اختلالات رفتاری

اختلالات رفتاری

اختلالات رفتاری

بلغمی: از حدود 60 سالگی به بعد، بلغم بر سایر اخلاط غلبه پیدا میکند. محیط بدنی در این دوره سرد و خشک است. مشخصات این دوره و این نوع شخصیت: پیری، ناتوانی، لاغری، کم شدن نیرو، فراموشی، بیحالی، بیخوابی، عدم شفافیت مو و پوست می باشد(سیف نراقی و نادری، 1386).
2-3-3-2- گروهبندی براساس رفتارهای اولیه و ثانویه
از دیگر دسته بندی هائی که در زمینۀ اختلالات رفتاری شده است، تقسیم اختلالات رفتاری به انواع اولیه و ثانویه می باشد. بدین معنی که کودکان با اختلالات رفتاری اولیه رفتاری از اوان زندگی، رفتارهائی از خود نشان دادهاندکه متناسب با سن تقویمی و سن عقلی آنان نمی باشد. به عبارت دیگر توانایی سازش و تطبیق با محیط و تغییرات محیطی را ندارند و چنین بنظر میرسد که رشد رفتاری آنان در مراحل پائینتری متوقف شده است. کودکان با اختلالات رفتاری ثانویه، کودکانی هستندکه در ابتدای زندگی دارای رشد رفتاری طبیعی بودهاند، اما در مقطعی از زمان به دلایل مختلف جسمی یا فشارهای روانی، رفتارهای آنان به مراحل پائینتر از رشد، بازگشت میکند و نشانه هایی از وابستگی و مشکلات رفتاری در آنان تظاهر مینماید (نوابی نژاد، 1387).
2-3-3-3- گروهبندی براساس سن
براساس سن نیز دستهبندی دیگریا اختلالات رفتاری شده است به عبارت دیگر، برای هر دوره سنی رفتارها انحرافی غالبی را مشخص کردهاند. این دوره ها و اختلالات رفتاری غالب و شایع آن ها به قرار زیر است:
1-دوره اول کودکی (تولد تا سه سالگی). واکنش های رفتاری بیمار گونه کودکان در این دوره اکثراً نوع واکنش های سایکوسوماتیک یا روان تنی می باشد. به سخن دیگر حالت هیجانی در کودکان در اکثر مواقع با تغییر در واکنش های جسمانی و اعضای مختلف بدن مانند دستگاه های گوارش، تنفس، گردش خون و مانند آن همراه است. بدین صورت که کودکان مشکلات عاطفی و روانی خود را بیشتر به صور تهوع، اسهال، دل درد، یبوست، بی اشت هایی، تنگی نفس، کاهش وزن و گاه به صورت اضطراب، افسردگی، بیقراری و کم خوابی نمایان میسازند.
2- اختلالات رفتاری دوره دوم کودکی (4 تا 6 سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت ترس، انواع عادات نامطلوب مانند جویدن ناخن، مکیدن انگشت یا اشیاء، شب ادراری، پرخاشگری و تخریب اسباب بازیها یا لوازم منزل و گاه نیز به صورت بیاشت هایی، بدخوابی، اختلالات گویایی، اشکال در روابط بین کودک و افراد خانواده مشخص میشود. اختلالات رفتاری این دوره بیشتر از نوع واکنش های زودگذر تطابقی یا مقدمات نوروتیک است.
3- اختلالات رفتاری دوره سوم کودکی (7 تا 11 سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت دروغگوئی، دزدی، امتناع از رفتن به مدرسه، اختلالات گویایی مانند لکنت زبان، انواع تیکها (پرشهای اراده عضلانی)، گریه ها و خنده های بیدلیل و غیرعادی، تمارض، مشکلات تحصیلی و مانند آن است.
4- اختلالات رفتاری دورۀ نوجوانی (12 تا 14 سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر در ارتباط با انجام تکالیف مدرسه و برآوردن توقعات و انتظارات تحصیلی از طرف معلم و والدین است. گاهی نیز در دورۀ رفتار و اعمال غیراجتماعی یا علائم سایکوپاتی (جنونآمیز). و هم چنین سایکوزهای زود رس تظاهر میکند.
5-اختلالات رفتاری دورۀ بلوغ و جوانی (15 تا 20 سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر در ارتباط با اختلاف سلیقه و عقیدۀ جوان با نحوۀ زندگی و ارزش های والدین است. این اختلافات ممکن است بر سر مسائل جزئی و سطحی مانند: مد لباس و آرایش مو، چگونگی لباس پوشیدن، برنامه های تفریح و گذراندن اوقات فراغت، انتخاب معاشران، رشته تحصیلی و شغلی و گاه در مسایل عمیقتر و ریشهایتر مانند: مذهب، اخلاق، سیاست و … باشد. این علائم گاهی به صورت رفتارهای سایکوتیک تظاهر میکند (سیف نراقی و نادری، 1386).
2-3-3-4- گروهبندی براساس سببشناسی
در دستهبندی دیگری، اختلالات رفتاری براساس سببشناسی آن به دو دستۀ عمده تقسیم میشود که عبارتست از:
1-اختلالات رفتاری با زیربنای ارگانیکی یا جسمی
2- اختلالات رفتاری با زیربنای روانی و بدون مشکلات جسمی.
اگر چه دسته بندی های یادشده به گونهای پراکنده در آثار مربوط به مسئلۀ اختلالات رفتاری در کتب مختلف آمده، اما این دسته بندی ها بیشتر جنبۀ تاریخی دارد و در واقع سرگذشت نظرات دانشمندان مختلف دربارۀ دستهبندی اختلالات رفتاری را آشکار می سازد (ربیعی، 1376).
2-3-3-5- گروهبندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان
دستهبندی اختلالات رفتاری در کتاب «راهنمای آماری و تشخیص بیماری های روانی» بر بنیاد پنج زمینه زیر که در برگیرندۀ عوامل شخصی محیطی می باشد، بنا شده است:
الف- نشانه های مرضی روانی.
ب- اختلالات شخصیت و اختلالات ویژۀ رشد.
ج- اختلالات جسمی و چگونگی کم و کیف آن.
د- شدت مسایل فشارزای روانی- اجتماعی.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~