اجرای موفقیت آمیز برنامه

چکیده :
در این تحقیق پژوهشگر به دنبال دست یابی به وضعیت موجود روابط عمومی ،تطبیق دیدگاه های دو گروه کارشناسان و مدیران روابط عومی ،دستیابی به نقاط مشترک و اختلافات درخصوص آن و تدوین الگوی مطلوب روابط عمومی از دیدگاه دو گروه کارشناسان مدیران روابط عمومی بوده است.
محقق برای دست یابی به این هدف ،روش کیو را برای روش تحقیق خود انتخاب کرده است. این روش یکی از تکنیک های تحقیق در علوم اجتماعی است که به آزمون نظریه و در مواردی برای تدوین آن به کار می رود.ویژگی بارز آن این است که پاسخ گویان به گونه ای انتخاب می شوند که در زمینه مورد بررسی دارای وجه اشتراک باشند،لذا طبق این روش 48 گویه(به عنوان متغییر مستقل)در یک پیوستار 7 درجه ای (به عنوان متغییر وابسته) مورد سنجش قرار گرفته است.
در کنار روش فوق از آزمون مقایسه میانگین ها(آزمون T) نیز استفاده شده است.
بنابر یافته های محقق از میان 48 گویه تحقیق که معرف الگوی مطلوب روابط عمومی بوده،5 گویه در میان کارشناسان و 10 گویه در میان مدیران روابط عمومی به وضع موجود در روابط عمومی در ایران اشاره داشته و برای نتیجه گیری کلی می توان گفت که (روابط عمومی مطلوب در ایران) از دیدگاه دو گروه مورد بررسی روابط عمومی ای است که به پژوهش و تحقیق در مورد نیازهای افکار عمومی بپردازد،دارای کارکنانی با روحیه خلاق، مبتکر و نوآور باشد؛ از سازمان آگاهی،برخوردار بوده؛برای خود نقش مدیریتی قائل شده و در این حوزه تمامی وظایف مدیریتی را ایفا کند.
یافته ها حاکی است که این دو گروه از (کارشناسان،مدیران روابط عومی) توافق دارند که با ایجاد ارتباط دو سویه ازمهمترین وظایف ارتباطی روابط عمومی هاست.ضمن آنکه معتقدند باید از گرایش های انحصاری به ارتباطات رسانه ای اجتناب کرده و به ارتباطات سازمانی و مدیریتی با رویکرد تفاهمی توجه شود.
همچنین توافق دارندد باید نظامنامه اخلاقی و حرفه ای که برای آن تدوین شود و از طریق آموزش های دانشگاهی و ضمن خدمت به تخصصی شدن این حرفه دست یافت.
نتیجه تحقیق:روابط عمومی آرمانی یا مطلوب از دیدگاه مشترک این دو گروه عبارتند از:
روابط عمومی ای که به پژوهش و تحقیق در مورد نیازهای افکار عمومی بپردازد،دارای کارکنانی با روحیه خلاق ،مبتکر و نوآور باشد.از سازمانی که در آن کار می کنند،آگاهی کامل داشته و در یک (سازمان آگاهی برخوردار باشد). برای خود نقش مدیریتی در سازمان قائل شده و در این حوزه کلیه وظایف مدیریتی را ایفا کند.این دو گروه توافق دارند که ایجاد ارتباط دو سویه به منظور دستیابی به مشابهت معنی یا تعادل معنی از مهم ترین وظایف روابط عمومی است.ضمن آنکه معتقد اند باید از گرایش های انحصاری در ارتباطات رسانه ای اجتناب کرد و به ارتباطات سازمان و مدیریتی یا همان رویکرد مشابهت معنی یا تعادل معنی توجه شود.
مدیران و کارشناسان روابط عمومی توافق دارند که باید به اصول اخلاقی و حرفه ای روابط عمومی با تدوین نظام نامه خاص آن توجه کرد و از طریق آموزش های دانشگاهی و ضمن خدمت به تخصصی تر شدن این حرفه دست یافت.
آنان بر این باورند که توجه به عوامل فوق سبب می شود که فعالیت روابط عمومی از حالت (درمان) به حالت (پیشگیری) سوق داده شود و به این ترتیب در جایگاه استراتژیک سازمانی قرار گیرد.
نتایج نشان می دهد که در بررسی اختلاف نظر در میان گروه های کارشناسان ومدیران روابط عمومی چنین به نظر می رسد که بیشترین اختلاف در حوزه روابط عمومی آرمانی مربوط به فعالیت رسانه ای روابط عمومی،شیوه های نفوذ در افکار عمومی از طریق روابط عمومی و انفعالی عمل کردن روابط عمومی باشد.ولی این اختلاف نظر در مدیران روابط عمومی ملموس تر از کارشناسان روابط عمومی است.به طوری که فعالیت های مدیریتی از قبیل وظیفه رهبری روابط عمومی در سازمان و ارائه راهبردهای اساسی سازمان از طریق روابط عمومی،بیشترین اختلاف نظر در میان مدیران برانگیخته است.
با توجه به نتایج بدست آمده هر دو گروه توافق داشتند که روابط عمومی فعلی ایران روابط عمومی است که کارکنان آن فاقد تحصیلات مرتبط با حرفه خود هستند،بودجه کافی برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های آن تعیین نمی شود. در انجام فعالیت های روابط عمومی به کمیت بیشتر از کیفیت توجه می شود.
بررسی عوامل موثر بر کارایی روابط عمومی(بررسی تطبیقی دیدگاه مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی) عنوان تحقیقی است که اصحاب حبیب زاده ملکی به راهنمایی دکتر حسین علی افخمی در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 81-1380 انجام داده است.
چکیده پژوهش :
در این پژوهش محقق به دنبال یافتن دیدگاه های موافق و مخالف مدیران اجرایی ومدیران روابط عمومی نسبت به ویژگی های موثر برکارایی روابط عمومی بوده است و برای برررسی دیدگاه های این دو گونه مدیران از روش کیو استفاده شده است.
در این تحقیق ابتدا منابع موجود در زمینه روابط عمومی مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 100 گویه از مطالب مورد مطالعه استخراج و 60 گویه آن به صورت گویه در پرسش نامه قرار گرفته و در اختیار پاسخ گویان (که 15 نفر مدیر اجرایی و20 نفر مدیر روابط عمومی بودند) قرار داده شده و از آنان خواسته شده است در یک مقیاس هفت درجه ای از کاملاً مخالف با ارزش عددی یک تا کاملاً با ارزش عددی 7 ارزش گزاری گردد.
نتیجه پژوهش:
بنابر نتایج بدست آمده در این پژوهش مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی در مورد 52 گویه از 60 گویه نظر مشترکی داشته و 8 گویه نیز مورد ا
ختلاف بوده است.
یه اعتقاد مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی ،ارسال انتقاد رسانه ها از سازمان ها به مسئولان،ارسال جوابیه به رسانه ها بر اساس موازین قانون و اخلاق،انعکاس نتایج نظر سنجی،خلاقیت و نوآوری تسهیل کننده ارتباطات درون و برون سازمان،ایجاد حسن تفاهم و اعتماد متقابل با رسانه ها،تشکیل بانک اطلاعاتی ، سخنگوی سازمان و ایجاد ارتباط دو سویه بین سازمان و محیط،انتشار نشریه آموزش و خبری،فرهنگ سازی،انعکاس نواقص و کاستی ها،نفوذ در افکار عمومی و هدایت آن از جمله عوامل موثری هستند که می تواند بر کارایی این روابط عمومی موثر باشد و از نکات مثبت روابط عمومی است.
همچنین در این پژوهش مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی به طور مشترک گویه های زیر را نکات منفی روابط عمومی دانسته اند: جلوگیری از انتشار خبر منفی علیه سازمان در رسانه ها،جلوگیری از ارتباط مستقیم دست اندرکاران این رسانه ها با مسئولان سازمان،اطلاع رسانی و تبلیغ،مزاحم تلقی کردن روابط عمومی در سازمان ،فشار آوردن به مطبوعات،نفوذ در افکار عمومی با استفاده از شیوه های تطمیع و تهدید،ابزاری شدن روابط عمومی در دست مدیران سازمان ها،سرپوش گذاشتن بر نواقص و کاستی های سازمان . همیچنین مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی در 8 گویه اختلاف نظر دارند: مشارکت در تصمیم گیری مدیران،زیر نظر بالاترین مقام سازمان بودن، مغز متفکر و موتور محرکه سازمان بودن،مدیریت مشارکتی و شورایی در روابط عمومی عدم آگاهی مدیران سازمان ها به نقش و اهمیت روابط عمومی ،خط مشی روابط عمومی برای صداقت و ارتباط دوسویه داشتن.
بنابر یافته های محقق مدیران اجرایی سازمان ها،تسهیل در ارتباطات درون و برون سازمانی، انتقاد افکار سنجی،اعتماد متقابل و حسن تفاهم،فرهنگ سازی،تشکیل بانک اطلاعاتی،خلاقیت و نوآوری را در کار این روابط عمومی موثر داشته اند آنان که معتقد اند باید روابط عمومی ضمن اینکه منعکس کننده واقعیت های سازمان به جامعه باشد باید در افکار عمومی تصویر درستی از سازمان ترسیم کرده و روابط عمومی نباید از نشر صحیح و تجزیه و تحلیل رویدادهای سازمانی نیز غافل باشد.