مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی، مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی، مداخلات غیررسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی

دانلود پایان نامه

…………. 23
مولفه های فراشناخت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 25
مهارتهای فراشناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 28
راهبردهای شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
راهبردهای فراشناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 42
مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی …………………………………………….. 43
آموزش و پرورش رسمی فراشناخت ………………………………………………………………………………………………….. 43
مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی …………………………………………………………….. 46
روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت……………………………………………………………………….. 47
مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی……………………………………………………………………….. 49
مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ……………………………………………… 50
مداخلات غیررسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ………………………………………………………………. 53
موضوع صفحه
راهبردهای براون درباره ی کمک به فراشناخت …………………………………………………………. 55
راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناخت ………………………………………………………………. 57
بخش دوم : انگیزه پیشرفت
انگیزه، انگیزش و انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………… 61
نیازها و انگیزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
نیاز به پیشرفت، خودشکوفایی و خودشناسی…………………………………………………………………………………….. 64
نظریه های انگیزه پیشرفت……………………………………………………………………………………………………………………… 67
نظریۀ نسبت دادن(اسناد) ………………………………………………………………………………………………………………………. 67
الگوی اتکینسون………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
نظریه مک کللند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

مطلب مشابه :  خدمت، ،