آمادگی برای مدیریت دانش

سبک رهبری
ابزارهای مدیریت دانش
ساختار
فرهنگ سازمانی
2-7) پیشینه تحقیق:
2-7-1)تحقیقات خارجی :
1ـ در تحقیقی که توسط جی سی توماس (2001) با عنوان نقش عوامل اجتماعی و انسانی در مدیریت دانش انجام شده به این نتیجه رسیده که این عوامل نقش کلیدی در کلیه مراحل ایجاد و استفاده از مدیریت دانش، در سازمان دارند و بایستی در هر مرحله از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان لحاظ گردد.
2ـ در تحقیق دیگری که توسط مرکز ارنست و یانگبرای نوآوری و تجارت انجام شده، مزایای دانش برای سازمان مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب مزایایی از قبیل تصمیم گیری بهبود یافته، افزایش پاسخگویی، حس مسئولیت، کارآیی، نوآوری، انعطاف پذیری، کیفیت بهبود یافته، کاهش دوباره کاری و توانمندی را برای سازمانی که دارای مدیریت دانش است، قایل شده است.
3ـ در بررسی دیگری، که گروه مشاوران دلفی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که 49% شرکت ها تا چهار سال آینده و 21% شرکت ها در خلال سال آینده مدیریت دانش خواهند داشت و 28% هم قبل ازاین تحقیق سیستم مدیریت دانش را داشته اند و تنها 2% از شرکت ها اظهار داشته اند که در مدیریت دانش سرمایه گذاری نخواهند کرد ( رادینگ ،2003).
4ـ همچنین هانت (1999) در مطالعه خویش به شواهد مناسبی مبنی بر ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش دست یافته است.
5ـ در مطالعه دیگری کوهن(1999) تأکید می کند که بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد.
6ـ آلدر و ون(2002) در تحقیقی نشان می دهند که میان سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در سازمان ارتباط معناذاری وجود دارد.
7ـ کوگات (2004) در تحقیق خود به شواهد کافی مبنی بر تأثیر متقابل سرمایه اجتماعی با خلق و به کارگیری دانش دست یافته است.
8ـ هافمن (2005) در تحقیق دیگری ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و کسب عملکرد بالاتر توسط سازمان را نشان داده است.
2-7-2) تحقیقات داخلی
1ـ آقای بهروز قلیچ خانی (1385)، دانشگاه تربیت مدرس، در رساله دکتری خود تحت عنوان تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در مزیت رقابتی سازمان، به این نتیجه می رسد که یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند ، سرمایه اجتماعی است.
2ـ آقای حسین ملا حسنی(1381) ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در پایان نامه خود تحت عنوان، بررسی رابطه ی بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین دانش آموزان، به این نتیجه دست یافت که رابطه مثبتی بین سرمایه اجتماعی و نوع دینداری وجود دارد.
3ـ خانم لیلی احمدی(1383)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در پایان نامه خود تحت عنوان، سرمایه اجتماعی و شاخص های ارزیابی آن، به شرح و توصیف سرمایه اجتماعی و شاخصهای ارزیابی آن پرداخته است .
4ـ آقای علیرضا شیروانی(1383)، دانشگاه علامه طباطبایی، در پایان نامه خود تحت عنوان، تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی، به این نتیجه می رسد که بین سرمایه اجتماعی و میزان فعالیت های مشارکت جویانه, توجه به آموزش و توانمند سازی کارکنان, ساختار منعطف و غیر دیوان سالارانه , مسئولیت اجتماعی و قابلیت پاسخگویی ، رابطه وجود دارد.
5ـ آقای کاوه محمدی (1385)، دانشگاه تهران، در پایان نامه خود تحت عنوان، سنجش میزان آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش از طریق طراحی یک مدل مفهومی، مدلی را برای سنجش میزان آمادگی برای مدیریت دانش ارائه نموده است.
6ـ مقاله دکتر مهدی الوانی با عنوان ، سرمایه اجتماعی؛ مفاهیم و نظریه ها نوشته شده که به تشریح دیدگاه های بوردیو، کلمن و پاتنم در این زمینه می پردازد.