آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

این بعد که به زیرساخت IT در سازمان اشاره می کند حاکی از این امر است جهت استقرار مدیریت دانش موجب تسهیل در ایجاد دانش شود.جهت تقویت این بعد شرکت باید نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی مورد نیاز کارکنان را در دسترس آنها قرار دهد، شبکه های داخلی سازمان در حد خوبی توانایی پشتیبانی از استقرار سیستم های جدید را داشته باشند و در نهایت کارکنان سازمان باید در حد کافی به اطلاعات جهت انجام امور کاری خود دسترسی داشته باشند.
5-3-8) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی4:
این بعد به پشتیبانی مدیریت عالی از تغییر و ورود دانش جدید به سازمان اشاره می کند. بدین منظور پیشنهادات مدنظر عبارتند از : مدیریت عالی باید سرمایه گذاری مناسبی جهت آموزش کارکنان و گذراندن دوره های مختلف انجام دهند، مدیریت عالی سازمان خود باید از تغییرات و ورود دانش جدید به سازمان حمایت کند و به چشم تهدید به آن نگاه نکند، سیستم پاداش و جبران خدمات در سازمان متناسب با عملکرد افراد ایجاد شود و در نهایت هر فردی در سازمان تا حد لازم در فرایند برنامه ریزی مشارکت و درگیری داشته باشد.
5-3-9) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی5:
این بعد به نگرش افراد به تغییر اشاره می کند، حاکی از این امر است که نگرش کارکنان نسبت به تغییر به عنوان یک فرصت یا تهدید، متناسب بودن تغییرات با اهداف سازمان و مشکلات موجود می تواند در استقرار مدیریت دانش در سازمان بسیار تأثیر گذار باشد. لذا در این زمینه پیشنهاد می شود که به کارکنان جزئیات تغییرات و دانش جدید و مزایای آن برای کارکنان و لزوم ایجاد آن برای سازمان تشریح گردد تا ابهامات کارکنان در زمینه تهدید شمردن تغییرات و ورود دانش جدید رفع گردد، کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان با توجه به اهداف سازمانی و چشم انداز شرکت صورت گیرد، قبل از تغییرات و ورود دانش جدید سازمان می بایستی مطالعه امکان سنجی انجام دهد تا از مشکلات بالقوه و بالفعل مطلع گردد و نسبت به رفع آن اقدامات مقتضی انجام شود.
5-4 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با چرخه مدیریت دانش.
بررسی مقایسه ای آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در کل صنعت بیمه
مطالعه تخصصی تر هر یک از ابعاد آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش.
مقایسه سرمایه اجتماعی در چند سازمان و آسیب شناسی آن
پیوست اول: تجزیه و تحلیل آماری
1) آزمون فریدمن
NPar Tests
[DataSet1] C:Documents and SettingsALIDesktopmehdi.sav
NPAR TESTS
  /FRIEDMAN=rabetei shenakhti sakhtari
  /MISSING LISTWISE.
Friedman Test
Ranks
Mean Rank

مطلب مشابه :  بازار نیروی کار