آبراهام مازلو

آبراهام مازلو

آبراهام مازلو

2-3-فراوانی نسبی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان برحسب متغیرهای مداخله گرچقدر است ؟
2-4- فراوانی نسبی سقوط بیماران از دیدگاه پرستاران در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان برحسب متغیرهای مداخله گرچقدر است ؟
فرضیات پژوهش:
1- درک پرستاران از شرایط محیط کار و زیر مقیاسهای آن با فراوانی پیامدهای ایمنی در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان ارتباط دارد.
2- درک پرستاران از شرایط محیط کار و زیر مقیاسهاس آن با فراوانی پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان ارتباط دارد.
3-درک پرستاران از شرایط محیط کار و زیر مقیاسهای آن با فراوانی زخم فشاری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان ارتباط دارد.
4-درک پرستاران از شرایط محیط کار و زیر مقیاسهای آن با فراوانی اشتباهات دارویی در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان ارتباط دارد.
5-درک پرستاران از شرایط محیط کار و زیر مقیاسهای آن با فراوانی سقوط بیماران در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان ارتباط دارد.
محدودیت های پژوهش :
محدودیت اصلی این مطالعه الزام به تکیه بر گزارش پرستاران در زمینه فراوانی پنومونی وابسته به ونتیلاتور است که به دلیل شرایط روحی و روانی غیر قابل شناسایی در نمونه های پژوهش در زمان تکمیل ابزار ها و همچنین احتمال خطای یادآوری پرستاران در زمینه فراوانی دقیق مشاهده شده در مدت زمان مورد نظر پژوهش می تواند بر یافته های تحقیق موثر باشند. این محدودیت به علت عدم وجود داده های مستند و ثبت شده در محیط پژوهش قابل کنترل توسط پژوهشگر نبود .
پیش فرضهای پژوهش :
1-تامین ایمنی بیماران بستری در بیمارستانها ضرورتی انکار ناپذیر است (1).
2-علیرغم تمامی تمهیدات ایمنی،آمارها از بروز 10 درصدی پیامدهای ایمنی ناخواسته در بیماران بستری در بیمارستانها حکایت دارد(1).
3-پیامدهای ایمنی ناخواسته منجر به موارد بیشتر و شدیدتر عوارض و حتی مرگ ومیر در بخشهای مراقبت ویژه می شوند(11).
4 -بروز پیامدهایی مانند زخم فشاری ، پنومونی وابسته به ونتیلاتور ، اشتباهات دارویی و سقوط در بخشهای مراقبت ویژه از اهمیت خاصی بر خوردار است(11).
5- نقش مراقبت پرستاری در پیامدهای بیماران بستری کاملا شناخته شده است(4).
6- شرایط محیط کار نامطلوب با کیفیت پایین تر مراقبت از بیماران مرتبط است (32).
7- دیدگاه پرستاران درمورد شرایط محیط کار بهترین معیار برای قضاوت در ارتباط با شرایط محیط کار است(13).
8- دیدگاه پرستاران در مورد میزان بروز پیامدهای ناخواسته می تواند به عنوان یک معیار تخمینی از بروز پیامدهای ناخواسته در بخشهای مراقبت ویژه مد نظر قرار گیرد(20).
فصل دوم
چهار چوب پژوهش:
چهارچوب این پژوهش پنداشتی است و بر مبنای مفاهیم ایمنی بیمار و محیط کار سالم استوار است که در راستای آن ایمنی بیماران در بیمارستانها ، پیامدهای ایمنی ناخواسته در بخشهای مراقبت ویژه ، عوامل موثر بر حفظ ایمنی ، محیط کار سالم ، استانداردها و ابعاد آن به تفصیل شرح داده خواهند شد .
امنیت و ایمنی از نیازهای اساسی انسان است که به معنای وضعیت بدون صدمه یا خطا با استفاده از استراتژیهای پیشگیری کننده و به حداقل رساننده خطاها می باشد(36). این نیاز در رده دوم هرم نیازهای انسانی طراحی شده توسط آبراهام مازلو، پس از نیازهای زیستی و فیزیولوژیک، قرار دارد و در دو بعد امنیت جسمی و روانی توصیف می شود. امنیت جسمی به معنای دوری جستن و دفع عناصر و عوامل تهدید کننده زندگی و حیات شخص است که از جمله این عوامل میتوان به بیماریها ، سوانح و خطرات محیطی اشاره نمود . اما امنیت روانی بر اطمینان و اعتماد فرد نسبت به توانایی ها و قابلیتهای خود در مقابله با شرایط جدید و پیش بینی نشده و همچنین تشخیص و تامین انتظارات دیگران از وی و همچنین انتظارات او از دیگران تمرکز دارد(37).
واژه ایمنی در ارتباط با افراد بیمار و بستری به گونه ای خاص مطرح می شود. در این سطح ، ایمنی بیمار به معنای پیشگیری و کاهش صدمات ایجاد شده در اثر خطاهای ناشی از فعالیت پرسنل ویا غفلت مرتبط با فرآیند مراقبتی است(36). تیلور و همکاران ایمنی بیمار را از نگرانیهای اصلی موجود در پس زمینه تمام مراقبتهای پرستاری عنوان می کنند و معتقدند که حفظ ایمنی بیمار از مسئولیتهای تمام افراد فراهم کننده مراقبت از بیمار در تمامی مراکز مراقبتی است(7).از این رو امروزه ، وضعیت ایمنی بیماران به عنوان یکی از تعیین گرهای کیفیت مراقبت در سیستمهای بهداشتی – درمانی مطرح شده و در زمره موضوعات مورد توجه سازمانهای بهداشتی – درمانی در سرتاسر دنیا قرار گرفته است .چراکه ارائه مراقبت با کیفیت بالا و بدون هیچگونه عارضه و پیامدی برای بیماران هدف اصلی هر سیستم بهداشتی درمانی است(2).

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~