آموزش مهارت های ارتباطی، فرزند پروری مستبدانه، فرزند پروری مقتدرانه

دانلود پایان نامه

2. آیا سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه)، خلق و خوی کودکان (خشم/ سرخوردگی و تلاش برای کنترل)، را پیش بینی می کند؟
یافته ها حاکی از آن بود که رابطه دو طرفه میان ویِژگی های خلق و خوی کودکان (خشم/ سرخوردگی وتلاش برای کنترل) و سبک های فرزند پروری مستبدانه در طول زمان وجود دارد، ولی رابطه ی معناداری بین سبک های فرزند پروری مقتدرانه و خلق و خوی کودکان و بالعکس مشاهده نشد.بنابراین عدم ارتباط فرزند پروری مقتدرانه و خلق و خوی کودکان ممکن است به تقاضای فرهنگی نسبت داده شود. در یک مطالعه ژنتیکی، ارتباط بین فرزند پروری مثبت (به عنوان مثال پذیرش والدین) و خلق و خوی کودک، از ارتباط فرزند پروری منفی و خلق و خوی کودک ضعیف تر بوده است (گانیبان ، رایس ، آلبرشت ، سادینو ، نیدرهیزر ، 2011). همچنین تحقیقاتی که توسط (چن و فرانچ ، 2008؛ ترومسدورف ، 2012) صورت گرفت، آنها گزارش کرده اند که فرهنگ ها در مدل های اجتماعی، از ویژگی های خلق و خو و شخصیتی متفاوتی برخوردارند، پورتر و همکاران (2005) و ژو و وانگ (2009) بیان کردند، که کودکان با ویژگی های خلق و خو (تلاش برای کنترل) با سازگاریهای مثبت از جمله (مشکلات رفتاری کمتر و صلاحیت اجتماعی بالاتر) همراهند.
تحقیقات داخلی
متاسفانه پژوهش هایی زیادی در داخل کشور که بطور مستقیم به موضوع پژوهش بپردازد یافت نشد، اما سعی شده است، تحقیقاتی مرتبط و مناسب در رابطه با متغیرهای پژوهش ارائه شود. از جمله این پژوهش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حشمتی، یزدخواستی و مولوی (1389) در مطالعه ای با هدف تعیین رابطه بین مؤلفه های مزاج و تعامل آنها با ادراک پذیرش-طرد پدر با رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان شنوا و ناشنوا در شهر اصفهان نشان دادند که بین مؤلفه های مزاج با عامل های پرخاشگری در گروه دانش آموزان شنوا رابطه ی معناداری وجود دارد. هم چنین تعامل حواسپرتی (مؤلفه مزاج) با ادراک طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی در دانش آموزان ناشنواست و در کل نتایج نشان داد که در دانش آموزان شنوا مزاج سخت چه به تنهایی و چه در تعامل با طرد-پذیرش پدر، می تواند پش بینی کننده پرخاشگری باشد، ولی در دانش آموزان ناشنوا مزاج فقط در تعامل با طرد و پذیرش پدر پیش بینی کننده ی پرخاشگری است.
سیدموسوی، مظاهری و قنبری (1390) در مطالعه ای با هدف شناخت نقش تعدیل کننده ادراک پذیرش والدینی در رابطه با پذیرش همسر و پیامدهای روان شناختی آن در زنان متاهل تهرانی نشان دادند،که پذیرش- طرد و کنترل والدین و همسر با سازش یافتگی روان شناختی زنان رابطه ی معنا داری دارد و قادر به پیش بینی معنادار پیامدهای روان شناختی در آنها بود.
قره باغی و وفایی (1388) در پژوهشی با هدف بررسی نقش ارزیابی کودک از تعارض والدین، مقابله شناختی وی با تعارض و مزاج کودک در سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی در دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر تهران نشان دادند، که ویژگی های خلقی مثبت کودک (توجه، پیوندجویی، لذت جویی زیاد، توانایی بازداری و مهار رفتار) پیش بینی کننده ی مستقیم سلامت جسمانی و روانی– اجتماعی و مزاج منفی وی (ترس، ناکامی، خجالت، پرخاشگری و خلق افسرده) پیش بینی کننده ی معکوس سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی کودک هستند. در واقع یافته ها نشان دهنده ی نقش پیش بینی کننده ی مزاج، ارزیابی منفی تعارض والدین و خود مقصر بینی کودک در سلامت وی است.
اشرفی و منجزی (1390) در پژوهشی با هدف اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه در اهواز نشان دادند، که آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است. نتایج درباره ی زیرمقیاس های پرخاشگری نشان داد، که آموزش مهارت های ارتباطی در ابعاد خشم و عصبیت، تهاجم و توهین و لجاجت و کینه توزی نیز موثر بوده است.
رجب پور، مکوندحسینی و رفعیی نیا (1391) در مطالعه ای با هدف بررسی اثر بخشی گروه درمانی رابطه والد–کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی به این نتیجه دست یافتند، که گروه درمانی رابطه والد– کودک منجر به کاهش معنادار پرخاشگری فیزیکی– تهاجمی و کلامی– تهاجمی در گروه مقایسه با گروه گواه گردید.
علایی خزایم و همکاران (1389) درپژوهشی نشان دادند که طرد-پذیرش والدینی با پرخاشگری، عزت نفس، مصرف مواد و ارتباط باهمسالان منحرف رابطه ای مثبت دارد و در کل عوامل خطر ساز خانوادگی مانند طرد والدینی پیش بینی کننده مصرف مواد در نوجوانان می باشد. از این رو تقویت پیوند عاطفی والدین و فرزندان می تواند عاملی در جهت کاهش این مشکلات باشد.
فصل سوم
روش تحقیق

مطلب مشابه :  نیاز ، ،

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر فولادشهر که در سال تحصیلی 93 – 1392 مشغول به تحصیل بودند.
روش پژوهش
نمونهی پژوهش و روش نمونه گیری
در این پژوهش، نمونه گیری در دو مرحله انجام شد: نمونه گیری برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها و نمونه گیری برای آزمون فرضیه ها.
الف) نمونه گیری جهت تعیین ویژگی های روان سنجی ابزارهای پژوهش
جهت تعیین ضرایب پایایی و روایی پرسشنامه ها، نمونه ای به حجم 100 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد؛ برای انتخاب نمونهی 100 نفری، روش نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا فهرست کل دبستانهای شهر فولادشهر تهیه شد، که شامل 10 دبستان دخترانه بود و از بین این دبستانها 4 دبستان دخترانه برای تعیین پایایی و روایی ابزارها به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر دبستان 2 کلاس (جمعاً 8 کلاس از 4 دبستان) و به طور تصادفی از هر کلاس 13 نفر (جمعاً 104نفر، که 4 نفر به طور تصادفی کنار گذاشته شدند) انتخاب شدند. به عبارتی، تحلیلها روی 100 نفر انجام گرفت.