منابع مقاله درباره علوم کامپیوتری

کلی می توان چنین اظهار داشت که امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است.2-2-3 بررسی افتراقی امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالشناخت... متن کامل

منابع مقاله درمورد قوانین موضوعه

حقوق معنوی هستند حال نکته مهم این است که در کنوانسیون‌های مختلف کدام یک از این حقوق بیشتر مد‌نظر منعقد‌کنندگان باشد. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته... متن کامل

منابع مقاله درمورد سازمان تجارت جهانی

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  این موارد وارد این مراحل شده است.گفتار اول- بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های... متن کامل

منابع مقاله درباره سند الکترونیکی

اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در... متن کامل

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

، اذن، اباحه، رضا، هریک را به تفکیک در ذیل تعریف نموده و نقطه افتراق آن را با امضاء بیان می داریم.الف- اجازه :مطابق ترمینولوژی دکتر لنگرودی، اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که... متن کامل

منابع مقاله درمورد سازمان تجارت جهانی

این کشورها نامناسب و غیر لازم باشد. حتی اگر اقتضاء هم داشته باشد، الزامآور ساختن این رویهها ممکن است هزینههای پیاده سازی و اجرای آنها را به شکل نامناسبی بالا ببرد که متاسفانه بار... متن کامل

منابع مقاله درباره مطالعه تطبیقی

جرم‌شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می‌شود که به وسیله رایانه تولید شده... متن کامل

منابع مقاله درمورد سازمان تجارت جهانی

تریپس را با سایر معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی متمایز نموده است. یکی از نکات مورد توجه در مورد تریپس، کشورهایی است که منجر به تدوین مواد موافقتنامه شدهاند. سیستم حقوقی این... متن کامل

منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

مطالعه آثار خلق شده، رو به فزونی نهاد و به همین دلیل، زمینه پیدایش حقوق مالکیت فکری را فراهم ساخت . در واقع این امور، پایهگذار رشد فکری بشر گردید. این امر از ضروریات زندگی امروزی است... متن کامل

منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

مادی را ارج مینهد، سرمایههای معنوی را هم پذیرفته و به رسمیت میشناسد.گفتار چهارم- مشروعیت حق پدیدآورنده برخی از منابع، اصول و فتاوا در فقه شیعه، نظر بر نامشروع بودن حق پدیدآورنده... متن کامل