کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

اینترنت با توجه به قابلیت های متفاوت و زیادش مجموعه جهان را به یک دهکده کوچک مبدل نموده، و در کنار امکان دسترسی به اطلاعات در همه نقاط جهان با فشار دادن یک دکمه، امکان ارتکاب جرایم گوناگون ،از جمله جرایم سنتی و خلق جرایم بسیار جدید و بی سابقه را برای مجرمان به وجود آورده است.(آقامیر، 1390، 33)
اینترنت به کاربرانش این امکان را می دهد که هم مصرف کننده و هم تولید کننده رسانه باشند. در دوره تلویزیون، تولید رسانه به دسترسی به دوربین های گران قیمت و تجهیزات پخش برنامه محدود شده بود. اینترنت به همه کاربران اجازه می دهد که به شیوه ای آسان و نسبتاً ارزان در مجموعه پیکره اطلاعات مشارکت جویند .(حسینی، 1383، 115)
شبکه جهانی اینترنت، به عنوان رسانه ارتباطی ارزان با ویژگیهای خاص و منحصربه فرد خود به کاربرانش این فرصت را میدهد تا در عرض کمترین زمان و با کمترین هزینه و در عین حال بسیار آسان با فشار دادن یک دکمه همزمان از تصویر، صدا و نوشتار استفاده و یا سوءاستفاده کرده و به جرایم گوناگون و بیسابقه رویآورند.
گفتار ششم: مفهوم هرزهنگاری
لغت هرزهنگاری در هیچ یک از فرهنگهای واژگان فارسی به چشم نمیخورد اما این کلمه از دو واژه هرزه و نگاری یا نگاشتن تشکیلشدهاست. هرزه به فتح و کسر “ز” در لغت به معنای بیهوده، بیفایده، عیاش، فاسد است.(معین، 1381، 1193) هرزه همچنین به معنای بیهوده و یاوه و هرزگی معادل کار زشتکردن و بیکارگی است.(عمید، 1384، 1201) این لغت در زبان فارسی معمولاً به عنوان پیشوند کلمات دیگر و بیانگر بیهوده و زاید بودن چیزی است مانند هرزه دزد که به کسی گفته میشود که مرتکب دزدی کوچک و بیارزش شود.(دهخدا، 1380، 20729)
نگاری از ریشه نگاریدن و نگاشتن است و به معنای نقشکردن، تصویرکردن، رسمکردن. (معین، 1381، 1127)
تعریف لغوی هرزه نگاری (پورنوگرافی) عبارتست از: هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هر گونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است. اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارتست از این که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد و افراد را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.(باستانی، 1390، 59)
اما عالیپور(1390، 293) هرزه نگاری در فضای سایبر را چنین تعریف میکند:
«تولید، ارائه و انتشار محتویات مبتذل و مستهجن در فضای تبادل اطلاعات است. این واژه برابر فارسی پورنوگرافی است ولی دقیقاً معادل آن نیست. پورن نگاری به محتویاتی اعم از نوشته، تصویر و فیلم اطلاق میشود که نمایشگر فعالیت جنسی یا رفتار جنسی تحریکآمیز بوده و به منظور تحریک جنسی تولیدشدهباشد.»
اما هرزه نگاری زنان در فضای سایبر به عنوان قسمی خاص از هرزهنگاری عبارت است از:
تولید، انتشار یا معامله محتویاتی با مضمون نمایش اندام جنسی زنان یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح میان انسان یا انسان با حیوان از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با این محتویات اعم از تصویر یا صدا است که ممکن است به طور مشترک یا فردی تولید یا منتشر شوند. و منظور از اندام جنسی زنانه، اندام های برجسته در زنان است که مرد فاقد آن می باشد. (عالی پور، 1384، 238)
این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرایم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع، در نوع خود بی نظیر می باشد. بعنوان مثال صندوق های پستی، آدرس های الکترونیک و سایت هایی در اینترنت وجود دارد که، به تبلیغ، پخش و عرضه تصاویر «پورنو» [هرزه] می پردازد و فروشندگان هر نوع مشتری های جنسی را دارا هستند.(باستانی، 1390، 59)
واژه پورنوگرافی از Prone که در زبان یونانی به معنای روسپی است و Graph به معنای نوشتن گرفتهشدهاست، در زبان محاوره Porn یا Porno نیز گفتهمیشود. پورنوگرافی در معنای اصلیاش(به عنوان یک نیک واژه یا حسن تعبیر بکارمیرود) و بطور تحتاللفظی به معنی چیزی که فروختهشدهاست و مربوط به فعل یونانی به معنی من فروختم مربوط به بازگویی مطالبی درمورد روسپیان زیبا و مشهور در یونان باستان توسط مردان یونانی میشود.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 4)
پورنوگرافی اقسام متنوعی دارد؛ نوشتار، مجسمه ها، طراحی و نقاشی و پویانمایی (انیمیشن)، عکس ها، ضبط صدا و فیلم و ویدئو، بازیهای ویدئویی و رایانهای و یا حتی در مکانی به صورت زنده اجراشود.(http://www.wikipedia.org/terminology-poronography)
نتیجه اینکه پورنوگرافی عبارتاستاز موضوع قراردادن نمایش عریانی بدن انسان یا عمل جنسی که با هدف تحریک جنسی صورتبگیرد.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 5)
برخی عقیده دارند که واژه هرزهنگاری اخص از پورنوگرافی است و معتقدند که این نوع ترجمه شاید به تاریخچه پورنوگرافی برمیگردد که در ابتدا به معنی نقل و نوشتن حکایت روسپی های یونانی بودهاست اما بهنظرمیرسد امروزه باتوجه به تغییرات عمدهای که در رابطه با این مقوله(پورنوگرافی) بوجودآمدهاست این عنوان(هرزهنگاری) جوابگوی مسائل جدید نباشد. چراکه این عنوان بهنظرمیرسد درمورد زمانی که آثار هرزهنگاری از طریق نوشتن و نقاشی و طراحی بوجودمیآمد جوابگو بود چراکه عنوان هرزهنگاری کاملاً این موارد را دربرمیگرفت ولی امروزه این مقوله(پورنوگرافی) یا به قول صاحبان آن این صنعت محدود به این موارد نمیباشد، آنچه امروزه در این رابطه با آن روبرو هستیم نمایش برهنگی و اعمال جنسی است، چیزی که عنوان نگاریدن و نگاشتن درمورد آن صدق نمیکند.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 5)
برخی عقیده دارند امروزه باتوجه به تغییرات عمده و اساسی که در پورنوگرافی صورت گرفته میبایست برای این واژه به تناسب معادل سازی نمود به این مفهوم که تصاویر و محصولات و هرآنچه در این رابطه از طریق انسان ایجاد شود مثل نقاشی، طراحی، کاریکاتور، کمیک استریپ و حتی مجسمه و تصاویر گرافیکی مجازی که در فیلمهای واقعی استفادهمیشود و جنبه مجازی دارند را هرزهنگاری و آنچه صرفاً نمایش تصاویر حقیقی انسانهاست اعماز فیلم و عکس و… را هرزهنمایی گوییم. هرچند این نظر طرفداران زیادی ندارد و درتمامی موارد همواره از واژه هرزهنگاری به عنوان معادل درتمامی کتب و متون و قوانین استفاده میگردد. (اسکندرزادهشانجانی، 1389، 6)
درمقابل برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که؛ هرزه نگاری، عام تر از پورنوگرافی و ناظر به محتویاتی است که برپایهی قانون و شرع دارای ارزش نیستند و استعمال آن علاوهبر فارسی بودن به دلیل عام بودنش است که شامل هرنوع محتوای بیارزش و زشت است. عام بودن این واژه بیشتر از حیث نگاه بومی به مقوله هرزهنگاری مفید به نظرمیرسد؛ زیرا در کشورهای غربی پورنوگرافی در معنای مضیق بکاربردهمی شود که به موجب آن نه تنها جنبه دیداری داشته، بلکه عمدتاً ناظر به تولید و نمایش محتویات مستهجن کودکان است. اما در مقابل هرزهنگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری تسری دارد. همچنین در نظام حقوقی ما تولید و نمایش محتویات فراتر از آنچه در کشورهای دیگر نمایش رابطهی جنسی صریح، نامیدهمیشود را دربرمیگیرد؛ از همه فراتر معیار تعیین مصادیق هرزهنگاری، هتک عفت و اخلاق عمومی است و از این رو قربانی جرم اعماستاز کودکان و بزرگسالان. درنهایت انتخاب عنوان “هرزهنگاری” غیر از رواج عرفی و دانشگاهی آن به دلیل رسوخ تدریجیاش در قوانین و مقررات است. این تعبیر به ویژه در عنوان و متن قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان 9/5/1386 ذکر شدهاست.(عالیپور، 1390، 294-293)
البته لازم به ذکراست که دربرخی کتب نوشته شده در این رابطه عنوان “برهنه نمایی” به عنوان معادل پورنوگرافی بکاربردهشدهاست که بهنظرمیرسد به دلیل اینکه امروزه در پورنوگرافی فقط نمایش برهنگی مطرح نیست بلکه بخش اعظم آن نمایش اعمال جنسی است پس این عنوان هم خالی از ایراد نمیباشد هرچند که بهکارگیری واژه “نمایی” در این معادلسازی نسبت به واژه “هرزهنگاری” صحیحتر بهنظرمیرسد.
درنهایت می توان گفت: هرزهنگاری یک جرمی است که از مجموعهای از رفتارهای مجرمانه تشکیل میشود که شامل تولید، طراحی، ارایه، انتشار و مورد معامله قراردادن محتویات شنیداری و دیداری است که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار می سازد. با این تعریف می توان قائل به این شد که؛ هرزهنگاری مثل بزههای مرتبط با محتوا یا مثل جرم فساد یا اقدامات تروریستی نه تنها یک جرم نیست و یا حتی یک فرآیند مجرمانه هم نیست بلکه هریک از رفتارهای هرزهنگاری مانند تولید، انتشار یا ارایه همگی از نوع جرایم آنی بوده و دارای وصف مجرمانه مجزایی هستند.(عالیپور، 1390، 294)
گفتار هفتم: مفهوم هویت

مطلب مشابه :  ، ،