پایان نامه : بازار الکترونیک

دانلود پایان نامه

3-2-1. روش تحقیق از منظر هدف پژوهش 55
3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات 57
3-3. متغیرهای پژوهش 58
3-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه 58
3-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش 59
3-3-3. تعریف متغیرها 60
3-4. جامعه و نمونه آماری 65
3-4-1. جامعه آماری 65
3-4-2. نمونه آماری 66
3-4-3. نمونه گیری 66
3-4-4. برآورد حجم نمونه 66
3-5. روش گردآوری اطلاعات 67
3-5-1. مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه 68
3-5-2. روش توزیع پرسش نامه 69
3-5-3. روائی و پایائی ابزار پژوهش 69
3-6. تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه 72
3-6-1. تجزیه و تحلیل داده ها 72
فصل چهارم : 75
4-1. مقدمه 76
4-2. آمار توصیفی 76
4-2-1. تحصیلات 77
4-2-2. رشته تحصیلی 78
4-2-3. سابقه کار 79
4-2-4. سمت سازمانی 80
4-3. آمار استنباطی 81
4-3-1. آزمون فرضیات 82
4-3-2. رتبه بندی عوامل 96
4-4. ارزیابی آمادگی 5شرکت فعال در صنعت فرش 101
فصل پنجم : 106
5-1. مقدمه 107
5-2. تحلیل نتایج جمعیت شناختی 108
5-3. مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین 108
5-4. ارائه پیشنهادها 119
5-5. محدودیت های پژوهش 121
5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 122
منابع 124
پیوست شماره 1 129
پیوست شماره 2 132
پیوست شماره 3 136

عنوان فهرست جدولها شماره صفحه
جدول 2-1. عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی 27

 
 
جدول 2-2. مقایسه شاخص های الگوهای مذکور با مدل مورد بررسی این تحقیق 28
جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها 49
جدول3-1. تعریف عملیاتی 61
جدول 3-2 طیف لیکرت 69
جدول 3-3. سوالات مربوط به هر متغیر 69
جدول 3-4. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 72
جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77
جدول 4- 2. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 78
جدول 4-3. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کار 79
جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی 80
جدول 4-5. اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 83
جدول 4-6. اهمیت بعد قابلیت تبادل اطلاعات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 84
جدول 4-7. اهمیت بعد زیرساخت الکترونیکی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 85
جدول 4-8. اهمیت بعد استانداردها برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 86
جدول 4-9. اهمیت بعد سازگاری برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 87
جدول 4-10. اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 87
جدول 4-11. اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 88
جدول 4-12. اهمیت بعد رهبری و مدیریت برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 89
جدول 4-13. اهمیت بعد فرهنگ سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 90
جدول 4-14. اهمیت بعد زیرساخت مالی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 90
جدول 4-15. اهمیت بعد ساختار سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 91
جدول 4-16. اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 92
جدول 4-17. اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 93
جدول 4-18. اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 94
جدول 4-19. اهمیت بعد رقبا برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 95
جدول 4-20. اهمیت عوامل محیطی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 95


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-21. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل فنی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 96
جدول 4-22. میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد عوامل فنی 97
جدول 4-23. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 97
جدول 4- 24. میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد عوامل سازمانی 98
جدول 4-25. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل بین سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 98
جدول 4-26. میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد عوامل بین سازمانی 99
جدول 4-27. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 99
جدول 4-28. میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد 100
جدول 4-29. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت تمامی مولفه ها در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 100
جدول 4-30- میانگین رتبه مرتب شده مولفه ها 101

مطلب مشابه :  انواع نیازهای مشتری، ارزش برای مشتریان، نیازهای اجتماعی

عنوان فهرست شکلها و نمودارها شماره صفحه
شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش 9
شکل2-1. مدل نهایی پژوهش 53
نمودار4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77
نمودار4-2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 79
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار 80
نمودار 4-4. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی 81
شکل 4-5. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس عوامل کلی 102
شکل 4-6. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل فنی 103
شکل 4-7.نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل سازمانی 104
شکل 4-8. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل بین سازمانی 105
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
انسان در عصری زندگی میکند که تقاضای بسیار زیادی برای اطلاعات وجود دارد و این امر به طور چشمگیری توسط اینترنت تسهیل شده است .قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت، امکان هماهنگی، کنترل، عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم ساخته است و باعث ایجاد فرصت برای سازمانهای متکی بر بازارهای الکترونیکی شده و از طرف دیگر، تهدیداتی را همچون امکان از دست دادن سهم بازار، ورود رقبای جدید و معرفی محصولات جانشین متنوع برای سازمانهایی که در استفاده از این فناوریها دچار تعلل شدهاند، ایجاد کرده است (فرزام نیا،1387).
بسیاری از بنگاهها بهدلیل اینکه نمیدانستند چگونه از اینترنت استفاده کنند و نتوانستند خود را با محیط جدید وفق دهند، دچار ورشکستگی شدند. برخی سازمانها نیز بدون آماده کردن پیشنیازهای لازم، به استفاده از بازارهای الکترونیکی روی آوردهاند که باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای آنها شده است. در مورد بنگاههای کوچک، چنانچه در استفاده از بازارهای الکترونیکی دچار مشکل شوند، تاثیر این مشکلات بیشتر خواهد بود. بر این اساس لازم است ابتدا میزان آمادگی بنگاهها برای شرکت در بازارهای الکترونیکی در ابعاد مختلف سنجیده شود و چنانچه آمادگی لازم برای استفاده از این بازارها را داشتند، اقدام به ایجاد زمینه های حضور در بازارهای الکترونیکی نمایند و در صورتیکه آمادگی لازم در برخی ابعاد وجود نداشت، به بهبود و مهیا نمودن پیشنیازهای لازم بپردازند (Fawzy and Dworski,2010).
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکتکننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk and Abrahamsen,2002). بازار الکترونیکی، امکان انجام معاملات مرتبط در محیطهای متعامل و شبکه شده دیجیتالی را فراهم می آورد. این بازارها زیرساختهایی ایجاد میکنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند (Warkentin,2002).
عمده استفاده از بازارهای الکترونیکی توسط شرکتها و سازمانهای بزرگ میباشد، ولی در سالهای اخیر توجه برخی شرکتهای با مقیاس کوچکتر نیز به سوی این نوع بازارها و مبادلات از طریق آنها جلب شده است. بنگاههای کوچک و متوسط نقش چشمگیری را در اقتصاد بینالمللی ایفا میکنند. بنگاههای کوچک و متوسط در برقراری اقتصاد پویا و سالم با ملل صاحب صنعت و معرفی ابداعات و نوآوریها نقش موثری دارند (Al-Qirim,2004).
به همین دلیل موضوعات و پدیدههایی که بر عملکرد این نوع سازمانها اثرگذار است، اثرات زیادی بر وضعیت کسب و کار در کشورها و ایجاد تغییرات در عوامل اقتصادی محیطهای جهانی دارد. بر این اساس لازم است این گونه سازمانها در به کارگیری فناوریها جدید به بررسی شرایط خود و میزان مهیا بودن پیششرطهای لازم در این زمینه بپردازند تا بتوانند استفاده موثری از آنها داشته باشند. اهمیت این موضوع در خصوص صنایعی مانند صنعت فرش که شرکتهای کوچک و متوسط در آن دارای اهمیت بالا بوده و در صادرات غیرنفتی نیز سهم قابل توجهی دارند، اهمیت بیشتری دارد.
1-2. بیان مسئله
بنگاههای کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفتهای اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند. این بنگاهها خصوصاً در ایجاد فرصتهای شغلی با سرمایهگذاری های پائین، توسعه های منطقهای، توسعه های سازمانی شرکتهای متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش های نوین، اهمیت بسزایی دارند. نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوتوسعه یافتهی جهان نشان میدهد که ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویتهای اساسی در برنامههای توسعه اقتصادی این کشورها است (تولایی و علیرضایی،1387).
این بنگاههای اقتصادی علیرغم آنکه به سرمایهگذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاهها، تامینکنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود میتواند از جاذبههای فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاستهای حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی علمی و صنعتی معرفی شده است (تولایی و علیرضایی،1387).
در سالهای اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. اینترنت به شرکتها کمک میکند تا از راه های جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه میدهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه میدهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم میکنند. تجارت آنلاین به تدریج جایگزین کسب و کارهای متداول میشود. اطلاعات بیشتری بخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله میشود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در 20سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب و کار ایفا میکند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد جدید را میدهند (Zolatan alpar,2010).
به کارگیری بازار الک
ترونیکی نیازمند آماده سازی زیرساختهای ضروری است. آماده سازی زیرساختارهای ضروری به نوبه خود مستلزم ایجاد تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان است. از جمله تغییرات نرم افزاری میتوان به تغییر نگرش مدیران و کارکنان نسبت به فناوری و تجارت الکترونیکی، کسب مهارتهای مدیریتی و کاربردی و کارآفرینانه، ریسک پذیری ، تغییر در فرآیندهای کاری، تغییر در ساختار سازمانی و …اشاره نمود. تغییرات سخت افزاری شامل مواردی مانند: خرید رایانه و و ایجاد شبکه، تامین مالی و… اشاره نمود (mehrtens et al.,2001) .
با توجه به اینکه صنعت فرش افراد زیادی را به خود مشغول کرده است، میتواند عاملی مهم در ایجاد اشتغالهای دائمی و فصلی برای افراد جامعه باشد. همچنین این کالا از دیرباز به عنوان اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران به شمار می رود. به عبارت دیگر مهمترین جنبههای اقتصادی فرش دستبافت را میتوان در اشتغالزایی ، تحصیل ارز و کمک به بهبود اقتصاد دانست (صبوری خسروشاهی،1382).
به نظر می رسد فروش اینترنتی این کالا می تواند تأثیر چشمگیری در میزان فروش آن داشته باشد. ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جوییهای زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، بهطوریکه استفاده از فنآوری اینترنت باعث تسهیل در قیمتگذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت برخط سبب افزایش فروش و صادرات فرش و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی خواهد شد (Kotler & Armstrong,2003).
این تحقیق در پی آن است تا با شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش در به کارگیری بازار الکترونیکی، به حضور موفق شرکتها در این بازارها کمک کند.
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
قرن اطلاعات فاصله بین کشورهای فقیر و غنی، توسعه یافته و در حال توسعه را افزایش داده است. لذا جوامع و سازمانها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند، میتوانند به توسعه خود امیدوار باشند. بدین منظور جوامع و سازمانها در زمینه ورود به عرصه های مختلف دیجیتال در حال برنامه ریزی هستند و ارزیابی از آمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان و سطح موفقیت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است (موحدی و یاقوتی،1388). حضور در بازارهای جهانی با توسل به شیوه های موفق وکارآمد که خود، توانمندی اقتصادی کشورها رابه تصویر میکشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بینالمللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصه های اقتصادی وصنعتی آن استJoinandRavijain,2004) ).
برای سهولت تجارت باید از شیوه های نوین بازرگانی بهره جست که شامل به کارگیری استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها وانجام معاملات با بهره گرفتن از بازارهای الکترونیکی میباشد. یکی از ویژگیهای استفاده از بازارهای الکترونیکی، روانسازی روش های فعالیت و درنتیجه کاهش هزینه علمیات بازرگانی استفاده از بازار الکترونیکی، روانسازی روش های فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. ایجاد بازارهای الکترونیکی باعث حضور بیشتر در مبادلات جهانی میشود و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه وخرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. از سوی دیگر مطالعات نشان داده است که شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کردهاند. اما با وجود این، این شرکتها بایستی برای بقای بیشتر از چند سال خود در بازار در مقابل رقبای بزرگ یا از طریق اتحاد با شرکتهای مشابه برای افزایش نرخ نفوذ در بازار و کاهش ریسکهای مالی و یا از طریق استفاده از فناوریهای جدید مانند بازار الکترونیکی، مشکلات ناشی از اندازه خود را مرتفع سازند. شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود و ناتوانی نسبی در جذب هزینه ها، قادر به حضور در بازارهای جهانی نیستند (JoinandRavijain,2004).
در ایران علی رغم تلاشهای پراکندهای که برای به کارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در برخی صنایع و کسب و کارها انجام شده، به علت مهیا نبودن بسترها و زیرساختهای مورد نیاز، آمادگی الکترونیکی کشور در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و این امر چه بسا باعث افت شدید کارایی سرمایهگذاریهای انجام شده و عدم امکان برخورداری از

مطلب مشابه :  مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت

دیدگاهتان را بنویسید