اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

2- اقدامات محدود کننده، تحریف کننده یا مخرب در تجارت بین المللی اعمال نکنند.
3- نباید در مورد واردات و صادرات یا بین اعضا تبعیض قائل شوند.
4- قواعد مبدأ را به شیوه ای منسجم، یکسان، غیر متعرضانه و معقول اعمال کنند.
5- قواعد مبدأ را باید بر پایه معیارهای مفید و سازنده قرار دهند.
6- قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و احکام اداری مربوط به قواعد مبدأ را منتشر کنند.
7- بنا به درخواست، ارزیابیهای مربوط به مبدأ را ارائه کنند.
8- اقدام به اعمال تغییرات در قوانین مبدأ جهت عطف به ماسبق نکنند.
9- امکان درخواست فرجام (تجدید نظر) در اقدامات اداری مربوط به تعیین مبدأ را فراهم کنند.
10- با اطلاعات و مسائل محرمانه به گونه محرمانه برخورد کنند.
کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی
قبل از فعالیت این کمیته، کمیته ای تحت نظر شورای همکاری گمرکی و طبق دستورالعمل های آن بر نحوه اجرای کنوانسیون تعیین ارزش کالا در مقاصد گمرکی نظارت می نمود که در 28 ژوئیه 1953 لازم الاجراء گردید. در قوانین ملی بسیاری از کشورها، تعیین ارزش گمرکی که نتیجه مذاکرات چندجانبه دور توکیو است، جای کنوانسیون تعیین ارش در مقاصد گمرکی را گرفته است.
توافقنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک را مسئول اجرا و مدیریت این توافقنامه از طریق کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی نموده است. این کمیته در 9 مارس 1981 برای نخستین بار تشکیل جلسه داد. مسئولیت کمیته فنی، که سالانه دوبار تشکیل جلسه می دهد، تضمین یکنواختی در تفسیر و بکارگیری توافقنامه در سطح فنی است. کمیته فنی رابطه کاری نزدیکی با کمیته سازمان جهانی تجارت در امور تعیین ارزش گمرکی- که تمامی جنبه های خط مشی گذاری تجاری توافق نامه را مدیریت می کند دارد.
کمیته اجرایی (مبارزه با تخلفات)
کمیته اجرایی یا مبارزه با تخلفات در سال 1983 تاسیس شده و نخستین اجلاس آن در 5 دسامبر 1983 در بروکسل با شرکت 29 کشور عضو و ناظران 9 سازمان بین المللی تشکیل گردید. این کمیته برای حمایت از جامعه در شکل وسیعی فعالیت می کند و با یک شبکه گسترده از نهادهای بین المللی نظیر سازمان جهانی مالکیت معنوی ، اینترپول، یونسکو، جامعه (انجمن) اروپا ، سازمان بین المللی انرژی اتمی ، دفتر ملل متحد در مورد مواد مخدر، کنوانسیون در مورد تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر گونه های نادر گیاهان و جانوران و… همکاری می نماید.
واحدهایی که به کمیته اجرایی گزارش می دهند، عبارت اند از:
1- گروه کاری تقلبات تجاری
2- گروه متخصصان جرائم الکترونیکی
3- تیم مدیریت شبکه مبارزه با تخلفات گمرکی
4- گروه پروژه استراتژی اطلاعات محرمانه و اطلاعات جهانی
کمیته دائمی فنی
کمیته دائمی فنی در سال 1952 ایجاد شده و مهم ترین کمیته سازمان جهانی گمرک می باشد. این کمیته، مسئولیت فعالیت های مرتبط با هماهنگ و ساده سازی فرآیندهای گمرکی را بر عهده دارد و به صورتی هماهنگ با اتاق بازرگانی بین المللی و اتحادیه جهانی پست همکاری دارد.
کمیته هایی که زیر نظر، کمیته دائمی فنی فعالیت نموده و به آن گزارش می دهند، عبارت اند از:
1-کمیته رابط بین سازمان جهانی گمرک و سازمان هواپیمایی کشوری برای راهبری و برقراری سیستم مکانیزه اطلاعات مسافران
2- کنوانسیون اداری برای کنوانسیون گمرکی در خصوص محفظه ها (کانتینرها) 1972
3- کمیته اداری کنوانسیون استانبول
4- کمیته فرعی مدیریت اطلاعات

مطلب مشابه :  قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران