آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

۲- مصارفانرژیصرفابهبرقمنتهیمیشودودرنتیجهازمصرفانرژیدربخشپختدانههایروغنیکهمعمولاتوسطسوختهایفسیلیانجاممیشودجلوگیریمیگرددوبدینلحاظازآلودگیهواوآبومحیطزیستودیگرعوارضآنجلوگیریشدهوکارخانجاتتولیدیبهروشسرددرطبقهصنایعسبزقرارمیگیرند. مسلماازبروزبیماریهایمرتبطباروشگرمازجملهانواعچربیخون،انسدادعروققلبی،سکتهسرطانهایسینهودیگرعوارضجانبیجلوگیریمیکندوطبعاهزینههایدرمانیآنکهبیشتربصورتارزهممیباشددراینبخشحذفمیگردد.(ویکیپدیا).
1-30-13-3روش سرد و در مقایسه با روش های موجود گرم:
1-از ماشین آلات متعدد از قبیل دیگ بخار، دیگ پخت ،مغز شکن دانه ها و Huller یا تخت کننده دانه ها حلال های شیمیایی ،مخازن تحت خلاء و  یا فشار برای استخراج روغن ها از دانه های روغنی استفاده نمی شود و به طبع از مصارف برق بالا و سر و صدا و سرویس دادن به استهلاک این نوع دستگاه ها هم خبری نیست. سیستم روش سرد بدون بو  و سر و صدا کار می کند و مضافا مصرف برق آنهم در مقایسه با روش گرم به یک بیستم است .
۲-نحوه احداث و اجرای روش سرد بسیار آسان و با ملحقاتی چون بالابر ها و سیلوی تغذیه و سیلوی ذخیره روغن بپایانی سریع می رسد و نهایت زمان نصب کمتر از ۱۰ روز است و لذا نصب سریع و بهره برداری سریع از روش سرد بسیار زود به نتیجه میرسد.
3-خط تولید برای یک ظرفیت ۵۰ تن- ورودی دانه های روغنی بسیار آسان و از دیدگاه پرسنلی به ۲ نفر مهندس برق با گرایش در مکانیک و ۴ نفر کارگر ساده برای جابجایی محصول در یک شیفت و ۲ شیفت باقی مانده بدون کارگر قابل اداره کردن است.
4-تاثیرات کلان اقتصادی در روش سرد بسیار قابل  توجه است
الف- هزینه ۱:۵ برای تبدیل دانه ها  به روغن و کنجاله
ب- استهلاک بسیار پایین در اختصار ماشین آلات تولید
ج- سلامت روغن های استحصالی در مصرف مستقیم خوراک انسانی بعنوان روغن های ۱۰۰% ارگانیک  و بدون نیاز به تصفیه شمیمایی
 د- عدم آلودگی محیط زیستی
 ه- عدم سرطانزایی در مصرف روغن ها به روش سرد  و در مقایسه با روش گرم که روغن از ۱۸۰ درجه تا ۲۲۰ درجه در مراحل تولید گرم میشود و نشت حلال های معدنی را هم بهمراه دارد.(ویکیپدیا).
1-30-14روش پرس های گرم و  استخراج مانده روغن با حلال :
این روش که نوعاHot-Pressing نامیده میشود الزاما بایستی دانه های روغنی عمل آوری بشود و مراحلی  چون پوست گیری ،شکستن ،ورقه ( پرک )  شدن و پختن ..انتقالات از هر دستگاه مخصوص این عملیات را بهمراه داشته باشد.
Roasting/Flaking/Huller/ Conveyors + Energy For  Roasting alike Steaming  Etc.
از نظر آنالیز و مختصات ، روغن بدست آمده چه( تمام پرس ) بدست آمده باشد و چه مقداری از بازیافت روغن (کیک پرس) با حلال صورت گرفته باشد ،روغن بدست آمده با حدود ۲۰% لرد است ،که مشکلات لرد گیری  را هم بدنبال دارد و محصول به لحاظ نشت حلال های صنعتی  قابل مصرف خوراک انسانی نیست و کلادر طبقه خام  قرار میگیرد و بایستی این نوع روغنها حتما تصفیه شیمیایی بشود.
نتایج :
روغن های بدست آمده در روش گرم قابلیت مصرف  را بطور مستقیم ندارند و پایه طبیعی و خلقی آنها تخریب شده مضافا از دیدگاه علمی:
١- روغن ها دارای رنگ دانه های تیره حاصل از حرارت دهی و یا حرارت ایجاد شده در روش هستند.
٢- نوع زنجیره روغن ها  بهم ریخته و بعضا میزان ترانس روغن ها دگرگون و یا افزایش  یافته است.
٣- سمومی از قبیل گلیکوزیلانات  و اروسیک اسید و یا گسیپول بسته به نوع دانه روغنی مصرف شده در روغن های موصوف ملاحظه میگردد.
4-سازگاری طبیعی روغن های بدست آمده در روش گرم و حسب مصرف در خوراک انسانی بشدت آسیب دیده اند و بطور کلی ویتامین های محلول در روغن از بین رفته است و روش گرم هرگز نمیتواند جوابی برای نیاز دارو و موارد بهداشتی حسب مصرف روغنها داشته باشد.(ویکیپدیا).
1-30-15روشCold- Pressing :

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~