پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

]36[. سیف علی اکبر، 1387. سنجش فرایند و فراورده در یادگیری و روش های قدیم و جدید. تهران، نشر دوران.
]37[. سیف علی اکبر، 1388. روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، نشر دوران.
]38[. شعاری نژاد علی اکبر، 1362. روانشناسی یادگیری و کاربرد آن در آموزش، تهران، انتشارات توس، چاپ اول.
]39[. شولتز دوان، 1386. نظریه های شخصیت. ترجمهٔ؛ کریمی و همکاران، تهران، انتشارات ارسباران.
]40[. شهنی ییلاق منیجه، بنابی مبارکی زهرا و شکر شکن حسین، (1384). بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی (خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدف های عملکرگرا، عملکرگریز و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال دوازدهم، شماره 3، صص 76-47.
]41[. طارمیان فرهاد، 1383. بحث ویژه پیشگیری از سوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان. فصلنامه اعتیادپژوهی، سال دوم، شماره 6، صص 155-143.
]42[. طاهری نسب الهام، 1391. بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
]43[. عابدی احمد و عریضی حمید رضا، (1384). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان. فصلنامه خانواده پژوهی، سال اول، شماره 2، صص 147-139.
]44[. عابدی احمد، 1386. بررسی فراتحلیلی ععوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
]45[. عابدی احمدرضا، مظفری مجید، 1388. انگیزه تحصیلی در مدرسه. انتشارات فراانگیزش.
]46[. عارفی مژگان، رحمانی جهانبخش، صفایی سهیلا، 1389. رابطه عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان راهنمایی شهرستان مبارکه. فصلنامه برنامه ریزی درسی-دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 27، صص 116-101.
]47[. عباس زاده محمد، علی زاده اقدم محمدباقر، کوهی کمال، 1387. عوامل اجتماعی فردی مؤثر بر انگیزش در دانش آموزان مقطع متوسطه. نشریه مطالعات جامعه شناسی، دوره 1، شماره 1، صص 73-47.
]48[. عبدخدایی محمدسعید، 1385. ساخت و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهد و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه در افزایش انگیزش. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
]49[. علیزاده حمید، 1383. آدلر پیشگام روانکاوی جامعه نگر، نشر واژه، تهران.
]50[. غنی آبادی خدیجه السادات، 1380. شیوه های تربیتی. ماهنامه روانشناسی امروز برای زیستن، شماره سیزدهم.
]51[. فرانکل ویکتور امیل، 1905. انسان در جستجوی معنی. پژوهشی در معنی درمانی، ترجمه صالحیان و مهین میلانی، 1386، تهران، درسا.
]52[. فرد دانش علی، 1376. تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت، تهران.
]53[. فلاحی سیچانی شیرین، 1391. بررسی مقایسه ای آموزش مبتنی بر تاب آوری بر کاهش استرس و افزایش جرأت ورزی در دانشجویان دختر خوابگاهی ترم اول. پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی.
]54[. قاجارگر مرتضی، 1376. بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش موزان دختر و پسر دوره راهنمایی تحصیلی منطقه 7 آموزش و پرورش در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
]55[. قاسم مرضیه، حسین چاری مسعود، 1391. تاب آوری روان شناختی و انگیزش درونی – بیرونی؛ نقش واسطه ای خودکار آمدی. نشریه روانشناسی تحولی، دوره 9، شماره 33، صص 71-61.
]56[. قاسمی پیربلوطی محمد، 1374. بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش و منبع کنترل در دانش اموزان سال سوم راهنمایی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

مطلب مشابه :  تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت، علل عدم تحقق عدالت در سازمان ها، عدالت مراوده ای