کارکردهای اجرایی و اثر اون بر کیفیت زندگی

<p>کارکردها اجرایی مهارتایی هستن که به ما کمک می کنن تصمیم بگیریم چه نوع فعالیتا یا اهدافی باید مورد توجه قرار گیرند، کدوم یک انتخاب گردند و چطوری فعالیتا نظم و برنامه ریزی گردند.کلا کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته دارن:</p>
<p>اولین نقش شامل استفاده از مهارتای فکری خاص واسه انتخاب و رسیدن به اهداف خاصه و نقش دیگه کمک به پیشرفت در حل مسائله.این کارکردها کمک می کنن تا یک تصور از هدف، راه حرکت به طرف هدف و منابع مورد نیاز در طول رسیدن به هدف شناسایی گردند(داوسون، گوایر ، به نقل از میر مهدی، 1386).</p>
<p>اولین موضع یابی کارکردهای اجرایی طبق کارهای لوریا (1966)از مشکل در بیمارانی که آسیب در لوب پیشانی شون مشهود بود، بر می شه. محققان از این تصویر سازی واسه اثبات عمل کورتکس پیش پیشانی درزمان فعالیتا بهره بردن.و از اونا به عنوان کارکردهای اجرایی یاد کردن.با این همه در مورد معنی کارکردهای اجرایی نباید جداگونه از موضع یابی کالبد شناسانه ان در لوب پیشانی بحث کرد(ساوتون، 2007).</p>
<p>هرقطعه پیشانی به سه قسمت تقسیم می شه:</p>
<p>1-قشر حرکتی</p>
<p>2-قشر جلوتر از قشر حرکتی که شامل منطقه حرکتی ثانویه،  قشر پیش حرکتی جانبی، میدون چشمی پیشانی، ناحیه بروکا و بخش عقب تر قشر سینگولاه.</p>
<p>3- قشر پیش پیشانی</p>
<p>ویژگی شاخص هر سه ناحیه اینه که شبکه بزرگ نواحی حرکتی، ادراکی و لیمبیک مغز رو به همدیگه پیوند می دن.</p>
<p>این قشر نقش هماهنگ کننده و شاخه اجرایی مغز رو بر عهده داره.فعالیتای قطعه پیشانی شامل فعالیتایی مثل پیش بینی، دلیل، هدف گذاری، طراحی، نظم وقتی و مکانی رفتار و بازبینی بازخورده، که بیشترً با عنوان کارکردهای اجرایی شناخته می شن ضمنا مشکل و بی نظمی در فعالیتای قطعه پیشانی به ویژه با توجه به رابطه هاش با دستگاه لیمبیک می تونه مستقیماً شخصیت رو ناراحت کنه(گازانیگا و مانگون،1998؛ به نقل از قدیری و همکاران،1385).</p>
<p>تغییر کارکردهای اجرایی پیرو تغییر قشر پیشانی مغزه(استاس و لوین[1]،2002).پس وقتی که رشد کارکردهای اجرایی بررسی می شه باید از خط سیر رسش لوبای پیشانی آگاهی وجود داشته باشه(ساوتون،2007).</p>
<p>[1] .Stuss & levine</p>

مطلب مشابه :  اشتباهاتی که از جذابیت ظاهری تون کم می کنه