آمار گردشگران مذهبی ورودی به شیراز

70
پارک هاو فضای سبز
1
باغ وحش
1
پارک شادی
مأخذ:(سایت سازمان میراث فرهنگی،استان قم،1393)
2-2-4 ویژگی های اقتتصاد گردشگری قم
در استان قم سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال 1390 نسبت به سال قبل، 0.2 درصد کاهش داشته است. سهم اشتغال در بخشهای اقتصادی صنعت و خدمات نیز طی این زمان بترتیب 0.4افزایش و.0.1 درصد کاهش یافته است. بررسی تغییرات سهم اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی بر حسب جنس نشان می دهد برای مردان در بخش کشاورزی و صنعت افزایش و در بخش خدمات کاهش وجود داشته است. همچنین برای زنان نیز در بخش کشاورزی کاهش و در بخشهای صنعت و خدمات افزایش وجود داشته است (مرکزآمار ایران،1390).
عمده ترین اهداف توسعه فعالیت اقتصادی گردشگری آثار اقتصادی آن است، به عبارت دیگر بدون انگیزه های اقتصادی توسعه و رونق گردشگری بادوام نخواهد بود. این آثار در قالب های مختلفی متبلور می شود که مهمترین آنها یکی آثار درآمدی است که حاصل هزینه های گردشگران بوده و دیگری میزان اشتغال زایی آن است که آن هم از نظر کیفی و کمی تابعی از میزان درآمد حاصل از گردشگری می باشد. بر اساس آمار های ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در سال 1387 از 199275 نفر از گردشگران وارد شده به استان قم، 38258 نفر از گردشگران خارجی به مدت 81071 شب در هتل ها و هتل آپارتمان های شهر قم اقامت داشته اند، که درآمد حاصل از محل گردشگران خارجی 30194840 هزار ریال برآورد شده است. در بخش اشتغال اقامتگاه ها به طور کلی 561 نفر در کل اقامتگاه های تعریف شده در شهر قم در 1387 در بخش های مختلف مشغول به کار بوده اند. از تعداد 199275 نفر گرشگر خارجی وارد شده به استان قم تنها 89673 نفر از آنها اقدام به خرید سوغات کرده اند که درآمدی معادل 43110 میلیون ریال نصیب این شهر کرده اند. وبه طور کلی درآمد های حاصل از قابلیت های گردشگری در پنج بخش به ترتیب اقامت، غذا، جاذبه های دیدنی، ایاب و ذهاب و خرید سوغات در سال 1387 برای شهر قم برابر با 98246 میلیون زیال برآورد شده است که 7/30% از درآمد حاصل هزینه ها در اقامتگتها، 8/43% سوغات و 10% غذا، 0.5% دآمد حاصل از فروش بلیت به گردشگران خارجی، و 15% بقیه درآمد حاصل از ایاب ذهاب بوده است (هادیانی زهره و همکاران،1389).
3-4- شیراز
1-3-4- آمار گردشگران مذهبی ورودی به شیراز
جدول 22-4: آمار تعداد گردشگران وارد شده به شهر شیراز 88- 1385
1385
1386
1387
1388
858600
255231
918400
755287
مأخذ: سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی
نمودار9-4: مقایسه تعداد گردشگران وارد شده به شهر شیراز 88-1385
همانطور که در نمودار 9-4 مشاهده می کنید تعداد گردشگران وارد شده به شهر شیراز 85 تا 1388 بیشترین تعداد گردشگر وارد شده به شهر شیراز در سال 87 13به تعداد 918400 نفر و کمترین آن سال86 بوده است.