آمار گردشگران مذهبی ورودی به شیراز

70پارک هاو فضای سبز1باغ وحش1پارک شادیمأخذ:(سایت سازمان میراث فرهنگی،استان قم،1393)2-2-4 ویژگی های اقتتصاد گردشگری قمدر استان قم سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال 1390 نسبت به سال قبل، 0.2 درصد... متن کامل