۳ دی 0

پایان نامه با واژگان کلیدی مددکاری اجتماعی، نظام های حقوقی، رفاه اجتماعی، عدالت کیفری

به چشم می خورد که چنین رهیافتی نه تنها در اختیار داشتن همه اطلاعات مربوط را برای مقام تصمیم گیرنده تضمین نمی کند، بلکه برای خود بزه دیده هم فرصت شنیدن گفته هایش را فراهم نمی سازد.34 ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ […]

Read More
۳ دی 0

پایان نامه با واژگان کلیدی نظم و امنیت، شخص حقوقی، ترک فعل، سازمان ملل

می شود که قانون گذار صریحاً تأمین آسایش عمومی و فردی در جامعه اسلامی را یکی از وظایف مأموران نیروی انتظامی قرار داده است اما در این مواد و سایر قوانین موضوعه گرچه عنوان آسایش عمومی مانند واژه های نظم […]

Read More
۳ دی 0

دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، یکسان سازی، قانون مدنی، اسناد بین الملل

معاینه های کشتی ها علاوه بر کشتی های فرانسوی برای کشتی های خارجی اعمال می شد.کثرت مقررات کشتی رانی، حقوق دریایی را تزلزل مواجه می ساخت و دسترسی به مقررات یکسان و ضوابط یکنواخت مربوط به مباحث مهمی نظیر قابلیت […]

Read More
۳ دی 0

دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، حمل و نقل، بیمه گذار، حقوق عمومی

که به بررسی تمام ابعاد و به صورت اختصاصی به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها پرداخته باشد صورت نگرفته است ؛ فقط به صورت پراکنده اشاراتی شده است که در ذیل به آنها […]

Read More
۳ دی 0

پایان نامه با کلمات کلیدی سابقه خدمت، اسلام آباد غرب، صاحب نظران

1380) (4) 3-8-5 تحلیل واریانس(ANOVA) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی به منظور بررسی معنی‌دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات نمونه زمانیکه بیش از دو گروه وجود داشته باشد استفاده می‌گردد. بیان آماری این آزمون به صورت زیر است.(آذر و مومنی، […]

Read More
۳ دی 0

پایان نامه با کلمات کلیدی اسلام آباد غرب، قدرت بازار، رقابت در بازار، مصرف کننده

مالزی انجام گرفت. در این تحقیق اثر چهار عامل کلیدی بازاریابی رابطه‌مند یعنی اعتماد، تعهد، رابطه، رسیدگی به شکایات مشتریان بر وفاداری مشتریان ارزیابی شد. با استناد به نتایج تحقیق، محقق پیشنهاد نمود که در پرورش مشتریان وفادار ضرورت دارد، […]

Read More
۳ دی 0

پایان نامه با کلمات کلیدی ارتباطات دهان به دهان، توسعه بازار، عرضه کننده

حمایت پی در پی یک بازاریاب یا عرضه کننده از یک مشتری تعریف شود. بعلاوه بسیاری از مولفان، نگهداری را بطور تبادل پذیر با سایرساختارها که در بر گیرنده وفاداری مشتری ورفتار خرید مجدد است بکار می‌برند.(هینیگ و همکاران170، 2000: […]

Read More
۳ دی 0

پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب، ارباب رجوع، تمرکز بازار، عرضه کننده

شامل ردیف اهداف استراتژیکی خود، تاکتیک‌های بازاریابی و معیارهای سنجش می‌باشند. شکل2-4 فرآیندهای بازاریابی رابطه‌مند در سه مرحله چرخه زندگی(کمپانی وی ترنز، 2005) 1) پرورش مشتریان بالقوه – مراحل پرورش مشتریان بالقوه عبارتند از الف ) اصول مشتری‌یابی146 و ب […]

Read More
۳ دی 0

پایان نامه با کلمات کلیدی ابزار ارتباط، مصرف کنندگان، مصرف‌کننده، مصرف کننده

گیرد. (بلوریان تهرانی، 1371: 45-44)2-2-5 تکنیک‌های و ابزارهای پیشبرد فروش با توجه به اینکه گفته شد، پیشبرد فروش به معنی مجموعه عملیات اطلاع‌رسانی، ایجاد انگیزه، ایجاد شهرت به نفع کالا و یادآوری به مشتریان گذشته است؛ می‌توان اضافه کرد که […]

Read More
۳ دی 0

پایان نامه با کلمات کلیدی مصرف‌کننده، مصرف‌کننده، مصرف کننده، مصرف کننده

تولید، عرضه و مبادله‌ی کالاهای مفید و با ارزش با دیگران، تأمین می‌کنند. این تعریف از بازاریابی بر مفاهیم اساسی زیر تأکید دارد: نیازها، خواسته‌ها و تقاضا؛ کالاها (محصولات، خدمات و ایده‌ها)؛ فایده، هزینه و رضایتمندی؛ مبادله و معاملات؛ روابط […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574