ابزارهای اندازه گیری، ویژگی های روان سنجی، ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه

کلونینجر(1986) تلاش کرده است با نگاه و تاکید بر پارامتر های زیست شناختی یک چهار چوب نظری محکم را در دو زمینه سرشت ومنش پدید آورد.در واقع او جزء نظریه پردازان سرشتی شخصیت که پرسشنامه سرشت و منش (TCI) را برای سنجش چهار بعد سرشتی شخصیت (منظور پاسخ های خودکار هیجانی به تجربه ها ورویداد هاست که تا درجاتی موروثی بوده ودر طول زندگی فرد ثابت می باشند)و نیز سه بعد منش (یعنی ویژگی های که تحت تأثیر عوامل محیطی و یادگیری های اجتماعی که در ساختار شخصیتی فرد پدید آمده است)عرضه کرده است که کاربرد این پرسشنامه هم برای تشخیص وهم پیش بینی اختلات شخصیت مفید است .این مدل برای توصیف و پیش بینی سیر بالینی اختلالات روانپزشکی نیز موثر است به نظر می رسد این مدل قادر به فراهم کردن تحلیل چند عامل از شخصیت انسان می باشد.
بدین لحاظ، پرسشنامه های متعدی با اهداف ارزیابی ویژگی های روان سنجی طراحی شده است لیکن با مرور به پیشینه این گونه پرسشنامه ها متوجه می شویم که پرسشنامه سرشت ومنش (TCI)که توسط کلونینجر ساخته شده از نوآوری و تازگی خاصی برخوردار است. که این پرسشنامه در کشور های مختلف ترجمه و معتبر شناخته شده است.
بنا براین پژوهش حاضردرصدبررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت ومنش (TCI) در گروهی از همراهان مراجعه کننده به درمانگاه شیراز ،تا بدین وسیله ابزاری معتبر و پایا برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی افراد جهت استفاده در مراکز مشاوره و محیط های آموزشی تهیه گردد.

.
فصل سوم
روش تحقیق
در این بخش از پژوهش،روش اجرای پژوهش، جامعه آماری، نمونه،روش نمونه گیری وابزارهای اندازه گیری متغیر های پژوهش بیان می گردد ودر نهایت روش اجرای پژوهش وروش تجزیه وتحلیل آماری بیان شده.
1-3روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع پژوهش های اعتبار سنجی وآزمون سازی می باشد. از آمار توصیفی ،همبستگی وتحلیل عوامل به منظور تبیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت ومنش استفاده گردید.
2-3جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه همراهان مراجعه کننده به در مانگاه های شیراز در سال 1392 می باشد.
3-3نمونه آماری
نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر 310نفر (128نفر مرد و182 نفر زن)از همراهان مراجعه کننده به در مانگا های شهید مطهری و امام رضا شهر شیراز به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیده اند.
4-3روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است برای این منظور به دو درمانگاه شهید مطهری و امام رضا به دلیل عمومیت ودر دسترس بودن انتخاب گردیدند. طی روزهای مراجعه به این درمانگاه که از درمانگاه های مهم وعمومی شهر می باشند وتقریباً تمام اقشار جامعه با آن جا دسترسی دارند پس از کسب رضایت وتمایل به همکاری به 310نفر از همراهان مراجعین به این درمانگاه که دارای مدرک حداقل دیپلم ونیز حداقل سن 20 سال وحداکثر سن 50 سال اعم از زن ومرد بودند، پرسشنامه سرشت ومنش جهت تکمیل داده شد. و علاوه برآن با کسب رضایت آدرس وشماره تلفن آنها نیز برای بازآزمایی مجدد ثبت گردید که پس از دو هفته به دلیل امکان ریزش در نمونه هابرای 40نفر از این 310 نفر مجدداً با ارسال پرسشنامه به صورت پستی که هزینه ای پستی باز-ارسال مجددآن نیز به صورت تمبر پرداخت گردید تحت بازآزمایی مجدد قرار گرفتند، که حداقل 30 مورد از آن به دستمان رسید.
جدول1-3 و2-3 مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد نظر را نشان می دهد. همان طور که در جدول 1-3 مشاهده می شود فراوانی آزمودنی 128 نفر مرد و182 نفر زن می باشند. و در جدول 2-3 مشاهده می شود که میانگین سنی و انحراف معیار کل گروه نمونه به ترتیب 71/29و45/7 می باشد همچنین میانگین و انحراف معیار تحصیلات رسمی به ترتیب 82/14 و98/1 می باشد.
جدول 1-3- توزیع فراوانی جنس
جنس فراوانی درصد

مطلب مشابه :  فخرالدین اسعد گرگانی