، ، روش جمع آوری اطلاعات

به نظر می رسد بین سن افراد در هنگام ازدواج و میزان مهریه رابطه معنی داری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان مهریه و قومیت افراد تفاوت معنی داری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان مهریه و استان محل تولد افراد تفاوت معنیداری وجود دارد
به نظر می رسد بین میزان مهریه در بین افراد دارای تجربه طلاق تفاوت معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین دیدگاه خانواده افراد و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین گروههای مرجع و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین رسانه جمعی و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین احساس امنیت و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین ترس از آینده و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین اجبار اجتماعی و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین چشم و همچشمی و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین همرنگی با جماعت و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین آگاهی حقوقی و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین کیفیت دینی و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین خویشاوندی و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین محل سکونت و میزان مهریه رابطه معنیداری وجود دارد.

فصل سوم
روششناسی پژوهش
1-3: روش تحقیق
پر واضح است که هر پژوهشگری پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد؛ منظور از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای موضوع مورد تحقیق ما مناسب است. انتخاب روش انجام تحقیق، بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین نمیتوان در خصوص روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه آن از قبل مشخص باشد. از آن جا که در تحقیقات به روش علمی برای انواع پرسش‌ها از طریق استفاده از یک روش منحصر به فرد، پاسخیابی امکانپذیر نمیباشد. لذا با توجه به عواملی نظیر ماهیت موضوع تحقیق، گستردگی موضوع تحقیق، روش گزینش نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و محدودیتهای اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق میتوان روش مناسب را انتخاب نمود. درکلیه روش های پژوهشی، مشاهده، توصیف و تجزیه و تحلیل اتفاقات حال یا آینده انجام میشود و هدف اصلی تحقیق، حل مسأله و پاسخ گویی به سؤال و دستیابی به روابط علت و معلولی موجود بین متغیرهای پژوهشی است(دلاور، 1375: 35) ».
با توجه به اهداف پژوهش که در نظر دارد طی مراحلی علمی، عوامل موثر بر میزان مهریه را بررسی نماید؛ از شیوه پیمایشی استفاده میشود. «در این روش آن چه هست، ضبط، توضیح و به صورت منظم و مدوّن به صورت واقعی و عینی ترسیم میگردد. مطالعات آماری جمعیت مورد نظر، جمع‌آوری نظرات جامعه نمونه، مطالعه اسناد و مدارک آن، جمع آوری حقایق، مطالعات و توصیف وظایف، مطالعات مصاحبهای، پرسشنامهای و مطالعات کتابخانهای، تجزیه و تحلیل دادههای موردنظر در ارتباط با موضوع، برای تدوین وضعیت صورت می پذیرد(نادری و نراقی، 1374: 66)». مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از دادههاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب دادههای موردی مینامند. بدین معنا که اطلاعاتی که درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان، دست کم دو مورد (و معمولا خیلی بیش از این) جمعآوری میکنیم و به یک ماتریس دادهها میرسیم. به عبارت دیگر صفت یا ویژگی هر مورد را برحسب هر متغیر گردآوری می کنیم. با کنار هم گذاردن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیلی از دادهها میرسیم. با این همه تا جایی که بتوانیم ویژگی هر مورد را بر حسب هر متغیر به دست میآوریم. از آنجا که پرسشنامه، سادهترین، راه تهیه این ماتریس دادههای ساختمند است، رایجترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است. در اینجا از این ابزار، جهت جمعآوری دادهها استفاده میشود(دواس، 1381: 15-14).
2-3: جامعه آماری پژوهش
«مفهوم جامعه آماری یکی از مفاهیم اساسی است که آن را تعریف نمیکنند، بلکه به عنوان مفهوم اولیه توصیف کرده و به صورت زیر بیان می کنند: