مقایسه و تطبیق

مقایسه و تطبیق

مقایسه و تطبیق

دکتر اکبر صیاد کوه دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی (استادمشاور):…………………………………………….
دکتر نجف جوکار، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی (داور داخلی)………………………………………………….
شهریور ماه 1392

سپاسگزاری
اکنون که با لطف و عنایت خداوند متعال کار این پایان نامه به انجام رسیده است. بر خود لازم می دانم از زحمات ارزنده ی استاد ارجمندم جناب آقای دکتر محمد حسین کرمی که با راهنمایی های ارزشمند ایشان تمام دشواری های این کار بر من آسان گردید. و شکیبایی و مهربانی شان پیوسته به من امید و دل گرمی می داد صمیمانه تشکر کنم و همچنین از همکاری و حمایت همراه با مهر استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر اکبر صیاد کوه که مشاوره ی این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارم از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر نجف جوکار که داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند نیز نهایت سپاس گزاری را دارم و از خداوند بزرگ برای ایشان توفیق روز افزون تمنا دارم.

چکیده
بررسی تطبیقی غزل های سعدی وغزل های کمال خجندی
به کوشش:
معصومه عباسی فرد
یکی از قالب های شعری بسیار مهم در طول تاریخ شعر فارسی برای بیان مضامین مختلف از جمله مضمون های عارفانه و عاشقانه قالب شعری، غزل است، که پس از گذراندن دگرگونی های بسیار در قرن هفتم به اوج اعتلای خود رسیده است. سعدی یکی از بزرگترین شاعران غزل سرای فارسی و بنیان گذار مدرسه ی بزرگی در غزل سرایی در قرن هفتم هجری است که پس از وی شاعران زیادی شاگردان شیوه ی غزل سرایی وی شدند؛ به ویژه شاعران غزل سرای قرن هشتم از جمله حافظ شیرازی، خواجوی کرمانی، عماد فقیه، کمال خجندی و… .از وی تأثیر به سزایی پذیرفتند. از موفق ترین شاگردان این مدرسه ، کمال الدین مسعود خجندی معروف به «کمال خجندی » و متخلص به «کمال» شاعر و عارف بزرگ قرن هشتم و از معاصران حافظ شیرازی است. در این پژوهش غزل های «کمال خجندی» با غزل های «سعدی» مقایسه و تطبیق شده اند. از اهداف مهم این تحقیق بررسی شیوه های تأثیر پذیری کمال از سعدی است. و از مهم ترین نتایج به دست آمده ی این پژوهش این است که تأثیرپذیری های کمال خجندی از غزل سعدی در حوزه های گوناگون؛ مضامین و محتوا، ساختار کلام، ترکیب ها و عبارات، موسیقی کلام، وزن و قافیه و ردیف فراوان است.
یافته های این پایان نامه در هفت فصل به شرح زیر فراهم شده است: در فصل اول، به طرح مباحث کلّی تحقیق شامل: مقدمه، اهمیت، هدف، پیشینه و روش تحقیق پرداخته شده است؛ فصل دوم به معرفی کمال الدین خجندی اختصاص یافته و براساس منابع معتبر در مورد زندگانی و شرح اوضاع و احوال او سخن به میان آمده است. در فصل سوم به مشترکات موسیقایی (وزن، قافیه و ردیف) در غزل های سعدی وکمال خجندی پرداخته شده است. در فصل چهارم و پنجم به مقایسه ی مضامین، واژگان، ساختار کلام و ترکیبات و تعابیر سعدی وکمال خجندی پرداخته ایم. فصل ششم به بررسی عناصر بدیعی و بیانی مشترک در غزل های سعدی و کمال خجندی اختصاص داده شده است و در فصل هفتم نتایج حاصل از این پژوهش فراهم آمده است.
کلید واژه ها: سعدی، کمال خجندی، غزل، شباهت، تأثیر پذیری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
1-1-نگاهی گذرا به سیر غزل 2
1-2-کیفیت غزل کمال خجندی 4
1-3-ااهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4-اهداف تحقیق 5
1-5-پیشینه ی تحقیق 5
1-6-سوالات تحقیق 7
1-7-روش تحقیق 7

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~