پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

شخصیت و سازمان معلمان ممکن است پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، با معلمان و پرسنل مدرسه مشکل دارند و ممکن است خصومتی را نسبت به معلمان نشان دهند، علاقه دانش آموزان به فعالیت های درسی شان به استفاده آن ها از راهبردهای خود نظم دهی و انگیزه شان ارتباط دارد (, 2003 Siegle & Mc coach).
2-1-5-6-3- ادراک خود تحصیلی
ادراک خود به عنوان دانشی که فرد از خود دارد یا افکار مربوط به خود تعریف شده است (Wigfield & Karpathian 1991,؛ به نقل از Mc coach &,Siegle, 2003).
مفهوم یا ادراک خود را می توان تجسمی شناختی از خود و هویت شخصی دانست که این ها دارای عناصر عاطفی و ارزشی ازجمله حرمت خود نیز می باشند. این ادراک ها و افکار مربوط به خود از طریق تجاربی که فرد با محیط دارد شکل می گیرند.
دانش آموزانی که از ادراک خود تحصیلی بالایی برخوردارند و به مهارت هایشان اطمینان دارند احتمال بیشتری دارد که در فعالیت های مختلف درگیر شوند (Wigfield & Karpathian 1991,؛ به نقل از Mc coach &,Siegle 2003).
ادراک های دانش آموزان درباره مهارت هایشان، تعیین کننده نوع فعالیت های انتخابی آن ها، میزان چالش در این فعالیت ها و پافشاری شان در حین درگیری با این فعالیت هاست (Wigfield & Karpathian 1991,؛ به نقل از Mc coach & ,Siegle 2003).
مفهوم خود شامل باورهای کلی خود ارزشی است. این باورها مرتبط با شایستگی تحصیلی ادراک شده است. مفهوم خود تحصیلی یک سازه چندبعدی است و مستلزم مقایسه های درونی و بیرونی است. دراین ارتباط، دانش آموزان عملکرد خود را با همکلاسی هایشان مقایسه می کنند (یک مقایسه بیرونی) یا این که عملکرد خود را در یک حوزه با سایر عملکردهایشان مقایسه می کنند (, 2003 Siegle & Mc coach).
1-2-5-6-4- ارزش گذاری هدف
ارزش های تحصیلی به میزان علاقه مندی فراگیران به تکالیف، اهمیت یادگیری تکالیف و مفید بودن بالقوه تکالیف ازنظر فراگیر اشاره می کند (Wigfield &,Karpathian 1991؛ به نقل از Mc coach &,Siegle 2003).
ارزش قائل شدن برای یادگیری و باور به این که تکلیف یادگیری بااهمیت است، انگیزش و جهت گزینی تحصیلی را بهبود می بخشد. این مؤلفه با استدلال های دانش آموزان برای انجام تکالیف سروکار دارد. هدف های دانش آموزان و ارزش مربوط به پیشرفت تحصیلی، خود نظم دهی و انگیزش آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا هدف ها، روش های نزدیک شدن، درگیر شدن و پاسخ دادن کودکان به تکالیف پیشرفت را تحت تأثیر قرار می دهد (, 2003 Siegle & Mc coach).
2-1-5-6-5- انگیزش / خود نظم دهی
فراگیران هر چه قدر هم که ازلحاظ شناختی و راهبردهای یادگیری برای یادگیری موضوعی آمادگی داشته باشند؛ بازهم لازم است که این توانش ها و راهبردها را با انگیزش ترکیب کنند تا این توانش ها و راهبرها بتوانند مفید واقع شوند. یادگیرندگان باانگیزه کارها را به خوبی انجام می دهند و از چگونگی مقابله با فشارهای روانی مرتبط با یادگیری آگاه هستند. این فراگیران برای یادگیری ارزش قائل هستند و احساس می کنند ازلحاظ توانایی یادگیری باکفایت هستند (,2005 Peter).
فراگیری که دارای انگیزه کافی برای یادگیری باشد، یا در پیش گرفتن رفتارهای خود نظم داده شده، تلاش می کند که به اهداف یادگیری برسد. پینتریچ و دیگروت 1990 بر این باور هستند که یادگیری خود نظم داده شده شامل استفاده از راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای مدیریت فردی و کنترل تلاش است. خود نظم دهی پیش بینی کننده مهمی برای پیشرفت تحصیلی است و استفاده از راهبردهای خود نظم دهی درونی شده به افراد کمک می کند که در مدرسه پیشرفت کند (,2003 Siegle & Mc coach).
2-2- پیشینه پژوهشی
به منظور بررسی پیشینه تحقیق و تعیین سهم پژوهش های گذشته در روشن کردن ابعاد مختلف مسئله، منابع اطلاعاتی گوناگونی موردبررسی قرارگرفته و پژوهش های به عمل آمده خارج و داخل کشور در اینجا ذکر می شود.
2-2-1- پژوهش های داخلی
– عابدی و عریضی (1384) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان به این نتیجه رسیدند که بین عوامل خانوادگی مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی، انتظار والدین از موفقیت فرزندان 28 درصد، شیوه فرزند پروری مقتدرانه 26 درصد و ساخت خانواده 16 درصد تبیین کننده انگیزش پیشرفت تحصیلی هستند.
– بحرانی (1384) در پژوهش خود به جستجوی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان فارس پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای دورنمای رشته تحصیلی از دید دانش آموزان، جنسیت، پیشرفت تحصیلی و میانگین تحصیلات پدر و مادر ازجمله مهم ترین عوامل پیش بینی کننده انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه به حساب می آیند و درمجموع 20 درصد واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین کردند.
– نریمانی (1384) در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و متغیرهای مرتبط با آن به این نتیجه رسید که از مجموع 10 متغیر تحت مطالعه، متغیرهای عزت نفس، امید به آینده، میزان درآمد خانواده، سطح تحصیلات والدین و عوامل اجتماعی به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان دارند.
– مولوی وهمکارانش (1386) در پژوهشی خود به بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرداختند. نتایج آن ها نشان داد پایین بودن میزان امید به آینده، عزت نفس، کیفیت عوامل آموزشی و تأهل دانشجویان از عوامل عمده کاهش انگیزه تحصیلی به شمار می آیند. در این پژوهش متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات، فوت والدین، جو عاطفی خانواده، سلامت جسمی و روانی و همچنین میزان یادگیری خودتنظیمی تأثیر معنی داری بر انگیزه تحصیلی دانشجویان نشان ندادند.
– کاوسیان و همکاران (1386) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های سراسر کشور در سال تحصیلی 84-83 به این نتیجه رسید که متغیرهای خود پنداره تحصیلی، نگرش دانش آموزان به ادامه تحصیل و همچنین پاداش های اجتماعی بهترین پیش بینی کنندگان انگیزش تحصیلی درونی هستند و توانسته اند 35 درصد تغییرات انگیزش تحصیلی درونی را تبیین کنند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به مدرسه و ادامه تحصیل و تعامل با همسالان در پیش بینی بی انگیزگی دانش آموزان تعیین کننده تر بوده اند.

مطلب مشابه :  رشد و توسعه اقتصادی