آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

1ـ5ـ3ـ5) پشتیبانی ار تغییر: شامل حمایت مدیریت ارشد از طریق آموزش کارکنان، تشویق، سرمایه گذاری و به هر نحو ممکن از تغییرات.
1ـ6) متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
1ـ6ـ1) متغیر مستقل : سرمایه اجتماعی با ابعاد ساختاری، رابطه ای و شناختی
1ـ6ـ2)متغیر های وابسته : آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش با شاخص های : فرهنگ دانش، ساختار سازمانی، زیر ساخت، نگرش نسبت به تغییر، پشتیبانی از تغییر
1ـ7) روش شناسی تحقیق :
1ـ7ـ1) از نظر روش: در تحقیق حاضر ضمن اینکه درپی یافتن روابط بین متغیرهای مذکور هستیم سعی خواهیم نمود یک طرح کاربردی را بررسی کنیم و نیز از مجموعه روش ها و تکنیک های آماری جهت تجزیه تحلیل داده ها استفاده کنیم بنابراین روش تحقیق در اینجا روش توصیفی ـ همبستگی است. در این روش محقق سعی می کند تا داده های واقعی وعینی به دست آمده را بدون دخل و تصرف مورد بررسی قرار داده و روابط میان متغیر ها را مشخص کند.
1ـ7ـ2) از نظر هدف : از نظر هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد زیرا درصورت انجام این پژوهش می توان نتایج آن را در دیگر سازمانها جهت مورد استفاده قرار داد.
1ـ8) جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بیمه البرز می باشد که تعداد آنها 300نفر تا پایان سال 1388 می باشند. کارکنان به این صورت تعریف شده : کارشناسان ـ مسئولان و روسای واحدها و مدیران بیمه البرز.
1ـ9) حجم نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش، اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند. موقعی که بدین گونه اعضاء را از جامعه آماری انتخاب می کنیم، احتمال بسیار دارد که الگوهای پراکنش ویژگی هایی که در پژوهش نسبت به آنها علاقه مندی وجود دارد، به همان صورت در عناصری که برای نمونه برگزیده می شوند توزیع شده باشند و لذا این روش، کمترین سوگیری و بیشترین تعمیم پذیری را دارا می باشد. (اوماسکاران، 1381، ص300). بطور کلی در این روش نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند.
1ـ9ـ1) محاسبه حجم نمونه :جهت محاسبه حجم نمونه کارکنان از رابطه زیر می توان استفاده کرد:
که در آن
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (5/0 = P)،
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان 95 درصد، ( )،
مقدار اشتباه مجاز، (05/0 = )، N : حجم جامعه محدود که در حدود 300 نفر می باشد. مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته شده است. زیرا اگر 5/0 = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می کند. این امر سبب می شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (آذر، مومنی، 1380 ،ج2: 72).
1ـ10) ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات
1ـ10ـ1) مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع ، از منابع کتابخانه ای (مقالات ، کتابهای مورد نیاز و پایان نامه های مرتبط) و نیز از شبکه جهانی اطلاعات( Internet ) استفاده شده است.
1ـ10ـ2) تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از 2 نوع پرسشنامه استفاده گردیده است :

مطلب مشابه :  اصل بیست و یکم قانون اساسی