نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید، دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری، راههای کنترل پرخاشگری

دانلود پایان نامه

…………..20
دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری……………………………………………………………………………………………..20
دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………….20
دیدگاه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………21
دیدگاه عقلانی-هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………23
دیدگاه جامعه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………22
دیدگاه ذاتی و غریزی……………………………………………………………………………………………………………………..23
دیدگاه موقعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………23
دیدگاه انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….25
راههای کنترل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….28
مؤلفه های مزاج…………………………………………………………………………………………………………………………….33
سطح فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………34
قابلیت پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………………………34
نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید………………………………………………………………………………………35
سازش پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شدت بیان خلق…………………………………………………………………………………………………………………………….37
ثبات فراخنای توجه ………………………………………………………………………………………………………………………38
حواسپرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….39
آستانه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………….40
پدر و مادر شدن……… ……………………………………………………………………………………………………………………41
تعامل مادر-فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………42
تعامل پدر-فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………….45
طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………………..48

مطلب مشابه :  اعتماد ، علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران، ناکامی