آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

هر پدیدهای از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها به ماهیت و دستیابی به آنها وابسته است. این پدیدهها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی میگردند. هدف از هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آنها بتوان فرضیههایی را به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای حل مساله تحقیق مطرح شدهاند را آزمون کرد (خاکی،1386، 159).
در این پژوهش از روشهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شدهاست:
بررسی و مطالعه کتب و پایاننامههایی که در رابطه با متغیرهای این پژوهش نگاشته شده است.
استفاده از مقالات داخلی و خارجی که پیرامون موضوعهای مرتبط با پژوهش به رشته تحریر درآمده است.
استفاده از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزار جمعآوری دادهها.
3-8) ابزار سنجش تحقیق
ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای پژوهش است. پرسشنامه مجموعهای از سئوالات است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ را ارائه میدهد. این پاسخ دادههای مورد نیاز پژوهشگر را فراهم میکند. سئوالات پرسشنامه را میتوان نوعی محرک-پاسخ محسوب کرد. از طریق پرسشنامه میتوان دانش، علایق، نگرشها و عقاید فرد در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبل وی پی برد و به آنچه که در حال حاضر انجام میدهد، آگاهی یافت (مقیمی،1377، 29).
در این تحقیق، به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از 2 نوع پرسشنامه استفاده گردیده است:
3-8-1) پرسشنامه مربوط به سرمایه اجتماعی را کارکنان پاسخ گفتهاند. این پرسشنامه با استفاده و اقتباس از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1999) طراحی شده است. پرسشنامه سه بعد رابطه ای، شناختی و ساختاری را می سنجد.
3-8-2) پرسشنامه مربوط به آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش را هم کارکنان پاسخ گفتهاند. که برگرفته از پرسشنامه ای محمدی و همکاران(2009) است. این پرسشنامه پنج بعد فرهنگ دانش، نگرش به تغییر، زیرساختIT ، پشتیبانی از تغییر و ساختار سازمانی را میسنجد.
پرسشنامههای مذکور شامل 2 بخش عمده می باشند :
نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
سوال های (گویه ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است:
الف) سوالات عمومی:
در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد.
ب) سوالات تخصصی:
پرسشنامه سرمایه اجتماعی 20 سوال، پرسشنامه آمادگی برای استقرار مدیریت دانش دارای 20 سوال می باشند. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد.
برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات به صورت ذیل می باشد:
شکل کلی : کاملاً مخالفم – مخالفم –نظری ندارم – موافقم – کاملاً موافقم
امتیاز بندی : 1 2 3 4 5
متغیرهای مورد بررسی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~