آیین دادرسی مدنی

– ناصر کاتوزیان، همان، ص 565 و ص 566
– همان، ص 587
– محمد جعفر جعفری لنگرودی الفارق، ج 1، ص 275
– سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، ج1، ص 36
– اکثر فقهای مذاهب اربعه بر صحت عقد استصناع اتفاق دارند و آن را از باب بیع سلم می دانند، اما از ظاهر کلمات شیخ طوسی(ره) در خلاف (کتاب سلم) بر می آید که فقها امامیه قائل به بطلان آن هستند به این دلیل که 1) اجماع داریم بر اینکه تسلیم کالای سفارش شده واجب نیست و صانع بین تسلیم و رد ثمن اختیار دارد و مشتری هم لازم نیست آن را قبض کند. پس اگر عقد صحیح بود هر آینه عقد جایز بود 2- استصناع نه با مشاهده معلوم شده و نه در ذمه، موصوف به صفت است پس به جهت غیرمعلوم بودن، منع می کنیم از آن (خلاف ، ج 2 ، ص 215 ، کتاب السلم مسأله 33، قم، موسسه نشر اسلامی ، 1411، هـ.ق)
– محمد جعفر جعفری لنگرودی، الفارق، ص 275
– ناصر کاتوزیان، همان
– در فقه همه این را فقط اجاره می دانند و برخی دادگاه های فرانسه نیز عقیده دارند که این فقط یک اجاره است.(نقل از محمد جعفر جعفری لنگرودی، الفارق، ج1، ص114)
– محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص 114
– ناصر کاتوزیان، همان، ص 570 و 571
– محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383، ص 631
-عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی(دوره بنیادین)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دراک، 1381، هـ.ش، ج1، ص100
-محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان،
– سید ابوالقاسم موسوی خویی، موسوعه الامام الخویی، چاپ اول، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی(ره)، 1418 هـ.ق، ج3 (کتاب الاجاره)، ص 426
– نجم الدین جعفر بن حسن(محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1408هـ.ق، ج4 ص 97- حسن بن یوسف بن مطهر اسدی(علامه حلی)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1413هـ.ق، ج3، ص 436
– احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1403 هـ.ق ،ج12، ص 114- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع اسلام،چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404 هـ.ق، ج40، ص 372
– نجم الدین جعفر بن حسن محقق حلی، همان – حسن بن یوسف بن مطهر اسدی(علامه حلی)، همان- سید علی طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل (چاپ قدیم)، چاپ اول، قم، موسسه النشر اسلامی، 1412 هـ.ق، ج2، ص 410
– فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضویه، 1807 هـ.ق، ج1، ص134
– زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، بیروت، موسسه دارالعالم الاسلامی، و داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج3، ص76 ـ محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه، چاپ اول، قم ، موسسهالنشرالاسلامی، 1406هـ . ق ،ج 27 ،ص 60
– روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421هـ. ق، ج5، ص 140
– سید محمد کاظم یزدی طباطبایی، تکمله العروه الوثقی، چاپ اول، قم، کتاب فروشی داوری، 1414هـ. ق ،ج2، ص 35
– زین الدین بن علی الجبعی العاملی(الشهید الثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1414هـ.ق، ص 60 و 61، مسأله 14- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 40، ص 371 الی376- عبدالعزیز بن البراج الطرابسی، المهذّب الاحکام، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1406هـ.ق، ج27 ، ص 60
– روح الله الموسوی الخمینی، همان، ص 141
– سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره، چاپ دوم، قم، موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1429 هـ.ق، ج 3، ص333- سید محسن طباطبائی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، چاپ اول قم، موسسه دارالتفسیر، 1416هـ.ق، ج 14، ص 163 و 164
– سید محمود هاشمی شاهرودی، همان – محمد حسین بن علی بن محمدرضا آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، چاپ اول، نجف اشرف، المکتبه المرتضویه، 1359 هـ.ق، ج 1 ، قسم 1، ص 49 ماده 77