منابع مقاله درباره تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه

1-5-4
نقش دولت ………………………………………………………………………………………………
7
1-5-5
شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) …………………………………………………………………
7
1-5-6
عوامل درونی …………………………………………………………………………………………..
7
1-6
مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………
8
1-7
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………….
9
1-8
قلمروی تحقیق ………………………………………………………………………………………..
9
1-8-1
قلمروی موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………….
9
1-8-2
قلمروی مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………
9
1-8-3
قلمروی زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………..
10
1-9
گروه های ذینفع ………………………………………………………………………………………
10
1-10
نوآوری تحقیق …………………………………………………………………………………………
10
1-11
تعاریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………….
11
فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق
12
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
13
2-1
مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل ………………………………………………………………..
13
2-1-1
نظریات مرکانتیلیست ها ……………………………………………………………………………
13
2-1-2
نظریه مزیت مطلق ……………………………………………………………………………………
14
2-1-3
نظریه مزیت نسبی …………………………………………………………………………………….
14
2-1-4
نظریه هکشر – اوهلین ……………………………………………………………………………..
15
2-2
روند ظهور رقابت پذیری …………………………………………………………………………..
15
2-3
طبقه بندی مفاهیم رقابت پذیری نوین ………………………………………………………..
19
2-4
تعریف رقابت پذیری …………………………………………………………………………………
20
2-5
فهرست و جداول رقابت پذیری ………………………………………………………………..
20
2-6
مدلهای رقابت پذیری ملل ………………………………………………………………………….
22
2-6-1
مدل الماس مایکل پورتر (1990) ………………………………………………………………..
22
2-6-2
مدل الماس دانینگ – پورتر (1991) ……………………………………………………………
26
2-6-3
مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن (1991) …………………………………………………
27
2-6-4
مدل الماس بوش – پورتر (1992) ………………………………………………………………
31
2-6-5
مدل الماس های چندگانه (1993) ……………………………………………………………….
32
2-6-6
مدل 9 عاملی چو (1994) ………………………………………………………………………….
34
2-6-7
مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم (2007) ………………………………………
35
2-7
تحلیل و طبقه بندی مدلها …………………………………………………………………………..
37
2-8
پیشینه کاربردی مدلهای الماس ……………………………………………………………………
39
2-9
مفهوم و اهمیت صادرات ………………………………………………………………………….
43
2-10
انواع صادرات …………………………………………………………………………………………..
44
2-10-1
صادرات قطعی …………………………………………………………………………………………
44
2-10-2
صادرات موقت …………………………………………………………………………………………
44
2-10-3
صادرات قطعی در حجم تجاری …………………………………………………………………..
44
2-10-4
صادرات قطعی غیرتجاری ………………………………………………………………………….
44
2-10-5
صادرات مجدد …………………………………………………………………………………………
44
2-10-6
ترانزیت خارجی ………………………………………………………………………………………
45
2-11
تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن ………………………………………………………….
45
2-12
صادرات و اهمیت آن ……………………………………………………………………………….
50
2-13
موانع و مشکلات صادرات ………………………………………………………………………..
54
2-14
عملکرد صادراتی ………………………………………………………………………………………
55
2-15
اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ………………………………………..
56
2-16
اهمیت صادرات محصولات کشاورزی …………………………………………………………
57
2-17
پیشینه موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………….
58
فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها
62
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
63
3-1
کلیات پژوهش علمی …………………………………………………………………………………
63
3-2
مدل مفهومی (چارچوب علمی) پژوهش ………………………………………………………
64
3-2-2
اجزا و روابط مدل مفهومی ………………………………………………………………………..
64
3-2-3
تشریح عوامل مدل مفهومی ……………………………………………………………………….
65
3-2-3-1
شرایط تقاضای داخلی ………………………………………………………………………………
66
3-2-3-2
عوامل مرتبط و پشتی
بان …………………………………………………………………………….
66
3-2-3-3
استراتژی ، ساختار و رقابت ………………………………………………………………………..
67
3-2-3-4
نقش دولت ……………………………………………………………………………………………..
67
3-2-3-5
شانس (اتفاقات پیش بینی نشده ) ………………………………………………………………
68
3-2-3-6
عوامل درونی ( منابع انسانی و منابع مادی ) ………………………………………………….
69
3-3
مراحل پژوهش …………………………………………………………………………………………
70
3-4
جامعه آماری تحقیق و نمونه ………………………………………………………………………
72
3-4-1
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………
72
3-4-2
نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………
73
3-5
ابزارهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………
74
3-5-1
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….
74
3-5-2
مصاحبه حضوری ………………………………………………………………………………………
75
3-6
مقیاس های اندازه گیری …………………………………………………………………………….
75
3-7
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………..

مطلب مشابه :  وضعیت اجتماعی

 
 
76
3-7-1
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………..
76
3-7-2
آزمون های آماری و ابزار سنجش تحقیق ……………………………………………………..
76
3-8
روایی و پایایی ابزار تحقیق ………………………………………………………………………….
83
3-8-1
پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..
83
3-8-2
روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….
84
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
85
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
86
4-1
آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………
86
4-1-1
ترکیب سنی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………….
87
4-1-2
ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………
87
4-1-3
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات …………………………………………………..
88
4-1-4
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تجربه …………………………………………………
89
4-2
آمار توصیفی سازه های تحقیق ……………………………………………………………………
90
4-2-1
شرایط تقاضای داخلی ……………………………………………………………………………….
90
4-2-2
عوامل مرتبط و حمایت کننده ……………………………………………………………………..
90
4-2-3

استراتژی ، رقابت و ساختار …………………………………………………………………………
91
4-2-4
نقش دولت ……………………………………………………………………………………………….
92
4-2-5
شانس ( تفاقات پیش بینی نشده) ………………………………………………………………….
92
4-2-6
عوامل درونی ……………………………………………………………………………………………
93
4-3-1
تحلیل عاملی تاییدی سازه شرایط تقاضای داخلی ………………………………………….
93
4-3-2
تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده ………………………………..
94
4-3-3
تحلیل عاملی تاییدی بعد استراتژی ، رقابت . ساختار ……………………………………..
95
4-3-4
تحلیل عاملی تاییدی بعد نقش دولت ………………………………………………………….
96
4-3-5
تحلیل عاملی تاییدی بعد شانس …………………………………………………………………
97
4-3-6
تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل درونی ………………………………………………………..
98
4-4
تحلیل های استنباطی و بررسی معناداری شاخص ها ……………………………………..
99
4-4-1
بررسی معناداری تاثیر شاخص های تقاضای داخلی ……………………………………….
100
4-4-2
بررسی معناداری تاثیر شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده …………………..
101
4-4-3
بررسی معناداری تاثیر شاخص های استراتژی ، رقابت و ساختار ……………………..
102
4-4-4
بررسی معناداری تاثیر شاخص های نقش دولت ……………………………………………
103
4-4-5
بررسی معناداری تاثیر شاخص های شانس …………………………………………………..
104
4-4-6
بررس معناداری تاثیر شاخص های عوامل درونی …………………………………………
104
4-5
اولویت گذاری شاخص های تاثیرگذار بر صادرات ……………………………………….
106

مطلب مشابه :  حقوق مالکیت فکری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-5-1
رتبه بندی شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی ………………………………………
107
4-5-2
رتبه بندی شاخص های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده ………………………………
107
4-5-3
رتبه بندی شاخص های بعد استراتژی ، رقابت و ساختار …………………………………
108
4-5-4
رتبه بندی شاخص های بعد دولت ………………………………………………………………
109
4-5-5
رتبه بندی شاخص های بعد شانس ……………………………………………………………..
111
4-5-6
رتبه بندی شاخص های عوامل درونی …………………………………………………………..
112
4-6
اولویت بندی ابعاد تاثیرگذار بر صادرات برنج ………………………………………………..
113
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
114
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….
115
5-1
نتایج تحلیل ابعاد شش گانه مدل الماس پورتر ……………………………………………….
116
5-1-1
شرایط تقاضای داخلی

دیدگاهتان را بنویسید