کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

3-5-3-مقیاس استرس ادراک شده
این مقیاس برای اندازه گیری میزان استرسی که شخص در طول یک ماه گذشته در زندگی خود تجربه کرده است، توسط کوهن ، کاماراک و مرمل اشتاین و مرمل اشتاین (1983)ساخته شد .مقیاس استرس ادراک شده دارای 14 ماده است که آزمودنی باید پاسخ های خود را در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(از هیچ0 تاخیلی زیاد4) تنظیم شده درجه بندی کند. ضریب پایایی آلفای کرونباخ این مقیاس بین84/0 تا 86/0 گزارش شده است. به طور کلی ملاک های روایی این مقیاس تحت تأثیر جنس و سن قرار نمی گیرد(کوهن و همکاران، 1983). این مقیاس توسط قربانی و همکارا ن (2002) در پژوهشی بین فرهنگی ضریب آلفای برابر با 81/0 برای آزمودنی های ایرانی و ضریب آلفای برابر با 86/0 برای ایالات متحده می باشد.
6-3- شیوه اجرا
در پژوهش حاضر برنامه درمانی ذهن آگاهی به شکلی اجرا شد که آزمودنی ها در هر هفته یک جلسه درمانی 2 ساعته داشتند، قبل از برگزاری جلسات اصلی درمان یک جلسه جهت توضیح در مورد پژوهش، برقراری رابطه حسنه، انجام پیش آزمون(اجرای آزمونها) و جمع آوری اطلاعات در مورد مشکلاتی که سبب آشفتگی شده اند، توضیح الگوی درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، ایجاد امید در مراجع برگزار شد.
جدول 3:برنامه تمرین هشت هفته ای آموزش ذهن آگاهی بر گرفته از کتاب”زندگی پر درد سر”(کابات زین، 2005)
هفته اول و دوم
اسکن بدن(6 روز در هفته، 45 دقیقه در روز).
تمرین تنفس(10 دقیقه در روز).
هفته سوم و چهارم
تمرین متناسب اسکن بدن و یوگا (یک در میان و حتی الامکان 45 دقیقه در روز، 6 روز در هفته)
تمرین تفکر با تنفس در وضعیت نشسته برای 15 تا 20 دقیقه در روز.
هفته پنجم وششم
نشستن وتمرکز روی تنفس، نشستن 30 تا 45 دقیقه ای در روز متناوبا با یوگا، استفاده از تنفس به عنوان عملی برای کنترل توجه.
توجه به احساسات جسمانی، صداها، افکار و احساسات و موارد دیگر ، شروع مراقبه پیاده روی
هفته هفتم
45 دقیقه تمرین در روز(استفاده ترکیبی از تکنیک های نشستن، یوگا واسکن بدن)، اگر از نوارها استفاده می کردید سعی کنید از این هفته از آن ها استفاده نکنید.
هفته هشتم
به غقب برگردید و از نوارها استفاده کنید. حداقل 2 بار در این هفته اسکن بدن انجام دهید. به نشستن و یوگا ادامه دهید.
جلسه اول:
معرفی مبانی نظری ذهن آگاهی، مفهوم سازی و لزوم استفاده از آموزش ذهن آگاهی، همچنین در خصوص ارتباط بین شدت علائم بیماری قلبی با استرس و ناراحتی های روحی- روانی مربوط به آن توضیحاتی ارائه شد. سپس تمرین اسکن بدن و تمرین تنفس آموزش داده شد.
در جلسه اول اسکن بدن به نحوی که کابات زین توصیه کرده است انجام گرفت، به مراجعان توصیه شد این کار را خواه دوست داشته باشند یا دوست نداشته باشند به مدت 45 دقیقه هر روز تمرین کنند و سعی کنند آن را در بهترین وقت روز انجام دهند. علاوه بر آن تمرین تنفس را برای 10 دقیقه انجام دهند.
جلسه دوم:

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~