پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد؛ آتش پور، حمید (1389). اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. فصلنامه یافتههای نو در روانشناسی، سال 5، شماره 17، صفحات: 77-63.
خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد؛ آتش پور، حمید (1390). تأثیر آموزش حافظه فعال و فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 12، شماره یک، پیاپی 43، صفحات: 53-45.
درتاج، فریبرز؛ عاصمی، سهیلا (1391). بررسی میزان تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی- حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دیرآموز پایه دوم. مجله روانشناسی مدرسه، دوره اول، شماره 4، صفحات: 56 – 39.
دهقانی، مصطفی؛ کریمی، نرگس؛ تقی پور جوان، عباسعلی؛ حسن نتاج جلودار،فهیمه؛ زیدآبادی، فاطمه (1391). اثربخشی بازیهای حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصب روانشناختی تحولی پیش از دبستان. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره دوم، شماره1، صفحات: 77 – 53.
دورودیان، زهرا (1390). تأثیر روش ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 88 – 87 استان تهران. فصل نامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 2، سال اول، صفحات: 101 – 85.
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عباسی، مسلم (1391). نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیشبینی رضایت از زندگی دانشآموزان پسر دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 1، شماره 3، صفحات: 62 – 46.
رجبی، سوران؛ پاکیزه، علی (1391). مقایسه نیمرخ حافظه و توجه دانشآموزان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری با دانشآموزان عادی. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 1، شماره 4 ، صفحات: 84 – 63.
رستم اوغلی، زهرا؛ خشنودی نیا چماچایی، بهنام (1392). مقایسه وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 2، شماره 3، صفحات: 37-18.
رضایی، اکبر؛ سیف نراقی، مریم (1385). مقایسه ویژگیهای روانشناختی دانش آموزان نارسانویس و عادی پایه سوم ابتدایی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، دوره 19، سال 6، شماره 1،صفحات: 514-497.
رمضانی، مژگان (1380). حساب نارسایی (معمای کودکانی که در اکتساب ریاضیات مشکل دارند). ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 3، صفحات: 43 – 33.
زارع، حسین؛ احمدی ازغندی، علی؛ نوفرستی، اعظم؛ حسینایی، علی (1391). اثر آموزش فراشناختی حلّ مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 2، شماره 2، صفحات: 58- 40.
زارعی زوارکی، اسماعیل (1380). کارکرد عصبشناختی کودکان دارای نارساییهای ویژه یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 1 و 2، صفحات: 91 – 85.
زیدآبادی نژاد، فاطمه؛ ملکپور، مختار؛ فرامرزی، سالار؛ چوپان زیده، رویا؛ تقی پور جوان، عباسعلی (1392). اثربخشی آموزش مهارتهای روانی – حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی. فصلنامه تازههای علوم شناختی، سال پانزدهم، شماره 3، صفحات: 39 -32.
سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینا (2003). خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصرت الله پور افکاری. انتشارات شهر آب. تهران.
سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینا (2007). خلاصه روانپزشکی. ترجمه فرزین رضاعی. انتشارات ارجمند. تهران.
سانتراک، جان (1383). زمینه روانشناسی عمومی، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، چاپ اول.
سلمان، زهرا؛ شیخ، محمود؛ سیف نراقی، مریم؛ عرب عامری، الهه؛ آقاپور، سیدمهدی (1388). تأثیر تمرینهای ادراکی- حرکتی بر بهبود قابلیتهای حرکتی دانشآموزان با اختلال هماهنگی رشدی دوره ابتدایی شهر تهران. مجله رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 2، صفحات: 63 – 47.
شریفی، علی اکبر؛ داوری، رقیه (1391). شیوع ناتوانیهای یادگیری در دانشآموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 1، شماره 2،صفحات: 76-63.
شریفی، طیبه؛ ربیعی، محمد (1391). کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی. مجله ناتوانهای یادگیری، دوره 2، شماره 2، صفحات: 75 – 59.
شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم (1385). ناتوانیهای یادگیری. انتشارات تیمور زاده، تهران.
شمسی، عبدالحسین؛ عابدی، احمد؛ صمدی، مریم؛ احمد زاده، مریم (1392). فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری ریاضی، مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 2، شماره 4، صفحات: 81-61.
شهیم، سیما (1383). مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان/انطباق و هنجاریابی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
صبحی قراملکی، ناصر (1375). بررسی و مقایسه ویژگیهای توجه، فراخنای توجه، توجه انتخابی در میان کودکان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی در مدارس ابتدایی شهر تبریز. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
عابدی، احمد (1389). اثر مداخلات عصب روانشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری ریاضی، تازههای علوم شناختی، سال 12، شماره 1، صفحات: 16-1.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~