۱۶ فروردین -

پرخاشگری کلامی، عنصر شناختی، ابراز وجود

سبک های پاسخ دهی برای درک کامل مفهوم ابرازوجود ،ابتدا باید بین آن وسایر سبک های پاسخ دهی تمایز بگذاریم .آلبرتی وامونز (1977)بین سه سبک پاسخ تمایز می گذارند.این سه سبک عبارتنداز:عدم ابراز وجود،ابرازوجود و پرخاشگری .عدم ابراز وجود(سلطه پذیر):یعنی […]

Read More
۱۶ فروردین -

رفتار جرات مندانه، تعریف ابراز وجود، مهارت ابراز وجود

2- مهارت ارائه ی درخواست و تقاضا درخواست کردن سه مرحله دارد:-تفکر و تعمق درخصوص خواسته:.قبل ازبیان هردرخواستی بهتر است منطقی و معقول بودن آن ،توانایی طرف مقابل برای اجابت ومناسب بودن زمان و مکان آن مورد ارزیابی قرار بگیرد […]

Read More
۱۶ فروردین -

برقراری ارتباط، جمع بندی، پرخاشگری

الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران :این الگوها عبارتند از:سلطه پذیری ،سلطه گری ،پرخاشگری وقاطعیت .جهت شناخت اینکه از میان این الگوها ،کدام یک بهترین الگوی برقراری ارتباط سالم با دیگران است به طور مختصر به توضیح هریک اشاره می شود […]

Read More
۱۶ فروردین -

اهداف آموزش مهارت های زندگی، انواع مهارت های زندگی، آموزش مهارت های زندگی

در زمینه مهارتهای زندگی تعاریف و طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است وصاحب نظران درتحقیقات خود مهارتهای مختلفی را مد نظر قرار داده اند که حاکی از تنوع مهارتهای زندگی مطلوب است. موریس ، ای ، الیاساز دانشگاه راجرزدرآمریکا […]

Read More
۱۶ فروردین -

تعریف نظری فرسودگی شغلی، مولفه های فرسودگی، رفتار پرخاشگرانه

اهداف کاربردی تحقیق:1-کاهش میزان اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی درکارکنان 2-افزایش اثربخشی وبهروری کارکنان .5-1-فرضیه‌های پژوهش 1-آموزش گروهی ابراز وجودموجب کاهش اضطراب کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.2-آموزش گروهی ابرازوجود موجب کاهش پرخاشگری کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.3-آموزش گروهی ابرازوجود […]

Read More
۱۶ فروردین -

مهارت های اجتماعی، سیاست های سازمانی، مهارت ابراز وجود

فرسودگی شغلی، سندرمی روانی متشکل از خستگی عاطفی ( احساس تخلیه توان روحی)، مسخ شخصیت ،واکنش منفی، عاری از احساس و توام با بی اعتنایی مفرط نسبت به گیرندگان خدمات وکاهش احساس موفقیت فردی کاهش احساس شایستگی وموفقیت در حرفه […]

Read More
۱۶ فروردین -

مهارت های زندگی، مهارتهای زندگی، آمار استنباطی

جدول شماره22-4تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت درگیری گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون 156جدول 23-4جدول همبستگی متغیرهای پژوهش پس آزمون 157جدول شماره24-4اثر پیلایی و لامبدای ویلکز 158جدول شماره25-4تحلیل واریانس چند متغیره گروه آزمایش و کنترل در ابعاد مسخ شخصیت […]

Read More
۱۶ فروردین -

مقیاس وسواس فکری عملی ییل براون، ویژگی های جمعیت شناختی، ابزارهای مورد استفاده

آزمودنی ها الف) جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش حاضردر بر گیرنده دو گروه 1. افراد مبتلا به وسواس و .2. افراد بهنجار در شهر تهران می باشد.ب) نمونه تحقیق: نمونه تحقیق حاضر در بر گیرنده دو گروه از آزمودنیها است: […]

Read More
۱۶ فروردین -

مدل کاستیهای کارکرد های اجرایی در وسواس، کودکان و نوجوانان، کارکرد های اجرایی

کاکس و همکاران (1989) با توجه به حافظه عمومی، گروهی متشکل از 42 کودک و نوجوان دارای OCD را با 35 آزمودنی گروه کنترل که بهطور طبیعی رشد کرده بودند (و بهلحاظ سنی، جنسی و دست برتری همتا داده شده […]

Read More
۱۶ فروردین -

مدل نقائص دیداری فضایی در وسواس، مدل کاستی های حافظه در وسواس، نظریه های روانشناختی

مدل هایی که به نقائص نوروسایکولوژیک اشاره دارند باید از نظریه های روانشناختی که فرضیه های قابل آزمایش را تولید می کند، شروع کند. این رویکرد از رویکرد مجموعهای به سنجش نوروسایکولوژیک قابل تمایز است. اتو (1990) حداقل دو تبیین […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574