آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

1ـ10ـ2ـ1) پرسشنامه مربوط به سرمایه اجتماعی: این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه استاندارد نا هاپیت و گوشال است. پرسشنامه سه بعد رابطه ای ، ساختاری و شناختی را می سنجد.
1ـ10ـ2ـ3) پرسشنامه مربوط به آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش : پرسشنامه آمادگی سازمانی تلخیصی از پرسشنامه ای است که محمدی و همکاران(2009) برای سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش ارائه کرده اند. برای اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه تلخیص شده، مجدداٌ روایی و پایایی سنجیده خواهند شد.
1ـ11)روش تحلیل داده ها :
تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری به دو صورت توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت. تحلیل توصیفی با تهیه نمودارها،جداول،درصدها،فراوانی ها،میانگین ها وواریانس ها وتحلیل استنباطی با استفاده از آزمون میانگین صورت خواهد گرفت .از ضریب همبستگی برای اثبات رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته استفاده خواهد شد. .همچنین از ضریب آلفای کرونباخ جهت تست اعتبار پرسشنامه آمادگی برای استقرار مدیریت دانش استفاده خواهد شد.قابل ذکر است جهت انجام عملیات آماری مذکور از نرم افزارSpss استفاده می شود.
1ـ12) قلمرو تحقیق :
1ـ12ـ1) قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش می پردازد.
1ـ12ـ2) قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه البرز واقع در تهران، خیابان شهید قرنی می باشد.
1ـ12ـ3) قلمرو زمانی:برای گرد آوری داده ها در مورد متغیرهای تحقیق از داده های مقطعی آماری از طریق روش نظر سنجی در تابستان 1389 استفاده خواهد شد.
1ـ13) محدودیت های تحقیق
از آنجا که هر کار عملی خالی از مشکل نیست،پژوهش حاضر به عنوان یک کار عملی وتحقیقی با مشکلاتی مواجه است ازجمله :
1- در کشور ما تحقیقات وسیع و دامنه داری پیرامون آمادگی برای استقرار مدیریت دانش صورت نگرفته است.
2ـ از آنجا که تحقیق حاضر،یک تحقیق رفتاری است و مربوط به علوم انسانی می باشد،لذا پی بردن به رفتار انسانها و جلب نظر واقعی آنان مشکل می باشد.و به راحتی نمی توان با دیگران ارتباط برقرار کرد.
4ـ محدودیت در کسب اطلاعات و ارقام واقعی یکی دیگر از مشکلات می باشد که در کشور ما متأسفانه وجود دارد و سازمانها به راحتی محققین را نمی پذیرند.
فصل دوم:
مبانی نظری
و
پیشینه تحقیق

مطلب مشابه :  پدیده های طبیعی

2-1) مقدمه
محیط رقابتی سازمان های امروزی بیش از هر زمان دیگری متنوع ، متغیر و ناپایدار است. از این رو بسیاری از سازمانها برای پیشی گرفتن از سایر رقبا ، علاوه بر تملک دارایی های فیزیکی و انسانی در اندیشه در اختیار گرفتن سرمایه های فکری و مهارتی کارکنان خود نیز بوده و بدین ترتیب با مدیریت دانش سرو کار دارند. سازمانها دانش را با ارزشترین و راهبردی ترین منابعشان در نظر می گیرند . به عبارت دیگر سازمانها به منظور رقابت و بقاء در دنیای رقابتی امروز نیاز دارند که استراتژی دانش و سیستم های مدیریت دانش را در سازمان شخود پیاده سازند.
مدیریت دانش می تواند سهم قابل ملاحظه ای در افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای کسب و کار ایفا کند. منافع حاصل از بکارگیری مدیریت دانش باعث شده است که اغلب سازمانها تلاش هایی برای پیاده سازی این فرآیند انجام دهند اما تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها با این چالش عمده مواجهند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد . علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است. بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاش های آغازین و یافتن راههایی که به استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سراسر سازمان کمک نماید، ضروری به نظر می رسد. یکی از این راه ها سرمایه اجتماعی است.