و همکاران (1389)، مطالعه ای را با هدف بررسی پایایی و روایی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی به عنوان ابزاری جهت سنجش وضعیت بهداشت روانی جوانان و سایر اقشار جامعه ایرانی طراحی و اجرا کردند. پس از ترجمه نسخه اصلی پرسشنامه از زبان انگلیسی به فارسی با استفاده از روش ترجمه استاندارد ، پایایی و روایی آن مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری آسان 748 نفر از جوانان 18 تا 25 ساله ایرانی به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. متوسط سن پاسخ دهندگان 21.1 سال (با انحراف معیار 2.1 بوده)، اکثریت آنان را زنان (76 درصد)، افراد مجرد (84 درصد) و دانشجویان (51 درصد) تشکیل می دادند. با توجه به شیوه نمره گذاری پرسشنامه که ما بین صفر (وضعیت مطلوب) تا 12 (وضعیت نامطلوب) متغیر است، میانگین نمره پاسخ دهندگان 3.7 (با انحراف معیار 3.5 ) به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه، ثبات داخلی ابزار (پرسشنامه)، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که در نتیجه این ضریب، 0.87 محاسبه گردید.
روایی پرسشنامه نیز، با استفاده از روش تحلیلی «مقایسه گروه های شناخته شده» مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس در بررسی نمره پرسشنامه سلامت عمومی و وضعیت کلی کیفیت زندگی (به عنوان متغیر گروهی) نمایانگر تفاوت های قابل ملاحظه ای بین گروه ها بود، به این صورت که افراد دارای وضعیت بهتر کیفیت زندگی، در پرسشنامه سلامت عمومی حایز نمرات پایین تری گردیده، از سوی دیگر، افراد دارای کیفیت زندگی «خیلی بد» تا «بد» به صورت معناداری از پرسشنامه سلامت عمومی نیز نمره بالایی کسب کردند(F=%58.6, P<0.001) . همچنین به منظور تعیین حساسیت، ویژگی و بهترین نقطه برش از منحنی ویژگی عملی گیرنده استفاده گردید و در نتیجه بهترین نقطه برش در مورد پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی برابر 3.5 با حساسیت 87 درصد و ویژگی 60 درصد محاسبه شد. در نهایت، مشخص شد که نسخه ایرانی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی، ابزاری با پایایی و روایی مناسب، جهت اندازه گیری وضعیت بهداشت و سلامت روانی، در بین جوانان ایرانی است.
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t گروه های مستقل) استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش جهت بررسی فرضیات پژوهش از نرم افزار spss استفاده شده است.
3-7- روش اجرای پژوهش
از بین جامعه آماری، 300 دانش آموز (دختر و پسر)، به شیوه تصادفی از دوره متوسطه اول به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 149 نفر دانش آموز دختر و 151 نفر دانش آموز پسر می باشند.
در جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه استفاده گردیده است. این پرسشنامه ها با توزیع در مدارس و پر کردن آن ها توسط دانش آموزان جمع آوری شده است.
3-8- ملاحظات اخلاقی
قبل از شروع پژوهش توضیحات کافی در خصوص ماهیت پژوهش به شرکت کنندگان داده شد. بدین صورت که هیچ گونه اجباری در خصوص شرکت در این پژوهش وجود ندارد حضور شرکت کنندگان در این امر تحقیقی کاملاً داوطلبانه می باشد. سپس موضوع و اهمیت تحقیق برای آنها شرح داده شد. برای اطمینان بخشی شرکت کنندگان از محرمانه بودن اطلاعاتشان در بالای پرسشنامه به جای نام و نام خانوادگی از کد که مربوط تعیین نوع جنسیت می باشد استفاده شد که شرکت کنندگان می بایستی فقط کد مربوط به جنسیت خود را علامت زده و نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی نبوده است که تمامی این موارد به آنها جهت اطمینان بخشی یادآوری شد.

مطلب مشابه :  داستان پادشاه و کنیزک

فصل چهارم