آموزش فنی و حرفه ای، روش های آموزش، فرایند آموزش

آموزش فنی و حرفه ای، روش های آموزش، فرایند آموزش

آموزش فنی و حرفه ای، روش های آموزش، فرایند آموزش

آلمان
در آلمان آخرین رویکرد برنامهی درسی مطابق با رویکرد میانرشته ای است. در مطالعهای که گراب در (2006) انجام داد، شواهدی از استفادهی رویکرد های مبتنی بر کار در آلمان گزارش شده است. سیستم کارآموزی در این کشور با همکاری بین 3 نوع سازمان برگزار میشود. سیستم آموزشی آلمان یک فضای مهارتآموزی براساس آموزش مبتنی بر کار است. (یوسی شاویت ، والتر مولر ، 2000،ص 25).
ژاپن
رویکرد مبتنی بر شایستگی در فرایند یاددهی- یادگیری آموزشی ژاپن مشاهده میشود و در هر سال حدود 105 ساعت از رویکرد آموزش فنی و حرفهای به تلفیق آن با تکنولوژی و فناوری آموزشی صورت می پذیرد .(شاجی موراتا و سام استرن ،1990 ، ص 4).
ایران
در حال حاضر رویکردهای برنامه‌ی درسی رشته‌ای و مبتنی بر شایستگی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایران براساس برنامه‌ی درسی و سند تحول بنیادین رو به رشد است.
تشابهات و تفاوت های رویکردهای حاکم بر آموزش‌های فنی و حرفه ای
الف ) تشابهات
در همهی کشورها، تمهیدات ویژهای در ارتباط با فرایند آموزشهای فنی و حرفهای نسبت به آموزش‌های نظری اندیشیده شده است و به گونهای خاص سعی در بهبود این آموزشها دارند .
در همهی کشورها سعی میکنند توازن میان آموزشهای نظری و عملی فنی و حرفهای رعایت شود و نوع رویکردهای مختلف آموزشهای فنی و حرفهای هم متأثر از سبک عملی- نظری فنی و حرفهای میباشد .
ب ) تفاوتها
کشورهای آلمان، انگلستان و آمریکا به منظور دستیابی به کارگران ماهر و مهندسان متخصص، از رویکرد آموزش مبتنی بر کار متأثر هستند. رویکرد آموزش مبتنی بر کار انگلستان و آمریکا، در ژاپن مشاهده می‌شود .
رویکرد مبتنی بر حرفهگرایی در آمریکا دیده می‌شود که تمرکز زیادی روی استفاده از فناوری در مدرسه و برنامه‌های کاربردی و طیف گسترده ای از حل مسأله در برنامه‌های آموزش فنی و حرفهای دارد .
در همهی کشورها، رویکرد مبتنی بر محل کار و شایستگی، ارتباط این فرایند را با شرکتهای بزرگ و کارخانجات و بازار کار محکم میکند.
در مجموع در حال حاضر در ایران رویکردهای برنامه‌ی درسی رشته‌ای و مبتنی بر شایستگی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایران براساس برنامه‌ی درسی و سند تحول بنیادین رو به رشد است.
کشور ژاپن از نوآوریهای روشهای تدریس به منظور بهسازی و اصلاح آموزش فنی و حرفهای استفاده کرده و رویکرد از پیش تعیین شده و جهت دار «آموزش مبتنی بر شایستگی» را اتخاذ کرده است، درحالی که آلمان نوآوریهای محتوای برنامه‌های درسی را مورد توجه قرار داده و به طور کلی رویکرد آمریکا و انگلستان نسبت به ژاپن از انعطاف بیشتری برخوردار است. پس میتوان نتیجه گرفت عامل اصلی در موفقیت این آموزشها صرفاً کاربست روش های نوین و اثبات شده نمیباشد بلکه توجه به فرهنگ و شرایط نیروی کار و هماهنگ سازی آنها، از مؤلفههای بسیار تعیین کننده است.
رویکردهای آموزش مبتنی بر شایستگی و مبتنی بر محل کار که در 4 کشور مورد مطالعه وجود داشت، توجه زیادی به کیفیت محصول یا خروجی نظام آموزشی دارد. این روشها، موجب تدوین استانداردهای شایستگی در بسیاری از کشورها شده است(خلاقی ، 1389). هر مدرس، در این رویکرد موظف است تا به اندازهی کافی تجارب یادگیری متنوعی را فراهم کند تا فراگیران از فرصتهای ایجاد شده برای تسلط یافتن به حداقل مجموعهی شایستگی ها استفاده کند.
روشهای آموزش فنی و حرفه ای دوره متوسطه
جدول 2 – روشهای آموزش فنی و حرفهای دورهی متوسطه
کشور
روش های آموزش
انگلستان
روشهای آموزش مبتنی بر شایستگی در انگلستان مطرح است، گروهبندی در گروههای ناهمگن، استفاده از فناوری جدید هم دیده میشود (بارسزی گوستار، 2008 ، ص 40 ). در انگلستان تأکید زیادی بر آموزش کار از طریق کار می شود.(رفرنت کینگدوم ، 2009 ، ص 3 ) .

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~