منبع مقاله با موضوع مسئولیت بین المللی

ن های آن قابل انتساب نیست، بلکه دولت به این دلیل مسئول است که فعالیت های مذکور تحت صلاحیت وی صورت پذیرفته اند و خسارات وارده در اثر «قصور» آن دولت در نظارت بر فعالیت های مذکور صورت... متن کامل

منبع مقاله با موضوع مسئولیت بین المللی

جبران خسارت به ابعاد کاربردی موضوع مورد بحث اشاره خواهد شد. ساختار تحقیق از آنجایی که بررسی مسئولیت مستلزم پرداختن به دو مقوله نحوه انتساب مسئولیت و جبران خسارت می باشد، این... متن کامل

پایان نامه با موضوع آیین دادرسی کیفری

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  تجدید نظر کند. درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است در مادّه... متن کامل

پایان نامه با موضوع مجازات های تکمیلی

کیفیت و نوع جرم ارتکابی،سوابق شخصی و خانوادگی هم می تواند به قاضی کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعویق صدورحکم یکی از شرایط اعطای آنرا پیش بینی اصلاح مرتکب دانسته است . بدیهی است که تشخیص... متن کامل

پایان نامه با موضوع قوانین موضوعه

قبیل حرفه اموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،پرداخت نفقه افراد واجب النفقه و…که این دستورات جنبه تأمینی و تربیتی دارند.مادّه «46» ق.م.ا 1392 به تعلیق... متن کامل

پایان نامه با موضوع مجازات های تکمیلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

ق. م.ا ندارند .در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی گیرد، ودادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها... متن کامل

پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل