کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون های بین المللی

در گیر نبودن شرکتهای حمل و نقل زمینی در طرح تحقیق، که بیشتر با سازمان پایانه ها مرتبط بودند.
عدم الحاق گمرکات ایران به برخی از کنوانسیون های بین المللی .
منابع

منابع فارسی
آقاملایی، تیمور، و همکاران، (1387). « کیفیت خدمات بهداشت اولیه از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس». فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره دوم، صفحه 173.
2. آهنگران،جعفر،( 1383). قانون مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی, تهران: انتشارات ایلام، چاپ پنجم، صفحه53.
3. الوانی، سید مهدی ؛ دانایی فرد، حسن، (1380). «گفتارهایی در فلسفه تئوری سازمان دولتی» تهران: انتشارات صفار، چاپ اول،صفحه 295.
4. الوانی، سید مهدی، (1371). «مدیریت مسائل عمومی». فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 6، صفحه 21.
5. الوانی، مهدی؛شیروانی، حسن، (1378) .«تجدید ساختار نظام های اداری یک اصل محوری در توسعه کشورها»، نشریه مدیریت و توسعه، شماره 114، صفحه1.
6. برقمدی، الهام، (1390). روش تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه، صفحه48و49.
7. بلوریان تهرانی، محمد، “بازاریابی وخـدمات بازار” ، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،صفحه27).
8. پاشازاده، یوسف؛ احمدی، فریدون (1386). ارائه مدل هایی برای سنجش کیفیت خدمات، مجله مدیریت، سال هجدهم، شماره 130- 129،صفحه 44.
9. حافظ نیا، محمدرضا، (1383). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت، صفحهات19، 179، 183
10. حافظ نیا، محمدرضا، (1389). مروری بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، صفحهات27، 53-55، 139، 145-147، 150، 178، 267 -272.
11. حیدرزاده، صادق، (1386). رضایت و وفاداری مشتریان، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، صفحه7.
12. خاکساری، مصطفی؛ بهرام زاده، حسین، (1384) .«مشتری گرایی»، نشریه تحول اداری، دوره هشتم، شماره 49، صفحهات149-162،151.
13. خاکی، غلامرضا، (1381).«راهبرد مجازی سازی دولت مهمترین چالش پیش روی نظام اداری در برنامه چهارم توسعه»، فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه، شماره 58، صفحه 26.
14. خاکی، غلامرضا، (1383). «روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی»، چاپ دوم، تهران: انتشارات بازتاب، صفحه 145.
15. دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، (1364). «مدیریت دولتی و اصلاحات اداری در کشورهای در حال توسعه»، ترجمه شهنام ظاهری، تهران: انتشارات ایران زمین، چاپ اول، صفحه35.
16. زارع ، محمد حسین و همکاران، (1388). تحلیل کیفیت خدمات در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات مالی، شماره 1، صفحه 56.
17. زارعی، ابراهیم؛ مقدسی، علیرضا، (1391).سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،چاپ دوم، صفحهات 4-5، 12-19، 22-41، 75-94، 158-170،
18. رحمان سرشت، حسین، (1390). شاخص ملی رضایت مشتری در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه11-19.
19. رحیم آبادی، هادی، (1374). آموزش آمار و احتمالات، تهران: نشر دانا، صفحه3-5.
20. سبحانی، امیر، (1385). وفاداری به مارک، مجله تدبیر، شماره 173، صفحه 25.
21. سرمد، بازرگان؛ حجازی، زهره؛ عباسی؛ الهه، (1387). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه، صفحه 70.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~