اجاره به شرط تملیک

دانلود پایان نامه

1.نرخ نسیه در بازار مستقل بدون اشتقاق از نرخ سود سرمایه و بدون اشتقاق از نرخ بهره؛
2. نرخ نسیه مشتق از نرخ سود سرمایه در بخش واقعی اقتصاد؛
3. نرخ نسیه مشتق از بهره.
در واقع هر یک از این سه مبنا می‏تواند در واقعیت خارجی، نرخ نسیه و فروش اقساطی را تعیین نماید.
بنابراین تعیین نرخ سود سرمایه، به گونه‏ای که فاصله از نرخ بهره داشته باشد، ازطریق نرخ نسیه در شرایط فعلی اقتصاد جامعه‏ی ما، ممکن نیست، بلکه باید ازبازار بورس سهام استفاده کرد. بازار بورس سهام را ابتدا باید شفاف نمود،تا اینکه بتواند سود واقعی را منعکس نماید. آنگاه براساس آن نرخ سودسرمایه را تعیین نمود و شاخص بازدهی سرمایه را در دیگر نهادهای مالی بهکار گرفت.
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ بررسی اضطرار در عقود اجاره به شرط تملیک
1 : مفهوم اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره ای است که در آن شرط شده است مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجره را تملک کند.
بدینترتیب اجاره به شرط تملیک متضمن سه مرحله اساسی است :
1. تملیک یا خرید
2. اجاره
3. فروش یا واگذاری
مراحل 1 و 3 در ارتباط با عقد بیع و مرحله 2 در ارتباط با عقد اجاره بوده و از اینرو می توان اجاره به شرط تملیک را تلفیقی از دو عقد بیع و اجاره محسوب نمود. طبق آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا : « اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. »
اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم و طرفین متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد هستند و نمی توانند قرارداد را فسخ نمایند مگر در مورد خیارات و یا بنابر شرط ضمن عقد که طی آن اختیار و فسخ قرارداد برای یک یا دو طرف پیش بینی شده باشد. نقش مستاجر نقش امین بوده و او ضامن تلف شدن مورد اجاره نخواهد بود، مگر در صورت تعدی و تفریط و یا در صورتی که ضمن عقد، شرط ضمان منظور شده باشد.
طبق دستور العمل اجرایی، اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان مدت و بلند مدت اعتباری است که جهت گسترش امور تولیدی و خدماتی و همچنین امر مسکن، قابلیت استفاده دارد. مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید و انجام این معاملات در مورد اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد، برای بانک جایز نیست.
2 : اجاره به شرط تملیک در رویه عملی بانکها
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
بموجب ماده 58 قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند. و به موجب ماده 59 همین قانون بانک ها می توانند منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 2561 را خریداری و بصورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.
و نیز بموجب ماده 60 بانک ها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.
3 : بررسی اضطرار در در عقود اجاره به شرط تملیک بانکی
فروش اقساطی یک قرارداد ترکیبی است که در بانکداری بدون ربا ایجاد شده است. این قرارداد ترکیبی از اجاره و تملیک می باشد. بانک وامی را در اختیار افراد می دهد و بهره آن را به اسم اجاره دریافت می کند. در واقع نرخ دریافتی به عنوان اجاره هیچ تناسبی با نرخ اجاره در بازار حقیقی آن کالا ندارد.
اسلام با در نظر گرفتن سود در مقابل هزینه فرصت مال مخالف است و یکی از دلایل حرمت ربا همین مطلب است. اسلام منکر هزینه فرصت سرمایه نیست، اما در عین حال راهکار دریافت سود را بکارگیری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی از طریق قراردادهایی چون مضاربه، اجاره و مشارکت می داند. بنابراین فردی که مالی را قرض می دهد نمی تواند در ازای هزینه فرصت سرمایه خود سود دریافت کند بلکه می تواند سرمایه خود را در قالب قراردادهای اقتصادی بکار اندازد و البته بعد از تحمل ریسکهای احتمالی مقداری سود نیز بدست آورد. احکام شرعی در موضوعاتی نظیر « بطلان شرط ضمان بر عامل مضاربه و مستاجر » و « ربوی بودن خرید و فروش دین به قیمت کمتر » تاییدی بر این ادعاست.
عقد نسیه که پایه قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است در اسلام برای حل مشکلات خاص و در حالت اضطرار تعریف شده اند. ولی قانون بانکداری بدون ربا بدون توجه به فلسفه جواز دو عقد نسیه و تنزیل دین و گستره جواز آن از نظر شریعت، با ساختن عقودی نظیر فروش اقساطی و استفاده فراگیر از این قراردادها، سیستمی را فراهم آورده است که همان مکانیزم بهره را فراهم می کند.
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 6 ـ بررسی اضطرار در جعاله

مطلب مشابه :  گروه های اجتماعی