پرسش نامه سبک های تفکر

پرسش نامه سبک های تفکر

پرسش نامه سبک های تفکر

به طور کلی، معیار تشخیص موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان عملکرد آنان در امتحانات و ارزشیابی تکوینی و نهایی است، که با نمره تعیین می شود. در این پژوهش نیز معدل کل دانشجویان تا آخرین ترم معیار سنجش پیشرفت تحصیلی قرار گرفت.
3-4- اعتبار و روایی
3-4-1-اعتبار و روایی پرسشنامه سبکهای تفکّر
استرنبرگ و همکاران، مطالعات مفصلی در رابطه با روایی و پایایی پرسش نامه سبک های تفکر انجام داده اند. ضریب پایایی پرسش نامه از طریق اجرای آن روی تعداد 75 دانشجو محاسبه شد. ضریب پایایی خرده آزمون ها از 56/0 برای سبک اجرایی تا 88/0 برای سبک کلی با میانگینی برابر با 78/0 به دست آمده است.
استرنبرگ، به منظور بررسی روایی سازه، تحلیل عاملی انجام داده است. نتایج تحلیل عاملی پنج عامل را استخراج کرده که میزان 77 درصد واریانس داده ها را تبیین کرده اند(استرنبرگ به نقل از امامی پور و سیف،1382). در پژوهش امامی پور و همکاران، به منظور بررسی پایایی آزمون، این آزمون به روش باز آزمایی و بافاصله زمانی سه هفته روی 30دانشجو اجرا شد. ضریب پایایی برای خرده آزمونها از 43/0برای سبک قانونگذارانه تا 87/0 برای سبک محافظه کارانه با میانگین 67/0 بود که همه ضرایب به طور قابل قبولی معنی دار بودند. ضریب همسانی درونی سؤالات خرده آزمونهای پرسشنامه سبک های تفکر از 81/0 برای سبک بیرونی تا 53/0 برای سبک فرد سالاری و ناسالاری و برای کل سؤالات پرسشنامه 92/0 است، که نشانگر ضریب همسانی درونی قابل قبول برای خرده آزمونها و کل سؤالات این پرسشنامه است. به منظور بررسی روایی آزمون بر اساس نتایج حاصل از 810 آزمودنی، به کمک روش تحلیل عاملی و با استفاده از روش مؤلفه های اصلی و چرخش متعامد چهار عامل استخراج شد که میزان 59/70 درصد از کل واریانس را تبیین کردند(امامی پور و همکاران،1382).در پژوهش شکری و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک های تفکر قانونی78/0، اجرائی64/0، قضایی69/0 به دست آمد(شکری و همکاران،1385).
در پژوهش شکری و همکاران در سال(1388)، ضرایب آلفای کرونباخ برای سبکهای تفکر قانونی74/0،اجرایی68/0، قضایی71/0،کلی71/0،جزئی58/0،آزاد اندیش85/0، محافظه کار82/0، درونی75/0، بیرونی80/0، مرتبه سالاری81/0، فرد سالاری53/0، دسته سالاری71/0، ناسالاری82/0، به دست آمد.همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دادکه پرسشنامه سبکهای تفکر به منظور اندازه گیری سبکهای تفکر یادگیرندگان از روایی لازم برخوردار است.
3-4-2- اعتبار و روایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت
هرمنس برای برآورد روایی آزمون، روش اعتبار محتوا را به کار گرفت که بنیان آن بر پژوهش های پیشین درباره انگیزه پیشرفت بود. او همچنین ضریب همبستگی دو پرسش را با رفتارهای پیشرفت گرا بر آورد کرد که نشان دهنده روایی بالای آزمون(88/0 r=) بود(بیابانگرد،1384). علاوه بر این هرمنس به همبستگی معنادار بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوعTATاشاره دارد (بشری و همکاران،1390). آزمون اندریافت موضوع از جمله آزمونهای فرافکن است.
برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از گذشت 3 هفته به کار گرفته شد که پایایی اولیه 82/0 و بعد از گذشت سه هفته85/0 به دست آمد(هومن به نقل از بیابانگرد،1384). ابوالقاسمی نیز در پژوهش های خود در سال( 1381) به منظور هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت بر روی دانش آموزان مقطع راهنمایی ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 79/0 گزارش داده است( ابوالقاسمی به نقل از اکبری،1381). اکبری در پژوهش خود در سال 1386ضریب اعتبار کل مجموعه را بر پایه آلفای کرونباخ برای نمونه1530 نفری 80/0 گزارش کرده است(اکبری،1386).این پرسشنامه توسط شکر کن و برومند نسب (1381) به فارسی برگردانده شده است. در پژوهش شکرکن و همکاران برای تعیین روایی این پرسشنامه از روایی سازه و برای محاسبه پایایی آن از روشهای آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده کرده اند. پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس، توسط شکر کن و همکاران از طریق همسانی درونی را 78/0 گزارش کرده اند و همچنین از طریق تصنیف به دو روش گاتمن و اسپیرمن–براون محاسبه گردیده که ضریب پایایی گاتمن 7/0 و ضریب پایایی اسپیرمن- براون 72/0 گزارش شده است. هرمنس (1970) پرسشنامه انگیزش پیشرفت را دارای همزمانی و روایی محتوایی مطلوبی دانسته است. او روایی تشخیصی سؤالات این پرسشنامه را از 3/0 تا 57/0 محاسبه کرده است. در پژوهش شکرکن و همکاران برای تعیین روایی این پرسشنامه از روایی سازه استفاده شده است. آزمونی که به عنوان شاخص روایی مورد استفاده قرار گرفته است، آزمون انگیزش پیشرفت گیزلی (1971) است. ضریب همبستگی این دو آزمون(16/0r=) محاسبه شده که در سطح 03/0 P=معنادار است(طالب پور و همکاران 1381به نقل از کلانتری و همکاران، 1390).
3-5- روش اجرای پژوهش
برای اجرای پژوهش حاضراطلاعات مربوط به معدل کل دانشجویان و فهرست اسامی آنها از آموزش دانشگاه گرد آوری شد و برنامه های کلاسی در اختیار پژوهشگرقرار گرفت و اطلاعات مربوط به هر گروه آموزشی و سال ورود آنها توسط پژوهشگر تفکیک شد و با استفاده از برنامه کلاسی دانشجویان در هر گروه، اجرای پرسشنامه ها قبل از شروع کلاس های آنها صورت گرفت. پژوهشگر با در دست داشتن اسامی که به شکل تصادفی از معدل های بالا انتخاب شده بودند و کل افراد معدل پائین، پرسشنامه ها را توزیع کرد. برای تفکیک دو گروه در تحلیل نهایی، در سربرگ پرسشنامه ها اطلاعات مربوط به معدل دانشجویان درخواست شد.
3-6- شیوه تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش داده ها و اطلاعات به دست آم
ده در دوبخش داده های توصیفی و استنباطیبا استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل توصیفی داده ها از شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص های آمار استنباطی مانند آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA، برای بررسی معناداری تفاوت میانگین نمره های گروههای مختلف در کارکردهای سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت استفاده گردید.
4- فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است: در بخش آمار توصیفی از شاخص هایفراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و جهت تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به منظور مقایسه دو گروه با عملکرد تحصیلی بالا و پایین در هر یک از کارکردهای سبک تفکر اجرایی، قضایی و قانونی و همچنین مقایسه این کارکردهای سبک تفکر در دو جنس پسر و دختر و نیز مقایسه انگیزش پیشرفت در دو گروه، از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است.
4-1-آمار توصیفی
جدول 4-1-1- توزیع فراوانی و درصدشرکت کنندگان بر حسب جنسیت و معدل
جنسیت
گروههای نمونه
دختران
پسران
تعداد
درصد
تعداد

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~