کشش قیمتی تقاضا

دانلود پایان نامه

نتیجه نهایی:
با توجه به اینکه امکان ادغام داده های دهک پنجم به دلیل تغییر ساختاری ایجادشده در تابع تقاضا (مهر آرا،1376) وجود ندارد نمی توان به صورت دقیق و کامل این فرضیه را آزمون کرد، اما با توجه به نه دهک دیگر می توان گفت به دلیل حساس بودن تقاضای برق به قیمت، افزایش قیمت برق در میزان مصرف برق در بین خانوارهای شهری ایران اثرگذار می باشد،که این امر تأییدی است بر صحت فرضیه اول این پژوهش.
5-3-2 فرضیه دوم:
افزایش یکسان قیمت برق باعث کاهش بیشتر رفاه دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های درآمدی بالا خانوارهای شهری در ایران می شود.
برای بررسی اثرات تغییر رفاهی در بین دهک های مختلف درآمدی (هزینه ای) از معیار تغییرات جبرانی و تغییرات معادل استفاده شده است. محاسبات انجام شده در این قسمت نشان می دهد، هر چند که میزان معیارهای تغییرات جبرانی با تغییرات معادل در دهک مختلف درآمدی (هزینه ای) با یکدیگر تفاوت دارند، اما هر دو هم علامت و دارای یک روند نزولی از دهک اول تا دهک دهم می باشند (lnCV برای دهک اول برابر است با 89/11 و برای دهک دهم این معیار به 52/11 کاهش می یابد و همچنین lnEV برای دهک اول برابر است با 90/11 و برای دهک دهم طی یک روند نزولی برابر می شود با 53/11 ) که این امر بیان می دارد که، تغییر رفاه در دهک پایینی درآمدی بیشتر از دهک بالای درآمدی هست. بنابراین فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر افزایش یکسان قیمت برق باعث کاهش بیشتر رفاه دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های درآمدی بالا می شود، تأیید می شود.
5-4 تحلیل کلی نتایج
با توجه به اینکه افزایش یکسان در سطح قیمت برق در کل جامعه باعث کاهش بیشتر در سطح رفاه لایه های پایین درآمدی جامعه می شود، بنابراین این افزایش قیمت می تواند خود به نوعی به یک عامل ضد توسعه ای مبدل گردد. بنابراین نمی توان انتظار داشت افزایش یکسان برق در بین تمام قسمت های جوامع شهری در ایران یک سیاست کارا در جهت توسعه قلمداد گردد.
5-5 پیشنهادات
با توجه به محاسبات انجام شده کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت برق در دهک های پایین درآمدی بیش از دهک های بالای درآمدی است، می توان با قیمت های متفاوت این مشکل را بر طرف ساخت. از طرفی چون در جوامع شهری ایران مردم بر اساس میزان سطح درآمد مناطق مختلفی را برای زندگی انتخاب می کنند و معمولاً خانوارهای ساکن در یک منطقه از سطح درآمدی تقریباً مشابه برخوردارند، بنابراین می توان با قیمت گذاری متفاوت در مناطق مختلف شهری و افزایش نابرابر قیمت برق و حتی در صورت نیاز با کاهش آن در برخی مناطق و جبران آن به وسیله افزایش متناسب در مناطق دیگر، سیاست افزایش قیمت برق را به یک سیاست کارا در زمینه توسعه مبدل ساخت.
با توجه به اینکه افزایش یکسان در سطح قیمت برق در کل جامعه باعث کاهش بیشتر در سطح رفاه لایه های پایین درآمدی جامعه می شود، عملاً این سیاست موفقیت چندانی را حاصل نخواهد کرد. در این حالت به نظر می رسد دولت برای کاهش میزان فشار تقاضای برق می تواند به جای افزایش قیمت یکسان قیمت برق، عوامل غیر قیمتی تقاضای برق را هدف گذاری نماید، یا اینکه تغییرات در سمت عرضه برق را هدف اصلی خویش قرار دهد. تعیین و انتخاب روش بهینه بدون شک نیازمند مطالعات گسترده تری می باشد، که می تواند خروجی هر کدام از روش های فوق یا اینکه ترکیبی از هر دو روش باشد.
5-6 محدودیت ها
در این پژوهش ادغام داده ها با دو پیش فرض انجام شده است . ابتدا با توجه به این که هر چند سلایق افراد ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد، اما سلایق دهک های درآمدی در طی دوره ثابت است، و همچنین با توجه به این موضوع که در دوره مذکور (1386-1391) دولت اقدام به پرداخت یارانه ها به صورت نقدی نموده است، و این عامل به نوبه خویش باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم در سطح اجتماع گردیده است، اما در حالت کلی الگوی مصرفی جامعه تغییری نداشته است.
آنچه که به طور ضمنی در این پژوهش فرض شده است، این است که تابع رفاه اجتماعی از جمع تابع رفاه افراد تشکیل شده است. و بنابراین با این پیش فرض با استفاده از از مطلوبیت های فردی، مطلوبیت اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است.
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ
ابریشمی، حمید(1381). اقتصادسنجی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ابوالفتحی قمی، ابوالفضل(1371). درآمدی بر شناخت شاخص های نابرابری درآمد و فقر، تهران: مرکز آمار ایران، تیرماه 1371.
ابونوری، اسماعیل؛ مالکی، نادر(1387). ارزیابی فقر در استان سمنان طی برنامه های پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی (1368-1383) . فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی- سال شانزدهم، شماره 45- بهار 1387- صص 5-27.
امامی میبدی، علی ؛ قاسمی، عبدالرسول و گلچین فر، علیرضا (1388). عوامل موثر بر قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی کشور. فصل نامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 52، صص 94-69.
امجدی، افشین؛ چیذری، امیرحسین؛ خلیلیان، صادق(1386). بررسی ساختار تکنولوژی تولید گندم با استفاده از داده های پانل. ویژه نامه ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)، دوره 1، شماره3، صص 307 تا 319
انصاری، عبدالله (1392). برآورد کشش قیمتی تقاضای آموزش با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل. فصل نامه تعلیم و تربیت، سال بیست و نهم، شماره 1، صص 34-9.
اوالیون، مارتین. مقایسه فقر(چاپ اول) . ترجمه: حمیدرضا اشرف زاده(1376) . تهران: وزارت جهاد سازندگی .
باستان زاده، حسین(1380). مقایسه کارکرد روش های داده -ستانده و مدل های تعادل عمومی در بررسی اثر تورمی تغییر قیمت، مجله برنامه و بودجه، شماره 25 و 26.
بانک جهانی (1381)، گزارش توسعه جهانی 2001- 2000 مبارزه با فقر (چاپ اول). ترجمه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . تهران: انتشارات سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور.

مطلب مشابه :  انواع مواد مخدر