عقیده ها مختلف در مورد یادگیری خود تنظیمی

زیمرمن (1989، به نقل از توکلی زاده، 1387) نظریهای یادگیری خیلی رو در چار نظریه ی اساسی شامل: ترکیب کرده. جدول(3-2)اینجا ویژگیای اصلی یادگیری خود تنظیمی مربوط به این چار نظریه توضیح داده می... متن کامل

واسه یادگیری خود تنظیمی نیاز به الگو دارین

الگوهای خود تنظیمی به معرفی راهبردهایی می پردازندکه علم آموزا واسه تنظیم کارکرد شخصی، کارکرد تحصیلی و محیط یادگیری خود از اونا استفاده می کنن به خاطر این تا الان راهبردهای مختلفی در... متن کامل

راه های یادگیری خود تنظیمی که موفقیتتان رو تضمین می کنه

راهبردهای یادگیری، فنون یا روشایی هستن که علم آموزا واسه اکتساب اطلاعات از اون¬ها استفاده می کنن(دمبو، 1994). متخصصان تعلیم و تربیت، طبقه بندیای مختلفی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی... متن کامل