منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بین‌الملل

اسلامی ایران تحریر یافته که در فصلنامه راهبردی دفاعی شماره 41 بهار 1392 به چاپ رسیده است. طالعی حور و باقری در این مقاله ضمن بررسی کلی پیمان استراتژیک، تأثیرات آن را بر امنیت ملی جمهوری... متن کامل

پایان نامه حقوق درباره : محمدباقر،

داری، مراعات نظافت، طهارت و خلاصه آنچه به انسانیت انسان مربوط است ضرورت دارد که تحقق آن ها گاهی نیازمند روش ها و مراتبی از تادیب و تنبیه غیر بدنی است.ثالثا، همان گونه که انسان در... متن کامل

پایان نامه تمایلات بزهکارانه

درجه‌های متفاوتی حالت‌خطرناکی نیز می‌باشد. نکته‌ای که امروز بطور دقیق‌تر و منظم‌تر به آن پرداخته شده است. این نکته‌ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می‌دارد …تا... متن کامل

پایان نامه حقوق درباره : امر به معروف و نهی از منکر

نباشد!این دیدگاه با نظر تحقیق سازگار نیست، زیرا نشوز درباره مرد نیز مطرح است و خاستگاه نشوز زن همانند خاستگاه نشوز مرد است، در حالى که هیچ کس از اهل فقه نگفته است که نشوز مرد به خاطر... متن کامل

پایان نامه عوامل بزهکاری

قرار داده و به تنوع بیشتری تدابیر یاد شده افزوده است. برای نمونه «…افرادی که به انگیزه‌ای حفظ شرافت خود انتقام‌جویی کرده، مرتکب جرم قتل شده اند باید برای مدّت نا معینی به یک... متن کامل

پایان نامه فرایند دادرسی

فردی‌کردن اختصاص یافته است. بگونه‌ای که از سه نوع فردی‌کردن تفکیک یافته، سخن به میان آمده است. نخست فردی‌کردن معطوف به واکنش‌های تبعیض‌آمیز، دوم فردی‌کردن معطوف به مجازات‌های... متن کامل

پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

پایان نامه اسناد بین‌الملل

بر اساس نظام جزایی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گرفتاری و مراقبت شخص مورد نظرخلاف مستندات قانونی دانسته می‌شود، چون: مطابق این رویکرد حقوقی، جرم هنگامی تحقق می‌یابد... متن کامل

پایان نامه حقوق درباره : حقوق کیفری ایران

و فلسفه تعبیر نمایند و سایر علوم یا دانشها را ادب درسی نامیده است، مثل حساب و هندسه و طب و جغرافیا که دانستن آنها مستقیما در طریق استکمال و تزکیه نفس انسانی واقع نمی شود، هر چند به طور... متن کامل