کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

گوشیهای تلفن همراه عمر بسیار طولانی ندارند، از زمانی که گوشیهای تلفن همراه صاحب صفحههای رنگی شدند و قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری و نمایش فیلم و عکس را پیداکردند هم مدت زیادی نمیگذرد. استفاده از دوربین تلفن همراه در محیطی خاص به دلیل اشغال فضایی کم و سهولت حمل خود مسئلهای قابل تعمق است. آنچه درمورد گوشیهای همراه همپای سایر پیشرفتها درحال رشد است فناوری انتقال اطلاعات گوشی همراه است که پس از تجربه انتقال از طریق کابل و اینفرارد به انتقال بدون سیم یا بلوتوث رسیده است، از سوی دیگر انتقال چندرسانهای(mms) یا مولتیمدیا مشکل فاصلهای که در بلوتوث میبایست در نظر گرفتهشود ازبینبردهاست و صوت، تصویر و عکس و فیلم از این طریق به راحتی بدون محدودیت فاصلهای قابل انتقال است. (اسکندرزادهشانجانی، 1386، 13)
این روشهای انتقال اطلاعات توسط گوشی همراه علاوه برتمامی کاربردهای دیگر در توزیع آثار هرزهنگاری مخصوصاً در محیطها و مناطقی که دستیابی به این محصولات قانونی یا آسان نیست میتواند نقش عمدهای ایفاء کند و هرعکس، تصویر، صوت و فیلمی در مدت زمان کوتاهی از یک گوشی به گوشی دیگر و گوشیهای دیگر انتقال پیدامیکند. انتقال هرزهنگاری از این طریق هرچند که بخاطر به اشتراک گذاشته شدن، سودی را متوجه سازندگان این محصولات نمیکنند ولی از نظر تأثیرات اجتماعی اثرات بسیار خطرناکی را متوجه جامعه مینماید چراکه این روشی است که افراد بدون نیاز به رایانه یا لبتاپ، شبکه، برق و حتی ساکن بودن گیرنده و فرستنده و از همه مهمتر بدون پرداخت پول و در هرشرایطی با شناخت یا بدون شناخت طرف مقابل میتوانند این محصولات را ارسال و دریافت کنند. از این رو باتوجه به سهولتی که به آن اشاره شد این روش توزیع را میتواند به نوبه خود تحولی عظیم درصنعت توزیع آثار هرزهنگاری برشمرد.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 14-13) البته باید اذعان کرد که صنعت هرزه نگاری از این روش توزیعی رضایت ندارد چرا که در این روش، با به اشتراک گذاشته شدن محصولات هرزه نگاری و توزیع سریع و رایگان این محصولات، سودی برای سازندگان به همراه ندارد اما این روش بیش تر از روش های دیگر هرزه نگاری نوین مورد اقبال استفاده کنندگان قرار گرفته چرا که افراد بدون نیاز به رایانه یا لب تاپ، شبکه، برق و حتی ساکن بودن وسایل گیرنده و فرستنده و در هر شرایطی و مهم تر از همه رایگان می توانند فایل های هرزه نگاری خود را دریافت و یا ارسال کنند.
هـ – هرزهنگاری کاملاً گرافیکی(مجازی)
هرچند شاید بتوان خلق یا ساخت هرزهنگاری گرافیکی را زیر عنوان دستکاری تصاویر نیز طبقهبندی کرد ولی به دلیل اینکه این مسئله موجب بروز چالشهای نوینی دربحث قانونگذاری و جرمانگاری و اجتماعی گردید، به صورت مستقل مورد بحث قرارگرفتهاست. خلق تصاویر رایانهای کاملاً گرافیکی که بسیار واقعی بهنظرمیرسیدند مشکلات اخلاقی جدیدی را ایجاد کرد، تصاویر هرزهنگاری شکنجه و تجاوز به وسعت توزیع گردیدند و اجرای قانون با این مشکل روبرو شد که تصاویر به ظاهر واقعی مورد تعقیب قانون ممکن است ساختگی باشند. وجود عکسهای غیرواقعی هرزهنگاری از افراد مشهور نشاندهندهی امکان استفاده از تصاویر غیرواقعی است، برای گرفتن حقالسکوت یا تحقیرکردن شخص، گرچه با عادی شدن این موارد تأثیر این احتمالات کمتر خواهدشد. درنهایت تولید تصاویر کاملاً ساختگی که اعمال واقعی را ثبت نمیکنند برخی انتقادها به هرزهنگاری را به چالش کشید که آیا واقعاً ایرادات و اعتراضاتی که به هرزهنگاری وارد میشود با خلق تصاویر کاملاً مجازی که در آن انسانی واقعی حضور ندارد، مورد سوء استفاده قرارنمیگیرند، برطرف میگردد یا همچنان باقی است.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 13-12)
لازم به ذکر است که در هرزه نگاری گرافیکی درست است که خلق تصاویر کاملا رایانه ای است و هیچ انسان واقعی در آن حضور ندارد اما این تصاویر معمولا توسط نرم افزارهای سه بعدی مانند 3D Studio max و یا Maya ساخته می شود که بسیار واقعی به نظر می رسد و البته با توجه به درآمد حاصل از هرزه نگاری هزینه چندانی هم برای تولید آن مصرف نمی شود.
و – تغییر و تحریف عکس و تصاویر تولیدشده توسط رایانه
برخی هرزهنگاریها به صورت دیجیتال در نرمافزارهای گرافیکی مثل کورل دراو و فتوشاپ ساخته میشوند این عمل ممکن است از تغییرات اندک در عکسها برای بهبود ظاهر مدلها تا تولید عکسهایی غیرواقعی حتی تولید مخلوقات غیرواقعی را دربربگیرد.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 12)
بخش سوم: معیارهای شناسایی هرزهنگاری
هرزهنگاری از منظرهای گوناگون مورد توجه و تقسیمبندی قرار گرفته است که در این بخش در چهار گفتار به بررسی مختصر چهار تقسیمبندی شایع در این مورد میپردازیم.
گفتار اول: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار سن
گفتار دوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار روش تولید
گفتار سوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار محتوا
گفتار چهارم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار قوانین
گفتار اول: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار سن
در یک تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار افرادی که در آن شرکت دارند مورد توجه قرارگرفتهاست؛ به این اعتبار هرزهنگاری به دو دسته هرزهنگاری بزرگسالان و هرزهنگاری کودکان تقسیم میشود. لازم به ذکراست که این تقسیمبندی یکی از رایجترین تقسیمبندیهایی است که در رابطه با هرزهنگاری وجود دارد. چنین بهنظرمیرسد که در کشورهایی که هرزهنگاری قانونی بهحساب میآید این تقسیمبندی کاربرد داشتهباشد اما در کشورهایی که هرزهنگاری را ممنوع نمودهاند به دلیل مراقبت بیشتر از کودکان و تصویب مقررات قانونی کارآمدتر نیز این تقسیمبندی مفید واقع میشود.
از آن جا که با گسترش دانش فنی و پیشرفت های علمی، امروزه با طیف تازه ای از جرائم با نام کلی جرائم الکترونیکی و در زمره آن ها جرائم مرتبط با کودکان روبرو هستیم، برای مبارزه با سوء استفاده جنسی از تصاویر کودکان در شبکه اینترنت از 20 سپتامبر تا اول اکتبر سال 1999 کنفرانس بین المللی تحت عنوان «کنفرانس مبارزه با برهنه نمایی کودک در اینترنت» در شهر وین برگزار شد و قطعنامه پایانی کنفرانس در بردارنده نتایجی همچون: مبارزه قطعی و بدون گذشت با برهنه نمایی کودکان در اینترنت و جرم انگاشتن برهنه نمایی کودک در سطح جهانی بود.(عابد خراسانی، 1389، 188) در سال 2000 نیز «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودکان» به تصویب رسید، به موجب این پروتکل، دولت های طرف این کنوانسیون، تهیه نوشته و عکس های مبتذل از کودکان (پورنوگرافی) را ممنوع خواهند کرد.(بیگی، 1384، 239)
کنوانسیون جرم های سایبر در 23 سپتامبر 2001 در بودا پست به تصویب شورای اروپا رسید. که «ماده 9» آن بیان کننده «جرم های مرتبط با هرزه نگاری کودکان است و اقدام های عمدی و بدون حق زیر را در بر می گیرند:
1ـ تولید هرزه نگاری کودکان به قصد توزیع از رهگذر سیستم رایانه ای
2ـ ارائه یا در دسترس قرار دادن هرزه نگاری کودکان از رهگذر سیستم رایانه ای
3ـ توزیع یا انتقال هرزه نگاری کودکان از رهگذر سیستم رایانه ای
4ـ تهیه هرزه نگاری کودکان از رهگذر سیستم رایانه ای برای خود یا دیگری

مطلب مشابه :  دیدگاه اولسون درباره خانواده، رضایت از زندگی خانوادگی، ویژگی های جمعیت شناختی