اختلافات اجیر و مستأجر

اختلافات اجیر و مستأجر

اختلافات اجیر و مستأجر

سؤال اصلی تحقیق
اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟
سؤالات فرعی تحقیق
1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می شود؟
2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله ی مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می شود؟
3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله ی مربوط به خاتمه ی عقد چگونه حل و فصل می شود؟
فرضیه ها
1) برای حل اختلافات اجیر و مستأجر باید علاوه بر اصول کلی دادرسی، به قواعد ماهوی راجع به تشکیل و آثار عقد اجاره که درکتب فقهی و حقوقی مضبوط است مراجعه کرد.
2) حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد نیازمند بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در سه رکن اساسی عقد یعنی ایجاب و قبول، متعاقدین و عوضین می باشد. اختلاف در هر یک از این ارکان حسب مورد ممکن است با اجرای اصل عدم موجب بی اعتباری عقد اجاره شود مانند اختلاف در اصل وقوع عقد یا تأثیری بر آن نداشته باشد مانند اختلاف در شخص متعاقدین در صورتی که شخصیت طرف مقابل علت عمده ی عقد نباشد.گاهی ممکن است اختلافات تأثیری بر عقد نداشته اما در اجرا و آثار آن مؤثر واقع شود مانند اختلاف در مقدار و میزان عوضین.
3) در اختلافات راجع به آثار قرارداد اجاره، پس از احراز اعتبار عقد، برحسب مورد به اصول و قواعدی مانند اصل برائت و اشتغال مراجعه می شود.
4) در اختلافات راجع به خاتمهی قرارداد اجاره، اصل اشتغال حاکم است مگر این که انجام تعهد یا رضای طرفین بر عدم انجام آن، اثبات گردد یا بطلان و انفساخ قرارداد مانع اجرای قرارداد اجاره باشد و به آن خاتمه بخشد.
ضرورت تحقیق
چرخه ی اقتصاد و پیشرفت و توسعه بنابر مکتب اقتصادی اسلام، بر کار استوار است و کار نیز در بسیاری از موارد، توسط افراد اجیر انجام می گیرد. قرارداد اجاره ی اشخاص از اساسی ترین عوامل رابطهی انسانی و همکاری افراد، برای اعتلاء و جهت بخشیدن به اقتصادی پاک و مفید در راستای تأمین پیشرفت و توسعه می باشد و از سوی دیگر، وجود اختلافات عامل ناکارآمدی و مانع پیشرفت می باشد. اگرچه بروز اختلافات امری اجتناب ناپذیر است و لیکن با پیش بینی اختلافات و طبقه بندی آن ها، می توان تا حدودی از بروز اختلافات پیش گیری و در صورت بروز آن با ارائه ی راه حلی مناسب و عادلانه، مشکل را حل کرده و به اختلافات خاتمه داد.
پیشینه ی تحقیق
قرار داد اجاره ی اشخاص و اختلافات ناشی از آن، همواره مد نظر فقها و حقوق دانان و حامیان اجرای عدالت بوده و هست. بنابراین برای فیصله دادن به اختلافـات موجر و مستأجر، روایات معصومین«علیهم السلام» و همچنین آثار فقهی در مسائل علمی سرمایه ای عظیم و ارزشمند برای این تحقیق است. به عنوان نمونـه، در بسیاری از کتب فقهی، در بحث اجاره بخشی با عنوان تنازع به اختلافات موجر و مستـأجر پرداختـه است هر چند که برخی از آن ها فقط به بیان سه یا چهار اختلاف و راه حل آن بسنده کرده اند اما کتاب عـروه الوثـقی مرحـوم سیـد محمدکاظـم طبـاطبـایی یزدی (ره) با بیـان چهـارده مــورد اختلاف، مفصل تـرین آن ها به شمار می رود.
با این حال، تحقیـق کامل و مستقلی در رابطـه با موضـوع ملاحظه نشد. از این گذشته، بررسی اختـلافات مذکـور در تمامی کتب، اعم از اجـاره ی اعیـان و اشخـاص می باشد؛ در حالـی که اثر حاضر تنها به اختلافات اجیر و مستأجر می پردازد.
هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
بررسی مسئله در کتب فقهی و حقوقی به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب به منظور شناسایی اختلافات و جلوگیری از ایجاد آن و یا در صورت بروز اختلافات ارائهی راه حل مناسب و عادلانه در فیصله دادن به آن، هدف این تحقیق است.

روش و ساختار تحقیق
تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و با بهره گیری از کتب فقهی و حقوقی مرتبط با موضوع جمع آوری و تدوین شده است.
به جهت فقدان تحقیق کامل در موضوع و در راستای هدف مذکور، ضرورت داشت اختلافات اجیر و مستأجر و راهکارهای حل آن، به صورت طبقه بندی شده از لحظهی انعقاد عقد تا خاتمهی آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تحقیق حاضر در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول، با عنوان کلیات، با رعایت اختصار، در ذیل پنج گفتار به مفهوم اجاره، اجیر و مستأجر به عنوان مفاهیم اصلی پرداخته و سپس در گفتارهای آتی، بعد از بیان انواع اجاره و ارکان اجارهی اشخاص، به مقایسهی اجاره ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه پرداخته و در نهایت گفتار پنجم تحت عنوان مفاهیم مرتبط، مفهوم مدعی و منکر و تداعی را به عنوان مفاهیم مرتبط و در عین حال کلیدی مورد بررسی قرار می دهد.
فصل دوم، با عنوان چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد قرارداد، تحت سه گفتار به بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در سه رکن اساسی عقد، و ارائهی راه حل مناسب می پردازد. این سه گفتار عبارتند از: اختلافات مربوط به خود عقد، اختلافات مربوط به متعاقدین، اختلافات مربوط به عوضین.
فصل سوم، با عنوان چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای قرارداد و آثار آن ، در دو گفتار به اختلافات اجیر و مستأجر در انجام تعهدات خود و آثار نقض آن پرداخته و راه حلی مناسب را ارائه می دهد.
فصل چهارم، با عنوان چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه ی قرارداد در قالب چهار گفتار به ترتیب، اختلاف در انقضاء عقد اجاره، فسخ عقد اجاره، انفساخ عقد اجاره و بطلان عقد اجاره پرداخته و راه حل های مناسب را پیشنهاد می دهد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~