۱۶ فروردین -

نیاز ، ،

مثلا در مدرسه معلمان در مواقعی که بخواهند با سیاستی که خلاف منافعشان است مقابله کنند یا جلوی تغییر نامطلوب از نظر خودشان را بگیرند یا باعث تغییر شوند ازاین تاکتیک استفاده می‌کنند.به عنوان مثال برای تغییر مواددرسی آن تغییری […]

Read More
۱۶ فروردین -

، ،

سیستم پاداش برد و باختیسیستم تصمیمگیری مبتنی بر بروکراسیفشار برای عملکرد عالیزیادرفتار سیاسی کم ر سیاسی–زیادرفتار سیاسیکم–شکل 2-10 .عوامل مؤثر بر رفتارهای سیاسی2-4-8-4- سطوحعمل سیاسی در سازمانگرچه بیشتر رفتارهای سیاسی در سطح فردی رخ میدهد، ولی میتوانند در سطوح گروهی […]

Read More
۱۶ فروردین -

اعتماد ، نیاز ،

2-4-8- سیاستبه کاربرد قدرت در سازمان سیاست گفته می‌شود (لوتانز، 1992). یکی از مفاهیمی که ارتباط نزدیک با قدرت دارد سیاست یا رفتار سیاسی است. مانند هر زاویه‌ای از زوایای رفتار سازمانی، سیاست نیز یک فرایند ساده نیست و می‌تواند […]

Read More
۱۶ فروردین -

خدمت، امر به معروف و نهی از منکر، ارتباطات رسمی و غیر رسمی

ارتباط افقی: برای هماهنگی مسائل، نیازها، پیشنهادها و بازخوردهاست.2-4-2-4- انواع ارتباطات بر اساس نظریات مختلف در مورد ارتباطات قابل مشاهده در سازمان، می‌توان انواع ارتباطات را به صورت زیر بیان نمود :کلامی: مثل ارتباطات رو در رو (لاننبرگ و اورنستین، […]

Read More
۱۶ فروردین -

نیاز ، ،

توجه به رهبری به عنوان یک طبقه بندی رفتاری توجهات را به سمت اهمیت سبکهای رهبری معطوف نمود. سبک رهبری روشی است که رهبر بوسیله آن کارکردهای رهبری را به انجام میرساند و روشی است که به طور کلی مدیریت […]

Read More
۱۶ فروردین -

، ،

گروهها از لحاظ انسجام؛ یعنی میزان جذب هر فرد به فرد دیگر و انگیزه آنان برای ماندن در گروه، متفاوتند (کیتون و اسپرینگتون، 1990). برخی از گروههای کاری منسجم تر هستند. زیرا اعضای آن زمان بیشتری با یکدیگر گذرانده اند […]

Read More
۱۶ فروردین -

نیاز ، ،

عملکردمهارتهامحدودیتها و توانایی هاشکل 2-7. عملکرد شغلی و انگیزش(کریتنر و کنیکی، 2001)2-4- بعد گروهیسازمان‌ها و واحدهای مربوطه، ساخته و پرداخته گروههایی از افراد هستند که با یکدیگر تعامل داشته، از لحاظ روانشناختی از یکدیگر اطلاع دارند. گروهها وتیم ها یک […]

Read More
۱۶ فروردین -

کلمات، نیاز ،

2-3-8-3- انواع یادگیریرابینز(2005) انواع یادگیری در محل کار را به سه دسته تقسیم می‌کنند:یادگیری مستقیم: از طریق مشاهده رفتار دیگران صورت می‌گیرد.یادگیری از طریق مدل سازی: مدیر در سازمان رفتاری را مدلسازی می‌‍‌‌کند.یادگیری به روش خودکنترلی: مشاهده رفتار و انتخاب […]

Read More
۱۶ فروردین -

نظریه یادگیری اجتماعی ، دیدگاه یادگیری اجتماعی،

شکل 2-5. فرآیند یادگیری بر اساس مدل رابینز2-3-8-1: تعاریف موجود در باب یادگیرییادگیری واژه ای است که اغلب توسط شمار بسیاری از مردم در متون بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک تعریف مورد قبول در مورد یادگیری اینست که یادگیری […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574