نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، دیدگاه یادگیری اجتماعی، نظریه یادگیری اجتماعی

2-1-2-1-5- دیدگاههای مطرح روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد1- دیدگاه روان تحلیلی دیدگاههای روان پویشی به چشم اندازهای روانشناختی وابستگی دارویی کمک کردهاند در اینجا عقیده بر این است که... متن کامل

عوامل مربوط به مدرسه، عوامل مخاطره آمیز، اختلافات خانوادگی

عوامل مربوط به مدرسه: از آنجا که مدرسه بعد از خانواده، مهم ترین نهاد آموزشی و تربیتی است، می تواند از راههایی زیر زمینه ساز مصرف مواد در نوجوانان باشد: بی توجهی به مصرف مواد و فقدان... متن کامل

عوامل مربوط به خانواده، سازمان های بین المللی، سوء استفاده از مواد

با نگاهی واقع بینانه به مسأله اعتیاد به مواد مخدر به راحتی در می یابیم که سوء مصرف مواد افیونی از قرن ها پیش وجود داشته است و اکنون نیز تقریباً کشوری وجود ندارد که از گسترش سوء مصرف... متن کامل

اقدام به خودکشی، گروههای اجتماعی، سازمان ملل متحد

بازداری از بیان آسیب پذیری یا بیان راحت و صریح احساسات و نیازهای شخصیتأکید افراطی بر عقلانیت بدون توجه به هیجاناتمعیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی(US): این طرحواره منجر به شکلگیری... متن کامل

آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، بازداری هیجانی، اجتناب ناپذیری

عدم ارضاء نیاز به خودگردانی ، صلاحیت و احساس هویت منجر به شکل گیری طرحواره های مربوط به این حوزه می شود.خانواده هایی که بیش از حد از کودک محافظت میکنند و یا به هر دلیلی مانع از رشد و... متن کامل

طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحوارههای ناسازگار اولیه، طرحواره های ناسازگار

بدین ترتیب میتوان گفت خلق و خوی عاطفی ذاتی کودک در ارتباط با رویدادهای ناخوشایند سالهای نخستین زندگی، منجر به عدم ارضاء نیازهای عاطفی اساسی کودک و در نتیجه شکلگیری طرحوارههای... متن کامل

طرحوارههای ناسازگار اولیه، طرحوارههای ناسازگار، تجارب اولیه زندگی

تجارب اولیه زندگییکی از عللی که منجر به پیدایش طرحوارهها میشود، الگوهای مداوم تجارب آزار دهنده و ناکارآمد اولیه کودک و والدین، خواهر و برادرها و گروه همسالان در طی سالهای اولیه... متن کامل

طرحوارههای ناسازگار اولیه، طرحوارههای ناسازگار، تجارب اولیه زندگی

«طرح‏واره» درحوزه های پژوهشی مختلف به کار برده شده است و به عنوان ساختار، قالب یا چهارچوب تعریف می‎شود. در فلسفه کانت به معنی آنچه که در تمام اعضای یک طبقه عمومی باشد، آمده است.... متن کامل

طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحوارههای ناسازگار اولیه، طرحواره های ناسازگار

فرضیه فرعی پانزدهم: بین طرحواره ی سرسختانه/عیب جویی افراطی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.1-6-تعریف نظری و عملیاتی متغیرهارفتارهای پرخطر:تعریف نظری: برخی از رفتارها که... متن کامل

طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحوارههای ناسازگار اولیه، نوجوانی و اوایل بزرگسالی

از آن جا که طرحوارهها نیز بنیادهای شناختی فرد را تشکیل داده و میتوانند رفتارهای فرد را شکل داده و به آن سمت و سو دهند، لذا میتوان بین طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان بخش زیرین و... متن کامل