، ، میزان درآمد ماهیانه

شاغل نیستم( شاغل هستم( عنوان شغل اصلی: ……………………
میزان درآمد ماهیانه خانواده شما: تا 500 هزار تومان( از 501 تا یک میلیون تومان(
از یک میلیون تا یک و نیم میلیون تومان( بالاتر از یک و نیم میلیون تومان(
به لحاظ نوع مسکن آیا: استیجاری (اجاره و رهن)( ملکی( سازمانی (
20 جنسیت جنسیت: مرد ( زن (
6-3: سطوح سنجش متغیرها
متغیرها، بر حسب سطوح سنجش، به چهار دسته اسمی ، ترتیبی ، فاصلهای و نسبتی دستهبندی می شوند. در تعریف هر کدام از نوع از دادهها آمده است:
متغیرهای اسمی به دادههایی اطلاق می شود که میتوان بین طبقات آن تمایز قائل شد اما نمیتوان طبقات آن را رتبهبندی کرد. می دانیم که افراد متعلق به طبقات مختلف با هم تفاوت دارند اما کمی کردن میزان تفاوت آنها بیمعناست. محل تولد، جنس، وضع تاهل همه مصداقهای متغیر اسمیاند(دواس، 1381: 134).
مقیاس ترتیبی، پیشرفتهتر و ظریفتر از مقیاس اسمی است. به وسیله مقیاس ترتیبی می توان علاوه بر دارا بودن یا دارا نبودن یک صفت کیفی همچنین شدت و ضعف نسبی آن(کمتر یا بیشتر بودن صفت را) نیز بررسی کرد. به عبارت دیگر متغیر در این سطح علاوه بر همسانی و ناهمسانی مقولات، ترتیب آنها را مشخص میکند. اما به دلیل اینکه فواصل بین مقولات مشخص نیست، اعداد اختصاص یافته به مقولات، فاقد ارزش عددی میباشند. در حقیقت این اعداد، بیانگر رتبه آن مقوله نسبت به رتبه دیگری است. به طور کلی، سوالهایی که در طیف لیکرت طراحی میشوند از سطح سنجش ترتیبی برخورداند. متغیرهای این مقیاس به دو صورت بیان میشوند: مقیاس ترتیبی به صورت عددی و مقیاس عددی به صورت مفهومی(کفاشی، 1391: 15-14).
مقیاسهای فاصله ای یا برش دار دارای همه خواص مقیاس اسمی، مقیاس رتبهای است و علاوه بر مقوله های به صورت محدوده های، یا برشهای متساوی مقداری است به این معنا که طول هر برش معلوم است. خط کش، سن، مدت تحصیلات رسمی و درآمد های هفتگی همه از نمونه هایی از مقیاس برشدار هستند(کورتز، : 1374: 38).
استیونس ویژگی های مقیاس نسبی یا کسری را به شرح زیر خلاصه کرده است:
ارزش عددی آن مثلا از اینچ به فوت را فقط می توان از حاصلضرب هر یک در یک ثابت به دست آورد، یعنی همیشه یک صفر مطلق به کار گرفته می شود. حتی اگر ارزش صفر در مقیاس هرگز تولید نشود، تمام انواع اندازه گیری های آماری قابل کاربرد در مقیاس نسبی هستند و فقط با این مقیاس است که می توانیم با آزادی کامل به تبدیل های لگاریتمی بپردازیم. به عبارت دیگر مقیاس نسبی باید دارای بیش از یک طبقه و دارای ترتیب باشد. مبین طول دقیق فواصل بوده، اما علاوه بر اینها باید دارای صفر حقیقی نیز باشد. متغیرهایی مانند درآمد، سن، تعداد فرزندان، هزینه مسکن، هزینه دانش آموزان یک کلاس و بلندی قد افراد را می توان با مقیاس نسبی سنجید(ازکیا، 1382: 232).
جدول شماره 3-3: سطوح سنجش متغیرها
ردیف عنوان سطوح سنجش
اسمی ترتیبی فاصلهای نسبتی
1 جنسیت *
2 محل سکونت
*
3 سن
*
4 میزان و نوع مهریه
*
*
5 تحصیلات